Causes for unsuccessful learning and preventative possibilities of the eighth-tenth form pupils

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Causes for unsuccessful learning and preventative possibilities of the eighth-tenth form pupils
In the Book:
Entwicklung erziehungswissenschaftlicher Paradigmen: Theorie und Praxis / Gerd-Bodo von Carlsburg (Hrsg.). Frankfurt am Main: Lang, 2007. P. 447-460. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 14)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mokinys; Mokymasis; Nesėkmingas mokymasis; Prevencija; Learning; Prevention; Pupil; Unsuccessful learning.
Keywords:
LT
Pedagogika / Pedagogy; Mokiniai / School students; Nesėkmingas mokymasis; Prevencija / Prevention.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekta atskleisti 8-12 klasių moksleivių nesėkmingo mokymosi priežastis ir prevencijos galimybes. Naudoti šie tyrimo metodai: teoriniai (mokslinės literatūros, dokumentų analizė), empiriniai (anketinė apklausa, atvejo analizė), matematiniai statistiniai metodai. Tyrime dalyvavo 424 moksleiviai (203 vaikinai ir 221 merginos) iš Vilniaus, Šiaulių ir Ignalinos bendrojo lavinimo mokyklų. Visi tėvai ir pedagogai turėtų atkreipti dėmesį į pirmuosius mokymosi sunkumų požymius ir padėti moksleiviui kuo greičiau su jais susidoroti, siekiant užkirsti kelią nesėkmingam mokymuisi. Remiantis mokslinės literatūros analize ir atlikto tyrimo rezultatų duomenimis, išskiriamos šios pagrindinės paauglių nesėkmingo mokymosi prevencinės priemonės: tinkamų mokymosi sąlygų sukūrimas, individualaus mokymosi taikymas, mokymo organizavimo gerinimas, įvairių sričių specialistų (pedagogų, socialinių darbuotojų, psichologų) ir tėvų bendradarbiavimas, mokytojų bei mokinių tarpusavio santykių gerinimas, papildomo ugdymo tobulinimas. Nustatyta, kad 82,1 procentų respondentų susiduria su mokymosi sunkumais. Moksleiviai teigė, kad sunkiausia mokytis matematikos (26,2 proc.) ir gamtos mokslų dalykų (26,2 proc.). Išskiriamos trys nesėkmingo mokinių mokymosi priežastys: pedagoginės, psichologinės ir socialinės. Tyrimo metu nustatyta, kad pedagoginės priežastys turėjo didžiausią įtaką paauglių nesėkmingam mokymuisi.

ENThe paper aims to reveal the reasons for learning failures of 8th–12th formers and prevention possibilities. The following research methods were used: theoretical (analysis of scientific literature and documents), empirical (questionnaire survey, case study) and mathematical statistical methods. 424 pupils (203 boys and 221 girls) from Vilnius, Šiauliai and Ignalina general education schools participated in the research. All parents and teachers should note the first signs of learning difficulties and help pupils to overcome them as quickly as possible in order to prevent learning failures. Based on the analysis of scientific literature and the results of the research, the paper identifies the following main measures of preventing teenagers’ learning failures: creation of adequate learning conditions, application of individualised studies, improvement of learning organisation, cooperation of specialists of various fields (pedagogues, social workers, psychologists) and parents, improvement of the relations between teachers and pupils, improvement of additional education. The research established that 82.1% of the respondents encounter learning difficulties. Pupils stated that maths (26.2%) and natural sciences (26.2%) were most difficult. Three reasons for learning failures are distinguished: pedagogical, psychological and social. The research established that pedagogical reasons had the greatest influence on teenagers’ learning failures.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35065
Updated:
2017-03-18 12:55:30
Metrics:
Views: 11
Export: