Eduardo Volterio Lietuvoje įrašyti voleliai (1908-1909), saugomi Berlyno fonogramų archyve

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Eduardo Volterio Lietuvoje įrašyti voleliai (1908-1909), saugomi Berlyno fonogramų archyve
Alternative Title:
Eduard Wolters cylinders recorded in Lithuania (1908-1909), held in the Berlin Phonogramm-Archiv
Editors:
Nakienė, Austė, parengė [edt]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011.
Pages:
173 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Liaudies dainos; Melodija; Transkripcijos; Garso archyvas; Įrašų kolekcija; Eduardas Volteris; Fonogramų archyvas; Tautinis atgimimas; Lithuania; Folk song; Melody; Transcriptions; Sound archive; Record collection; Eduardas Volteris; Phonogram archive; National resurgence.
Keywords:
LT
Archyvai / Archives; Eduardas Volteris; Įrašų kolekcija; Liaudies dainos. Dainuojamoji tautosaka / Folk songs. Singing folklore; Melodija; Muzika / Music; Tautinis atgimimas / National Revival; Rašyba. Skyryba. Ortografija / Spelling. Punctation. Orthography; Anglų kalba / English language.
EN
Folk song; Melody; National resurgence; Record collection.
Reviews:
Recenzija leidinyje Tradicija ir dabartis. 2013, 8, p. 163-176
Summary / Abstract:

LTŠaltinyje skelbiamos tekstų ir melodijų transkripcijos iš Berlyno fonogramų archyve išsaugotos pirmosios lietuvių tautosakos garso įrašų kolekcijos „Volteris, Lietuva“ (1908-1909), kurią surinko Eduardas Volteris, St. Peterburgo universiteto docentas, lietuvių kalbos, istorijos, archeologijos, tautosakos ir etnografijos tyrinėtojas, vienas iš Lietuvių mokslo draugijos steigėjų 1907 m. Lankydamasis rytų ir pietų Lietuvos kaimuose, taip pat toliau nuo pagrindinio lietuvių gyvenamo ploto esančiose lietuviškose salose, Volteris sukaupė unikalią fonografo įrašų kolekciją. Pasitikėdamas naująja technologija, Volteris Berlyno fonogramų archyvui perdavė 99 savo įrašytos lietuvių tautosakos volelius. Tyrinėtojas tautosaką užrašinėjo iš įvairaus amžiaus žmonių ir domėjosi ne vien senaisiais, bet ir naujaisiais liaudies kultūros reiškiniais. Vertingiausi jam atrodė archajiški skudučiavimo pavyzdžiai, raudos, liaudies magija, tačiau neignoravo jis ir mokyklinės tautosakos, jaunimo vakarėliuose skambėjusių dainelių, bažnyčios chorų atliekamų dainų. Volterio įamžinti senoviški dainavimo būdai: dainavimas su dviejų tonų pritarimu, įrašytas rytų Aukštaitijoje, ir dainavimas su burdono pritarimu, įrašytas Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Įžangos žodžiuose aprašoma leidinio radimosi istorija, dviejuose rinkinio straipsniuose lietuvių ir anglų kalbomis aptariamas Berlyno fonogramų archyvas ir čia naudota ypatinga vaškinių volelių išsaugojimo technologija, Volterio lietuvių tautosakos garso įrašų ypatumai, juose įamžintas senovinis dainavimas ir muzikavimas.

ENThe source publishes text and melody transcriptions from the first Lithuanian folklore audio records collection “Volteris, Lietuva” [Volteris, Lithuania] (1908–1909), kept in the Berlin Phonogram Archive. The collection was compiled by Eduardas Volteris, Associate Professor at Saint Petersburg University, researcher of Lithuanian language, history, archaeology, folklore and ethnography, one of the founders of the Lithuanian Scientific Society in 1907. Visiting eastern and southern villages of Lithuania as well as Lithuanian enclaves situated at a great distance from the main areas populated by Lithuanians, Volteris accumulated a unique collection of phonographic records. Trusting the new technology, Volteris gave his 99 recorded Lithuanian folklore cylinders to the Berlin Phonogram Archive. The researcher recorded folklore from people of different age and was interested in both old and new folk culture phenomena. The archaic example of multi-pipe whistle playing, laments, folk magic seemed to him to be most valuable, yet he did not ignore school folklore, youth party songs, and songs performed by church choirs. Volteris recorded the archaic modes of singing: singing with two-tone accompaniment recorded in Eastern Highland and singing with bourdon accompaniment recorded in Dzūkija and Suvalkija regions. The introduction describes the history of the publication; two articles in Lithuanian and English discuss the Berlin Phonogram Archive and the used special technology of preserving wax cylinders, the peculiarities of audio recording of Lithuanian folklore by Volteris, and the archaic singing and music.

ISBN:
9786094250743
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35063
Updated:
2019-02-07 18:43:58
Metrics:
Views: 25    Downloads: 6
Export: