The Jesuit province of Lithuania - 1608

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Jesuit province of Lithuania - 1608
Alternative Title:
Lietuvos jėzuitų provincija - 1608-ieji
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Bažnyčios istorija; Bresto unija; Jėzaus draugija (Jėzuitai); Jėzuitų provincija; Krikščionių misijos; Tridento susirinkimas; Tridento suvažiavimas; Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University); Šv. Ignacijus Lojola; Christian missions; Church history; Council of Trent; Lithuania; Society of Jesus (Jesuits); St. Ignatius of Lojola; The Jesuit province; The union of Brest.
Keywords:
LT
Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth; Lenkija ir Lietuva; Lenkijos ir Lietuvos Valstybė; Lenkijos-Lietuvos unija); Bažnyčia / Churche; Bresto unija; Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Jėzuitai / Jesuits; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Šv. Ignacijus Lojola; Tridento susirinkimas; Tridento suvažiavimas; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTJėzuitai kartu su popiežiaus pasiuntiniais atkeliavo į Lietuvą stiprinti Bažnyčios ir tikėjimo Tridento susirinkimo dvasia. Kadangi Lenkiją ir Švediją siejo personalinė unija, buvo viliamasi atgauti visą Baltijos jūros regioną. 1593 m. Švedijai nutarus nutraukti uniją, teko persiorientuoti iš naujo; Lietuvos zona palaipsniui tapo specifinių problemų lauku didžiųjų galybių apsuptyje. Po to, kai šalis buvo pirmą kartą užimta Švedijos ir Maskvos pajėgų, prasidėjo nepaprasto vystymosi, lyginant su jėzuitais Lenkijoje, laikotarpis. Tai leido vienuolijai išlikti ir popiežiui panaikinus Draugiją. Išlikę jėzuitų namai ir bendruomenės buvo iš tikrųjų daugiataučiai ir katalikiški. Vėlesnė istorija atskleidžia Lietuvos provincijos svarbą visam ordinui ir jo ateičiai, nepaisant to, kad 1820 m. jėzuitai buvo ištremti ir turėjo pasiieškoti kitų vietų. Nauja pradžia po Pirmojo pasaulinio karo nebebuvo senosios istorijos tąsa, tačiau buvimas Rytų ir Vakarų, Šiaurės ir Vidurio Europos paribyje vis labiau atskleidžia, kokia vertinga ši patirtis atpažįstant šiuolaikinio pasaulio sunkumus ir galimybes. Tokią progą, kaip jėzuitų provincijos įkūrimas 1608 m., verta prisiminti ir dėl šios priežasties. [Iš leidinio]

ENJesuits together with Papal envoys arrived to Lithuania to strengthen the spirit of the Church and the faith. Whereas, Poland and Sweden were united by a personal union, it was expected to regain the whole region of the Baltic Sea. In 1593, with Sweden having decided to terminate the union, the necessity to define new directions occurred. After that, when the state was occupied by Swedish and Moscow forces, a period of extraordinary development if compared to Poland began. It ensured the preservation of the monkhood irrespective of the Pope having repealed the Society. The remaining house of Jesuits and communities were multinational and catholic. The subsequent history reveals the importance of the Lithuanian province for the whole order and its future, irrespective of the fact that in 1820 Jesuits were exiled and had to search for other places. The new start after World War I was not the continuance of the old history, however, the life in the periphery of Eastern and Western, Northern and central Europe gradually revealed the value of this experience when identifying challenges and opportunities of the modern world. Such an event, as the establishment of a Jesuit province in 1608, is worth remembering namely due to this reason.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35037
Updated:
2013-04-28 23:16:24
Metrics:
Views: 9
Export: