Teachers' attitude towards integration of topics on consumer education into the curriculum of a comprehensive school and factors determining it

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Teachers' attitude towards integration of topics on consumer education into the curriculum of a comprehensive school and factors determining it
In the Book:
Entwicklung erziehungswissenschaftlicher Paradigmen: Theorie und Praxis / Gerd-Bodo von Carlsburg (Hrsg.). Frankfurt am Main: Lang, 2007. P. 231-241. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 14)
Keywords:
LT
Darni plėtra; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Programa; Vartotojai; Vartotojų švietimas; Vidurinis išsilavinimas.
EN
Comprehensive school; Consumer education; Curriculum; Sustainable development.
Summary / Abstract:

LTNeefektyvus vartojimas šiuolaikinėje visuomenėje kelia visą eilę problemų, susijusių su viešąja sveikata ir asmeniniu saugumu, žmonių ir aplinkos ekologija, o nepakankamas ekonominis išsilavinimas, vartotojo pareigų ir teisių nežinojimas tarp gyventojų yra įprastas šiuolaikinis reiškinys. Straipsnio tikslas yra išsiaiškinti mokytojų ir studentų – būsimųjų pedagogų požiūrį dėl vartotojų kultūros temos įtraukimo į skirtingų vidurinių mokyklų programas. Atliekant straipsnio tyrimą, išplatinus anoniminį klausimyną apklausti 996 respondentai. Tyrimo rezultatai parodė, kad esami ir būsimi mokytojai yra palankiai nusiteikę dėl vartotojų švietimo temos integravimo į vidurinės mokyklos programą, tačiau jiems trūksta šios srities žinių. Tiek mokytojai, tiek studentai akcentavo vartojimo sritis, susijusias su materialinėmis vertybėmis labiau, nei susijusias su tvaria plėtra. Respondentų požiūris buvo stipriai susijęs su jų amžiumi ir lytimi, dalyku, kurį mokytojai dėstė mokykloje ar studentų specialybe. Mokytojai, kurie dalyvavo kokiuose nors vartotojų švietimo kvalifikacijos kursuose vertino vartotojų švietimo mokyklose svarbą labiau teigiamai, nei kiti. Dauguma respondentų nurodė, kad mokinius reikia supažindinti su tokiomis temomis: vartojimo prekių ir paslaugų įvairovė, saugumo ir kokybės aspektai, vartotojų teisės ir jų apsauga, bet žinios apie reklamą ir jos manipuliacijas su vartotojų jausmais nebuvo jiems svarbūs. Tyrimas taip pat parodė, kad esami ir būsimi mokytojai labai domisi vartotojų švietimo tema.

ENIneffective consumption in the contemporary society raises a number of problems associated with public health and personal safety, human and environmental ecology, while insufficient economic education, ignorance of consumer responsibilities and rights among population is the common present-day phenomenon. Consequently, consumer education is one of the underlying areas; it is also mentioned as part of the consumer policy in the Constitution for the European Union. There is limited knowledge about the teacher's awareness in the field of consumer education. The present study sought to reveal the attitudes of the present and future Lithuanian teachers towards integration of topics on consumer education into the curricula of several compulsory subjects at a secondary school. A total of 996 persons, 281 males and 715 females have been investigated. Among the respondents there were 472 secondary school teachers of different specialities (chemistry, biology, geography, technologies, physical culture) and 524 students of the first - the fourth years of the same specialities, the future teachers. Anonymous questionnaire was used. The investigation results showed that the present and future teachers are favourably disposed towards integration of consumer's education subjects into the comprehensive school curriculum; however they lack knowledge in this field.Both teachers and students accentuated the consumer fields related to material values (as the articles of food, their assortment) more than those associated with the sustainable development (ecology, recourses, the quality of life). Attitudes of the respondents were strongly associated with their age and sex, the subject that the teachers had at school or the speciality of the students. The teachers who have attended some consumer education qualification course valued the importance of consumer education at school more positively than did others. Most respondents pointed out that at school children had to be introduced to the following themes: the variety of consumer goods and services, aspects of safety and quality, consumer rights and their protection, but the knowledge associated with advertising and its manipulations with the consumer's feelings seemed to be of no great importance to them. The findings of the study also showed great interest that the present and future teachers have in consumer education. Most teachers and two thirds of the students would like to broaden their knowledge in this field; however, currently the possibilities to raise qualifications are insufficient. [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34999
Updated:
2017-03-07 21:24:05
Metrics:
Views: 7
Export: