To dvaro ponas prie budavonininkų priklausęs: laisvųjų mūrininkų vaizdinys sakytinėje tautosakoje ir amžininkų raštuose (XIX a. pradžia - XX a. pirmoji pusė)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
To dvaro ponas prie budavonininkų priklausęs: laisvųjų mūrininkų vaizdinys sakytinėje tautosakoje ir amžininkų raštuose (XIX a. pradžia - XX a. pirmoji pusė)
Alternative Title:
Image of the Freemasons in oral folklore and the writings of contemporaries (early 19th c. - first half of the 20th c.)
In the Book:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Amžininkų raštai; Laisvieji mūrininkai (masonai); Masonai; Mažoji Lietuva; Ritualai; Sakytinė tautosaka; Tikėjimai, Didžioji Lietuva,; Folk beliefs; Freemasons; Greater Lithuania; Lithuania Minor; Oral folklore; Rituals; Writings of contemporaries.
Keywords:
LT
Amžininkų raštai; Laisvieji mūrininkai (masonai); Masonai; Mažoji Lietuva; Ritualai; Sakytinė tautosaka.
EN
Folk beliefs; Freemasons; Greater Lithuania; Lithuania Minor; Oral folklore; Rituals; Writings of contemporaries.
Summary / Abstract:

LTDarbas skirtas laisvųjų mūrininkų vaizdiniui lietuvių ir lietuvninkų sakytinėje tautosakoje tyrinėti ir palyginti. Kaip antrinis šaltinis pasitelkiami XIX a. – XX a. pr. autorių raštai ir tyrinėjimai, pasiremiama ir lyginamąja lenkų, vokiečių tautosakos medžiaga. Straipsnyje aptariamas istorinis tyrimo kontekstas, negausūs lietuvių ir lietuvininkų liaudies tikėjimai ir sakmės apie masonus apibendrinami. Pastebima, kad šios medžiagos chronologinis, siužetinis pasiskirstymas ir konkrečių užrašymų Didžiojoje ir Mažojoje Lietuvoje skaičius ir šaltiniai skiriasi. Nepaisant to, medžiagos susidaryti bendram masonų folkloriniam įvaizdžiui pakanka.Pasitelkta lyginamoji kitų kraštų tautosakos medžiaga rodo, kad lietuviams ir lietuvininkams buvo žinoma daugelis populiariausių masonams kaip „nepaprastiems“ žmonėms priskiriamų mitologinių ypatybių. Tai demonstruoja, kad lietuvių ir lietuvininkų folklorinis masonų vaizdinys mažai teturi specifinių nacionalinių bruožų ir yra patyręs kitų tautų mitinių įsitikinimų poveikį. Pastebima, kad kai kurios sakmės yra saviti, įprastai kitus mitinius veikėjus vaizduojančių sakmių lokaliniai variantai, todėl masonams čia priskiriami ir paprastai kitoms mitinėms būtybėms (visų pirma – velniams) būdingi bruožai. Dalyje sakmių apie masonus galima įžvelgti ir folklorizuotus tikrai laisviesiems mūrininkams galėjusių atsitikti istorijų atpindžius, o individualios kūrybos pavyzdžiuose matyti sakytinės liaudies kūrybos įtaka.

ENThe paper investigates and compares the image of freemasons in the oral folklore of Lithuanians and Prussian Lithuanians. The paper uses the writings and investigations of authors of the 19th c. – early 20th c. and refers to the comparative material of Polish and German folklore. The paper discusses the historical context of the research and scarce folk beliefs and stories about masons by Lithuanians and Prussian Lithuanians. The paper notes that the chronological and subject distribution of this material and the number of concrete records in Lithuania Proper and Lithuania Minor and sources differ. Despite this, there is enough material to form the overall folklore image of masons.The comparative folklore material of other countries shows that Lithuanians and Prussian Lithuanians knew many most popular mythological features attributed to masons as “extraordinary” people. This demonstrates that Lithuanian and Prussian Lithuanian folklore image of masons has few specific national features and has been affected by other nations’ mythic beliefs. Some stories are the original local variants of stories typically depicting other mythic characters; therefore, masons are also attributed the features that are typical of other mythic creatures (primarily, devils). Some stories about masons present the folklorised reverberations of stories that could really happen to freemasons, and the examples of individual creation testify the impact of oral folklore.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34979
Updated:
2013-04-28 23:15:43
Metrics:
Views: 15
Export: