Ekonomikos modernizavimas : efektyvumo paieškos ir šiuolaikiniai prioritetai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekonomikos modernizavimas: efektyvumo paieškos ir šiuolaikiniai prioritetai
Editors:
Melnikas, Borisas, sudarymas, redagavimas [com, edt]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011.
Pages:
539 p
Notes:
Skyrių autoriai: Birutė Galinienė, Borisas Melnikas, Algirdas Miškinis, Norbertas Balčiūnas, Danguolė Klimašauskienė, Rimantas Antanas Stanikūnas, Stasys Valentinavičius, Birutė Visokavičienė, Agnė Laužadytė, Erika Ragauskienė, Steponas Deveikis, Rūta Banelienė, Junona Bumelytė, Viktorija Cohen, Eivilė Čipkutė, Martynas Augustauskas, Anton Krasavcev. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Globalizacija; ES; Ekonomikos augimas; Ekonomikos internacionalizacija; Darni plėtra; Bankininkystė; Investicijos; Konkurencija; Žinių ekonomika; Socialinė raida; Globalization; The EU; Economic growth; Economic internationalization; Sustainable Development; Banking; Investments; Competition; Knowledge Economy; Social Development.
Contents:
Pratarmė — Ekonomikos modernizavimas: nauji iššūkiai ir šiuolaikinė samprata — Ekonomikos modernizavimo procesai ir jų mokslinio pažinimo prioritetai — Globalizacija, darni plėtra ir žiniomis grindžiamos visuomenės kūrimas: ekonomikos modernizavimas ir šiuolaikiniai iššūkiai — Ekonomikos modernizavimas ir Europos Sąjungos raidos bei plėtros procesai: naujos dimensijos — Ekonomikos internacionalizavimas: nauji reiškiniai, aktualios problemos ir ekonominės politikos sprendimai — Tarptautinė prekyba: istorinė raida ir politikos prioritetai — Pinigų politika globalios ekonomikos nuosmukio sąlygomis — Šiuolaikinė bankininkystė: internacionalizavimas, krizės ir jų prevencija — Ekonomikos augimas ir efektyvinimas: valstybės politika, investicijos ir konkurencija — Ekonomikos augimas: teoriniai požiūriai ir šiuolaikinė politika — Investicijos ir investicinė aplinka: efektyvūs sprendimai — Konkurencijos politika ir įmonių bankrotas: aktualios problemos — Sąžininga konkurencija: karteliniai susitarimai ir jų prevencija — Valstybės ekonominės politikos efektyvumas ir poveikis šalies ūkiui — Turtas ir jo naudojimo efektyvinimas modernizuojant šiuolaikinę ekonomiką — Valstybės turtas ir jo naudojimo efektyvumas: problemos ir perspektyvūs sprendimai — Nekilnojamojo turto rinkos ir jų plėtros perspektyvos — Lizingo rinkos ir jų plėtra — Socialinė raida ir urbanizacija: nauji ekonomikos modernizavimo prioritetai — Urbanizacijos procesai ir darni plėtra: pažangi ekonominė politika — Miestų plėtra Europos Sąjungos sanglaudos politikos kontekste: šiuolaikinis požiūris — Socialinė atskirtis ir atskirtis darbo rinkoje: prevencijos priemonės — Žinių ekonomikos kūrimo perspektyvos — Žinių ekonomikos kūrimo procesai ir inovacijos: sisteminis požiūris —Inovacijos, internacionalizavimo procesai ir žinių ekonomikos kūrimas: tinklaveika ir efektyvios organizacinės formos — Žinių ekonomikos kūrimas: prielaidos ir prioritetai — Baigiamosios pastabos — Literatūra — Santrauka — Summary — Autorių sąrašas.
Keywords:
LT
Bankininkystė; Darni plėtra; Ūkio plėtra / Economic development; Ekonomikos internacionalizacija; Konkurencija / Competition; Socialinė raida; Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Investicijos / Investments.
EN
Banking; Competition; Economic growth; Economic internationalization; EU; Investments; Knowledge Economy; Social Development; Sustainable Development.
Summary / Abstract:

LTKolektyvinė monografija, apibendrinanti kompleksinį ekonomikos modernizavimo procesų tyrimą, yra antrasis leidinys, priklausantis ekonomikos modernizavimo problemoms nagrinėti skirtai testinei kolektyvinių monografijų serijai, leidžiamai Vilniaus universitete nuo 2007 metų. Šioje kolektyvinėje monografijoje naujai, sisteminiu požiūriu apibūdinami ekonomikos modernizavimo reiškiniai. Išryškinta mintis, kad ekonomikos modernizavimas – esminė prielaida užtikrinti šiuolaikinės visuomenės gyvenimo kokybės gerinimą, ekonominės gerovės didinimą, socialinį saugumą, taip pat politinį stabilumą ir plėtros visose gyvenimo srityse darną. Ekonomikos modernizavimas suvoktinas kaip itin svarbus valstybės vykdomos politikos prioritetas, taip pat reikšmingas visuomenės dėmesį nuolat pritraukiantis reiškinys. Monografijoje parodyta, kad ekonomikos modernizavimas – išskirtinai sudėtingi ir daugialypiai procesai, pasižymintys tiek trajektorijų, tiek „priežasties ir pasekmės“ ryšių, tiek savo masto ir raiškos formų įvairove. Šioje kolektyvinėje monografijoje pateikiama originali autorių atliktų mokslinių tyrimų medžiaga, skirta ekonomikos modernizavimo procesams ir problemoms nagrinėti. Monografijoje pateikta ekonomikos modernizavimo mokslinių tyrimų tematika ir problematika gali būti vertinama kaip prioritetinė, kartu plėtojant ekonomikos modernizavimui skirtus mokslinius tyrimus Lietuvos sąlygomis: būtent tokie ekonomikos modernizavimo mokslinių tyrimų prioritetai išreiškia šiuolaikinius Lietuvos visuomenės poreikius ir rodo socialinės ir ekonominės raidos Lietuvoje perspektyvas.

ENA collective monograph that summarises the integral research of economic modernisation processes is the second publication in the pilot series of collective monographs on the problems of economic modernisation, published in Vilnius University since 2007. This collective monograph takes a new and systematic approach to describe the phenomena of economic modernisation. It underlines that economic modernisation is the key prerequisite for ensuring the improvement of the life quality of modern society, enhance economic welfare, social security, as well as mental stability and harmony of development in all spheres of life. Economic modernisation is perceived as particularly important priority of the policy pursued by the state, as well as a significant phenomenon that constantly attracts society’s attention. The monograph shows that economic modernisation includes exceptionally complex and multiple processes that could be distinguished by the diversity of trajectories, cause-and-effect relationships, scope and forms of expression. This collective monograph presents the original material of the scientific researches conducted by the authors, which focuses on the processes and problems of economic modernisation. The topics and problems of scientific researches of economic modernisation presented in the monograph could be treated as priority areas, at the same time developing scientific research on economic modernisation under Lithuanian conditions: namely these priorities of scientific research of economic modernisation express contemporary needs of Lithuania’s society and reveal the prospects of social and economic development in Lithuania.

ISBN:
9786094590061
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34950
Updated:
2021-03-03 22:19:35
Metrics:
Views: 23
Export: