1413 m. Horodlės dokumentų panaudojimas Lenkijos Karalystės teisės kodifikavimo procese XVI a.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
1413 m. Horodlės dokumentų panaudojimas Lenkijos Karalystės teisės kodifikavimo procese XVI a
Alternative Title:
Usage of the documents of the Union of Horodlo (1413) in a process of a codification of law in the Kingdom of Poland in the 16th century
In the Book:
Jogailos ir Vytauto laikai / redaktorius Zigmantas Kiaupa. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2011. P. 97-116
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Horodlės unija; Horodlės unijos interpretacija; Lenkijos Karalystės teisės kodifikavimas; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos ir Lenkijos unija; Teisės kodifikavimas; 16 amžius; Codification of Law of the Kingdom of Poland; Codification of law; Kingdom of Poland; The 16th century; The Grand Duchy of Lithuania; The Union of Horodlo; The interpretation of Union of Horodlo; The union of Poland and Lithuania; Union of Horodlo.
Keywords:
LT
16 amžius; Horodlės unija; Horodlės unijos interpretacija; Lenkijos Karalystės teisės kodifikavimas; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos ir Lenkijos unija; Teisės mokslas / Legal science.
EN
16th century; Codification of Law of the Kingdom of Poland; Codification of law; interpretation of Union of Horodlo; Kingdom of Poland; Union of Horodlo; union of Poland and Lithuania.
Summary / Abstract:

LTXVI a., kodifikuojant Lenkijos Karalystės teisę, rašytinės teisės rinkiniuose buvo panaudoti 1413 m. Horodlėje išduotų dokumentų tekstai. Valdovų aktas kodeksuose suprantamas kaip privilegija, turinti rašytinės teisės akto galią. Taip XV a. pr. sudarytiems dviejų valstybių, kurias valdė vienos dinastijos atstovai, susitarimams buvo pasistengta suteikti naują prasmę. Lenkijos ir Lietuvos valdovų ir Lietuvos bajorų vardu Horodlėje 1413 m. išduotų aktų įrašymas į Lenkijos teisės kodeksus turėjo tikslą įteisinti XV a. Lenkijos ir Lietuvos unijos lenkiškąją interpretaciją, kurios svarbiausias teiginys – 1413 m. Lenkijos karaliaus ir Lietuvos aukščiausiojo kunigaikščio Jogailos ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto valia, Lietuvos didikams ir bajorams katalikams pritarus, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė buvo inkorporuota į Lenkijos Karūnos sudėtį. Taip interpretuojant, prasminiai akcentai sutelkti ties inkorporacija, nekreipiama dėmesio į tai, kad dokumente greta inkorporacijos deklaracijos, skelbiamas ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio suverenios valdžios tęstinumas. Svarbus stimulas tokios 1413 m. Horodlės dokumentų interpretacijos įrašymui į teisės kodeksus buvo Lenkijos Karalystės bajorijos judėjimo už egzekuciją politinė programa. Svarbi buvo ir Lenkijos karaliumi 1501 m. išrinkto Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio pozicija. Kiekvienas naujas Lenkijos Karalystės rašytinės teisės kodeksas, kuriame buvo kartojamas inkorporacijos teiginys, tvirtino šią mintį visuomenės sąmonėje. Horodlės, kaip ir kitų Lenkijos ir Lietuvos unijų dokumentų, įtraukimas į kodifikuojamos teisės rinkinius paskleidė ir įtvirtino Lenkijos viešojoje sąmonėje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, kaip sudėtinės Lenkijos Karalystės dalies sampratą.

ENIn the 16th c., when the law of the Kingdom of Poland was codified, the texts of documents issued in Horodło in 1413 were used in written law compendiums. The act of sovereigns is treated in the codes as a privilege, having the power of a written legal act. Thus a new meaning was provided to the 15th c. agreements between the two states ruled by the representatives of the same dynasty. The inclusion of acts issued in Horodło on behalf of Polish and Lithuanian sovereigns and Lithuanian noblemen into the Polish legal codes aimed to legitimate the Polish interpretation of the 15th c. Polish-Lithuanian Union. Its key statement was that in 1413, of the will of Jogaila, the King of Poland and the Grand Duke of Lithuania, and Vytautas, the Grand Duke of Lithuania, and upon the approval of Lithuanian grandees and noblemen, the Grand Duchy of Lithuania was incorporated in the Crown of the Kingdom of Poland. This interpretation highlights incorporation without paying attention to the fact that the document also declares continuity of the sovereign power of the Grand Duke of Lithuania. An important stimulus for including this interpretation in the legal codes was the political programme of the nobility’s Execution Movement in the Kingdom of Poland. The position of Lithuanian Grand Duke Aleksandras Jogailaitis, elected as the King of Poland in 1501, was also relevant. Every new written legal code of the Kingdom of Poland, which repeated the incorporation statement, established this thought in the minds of society. The inclusion of Horodło documents, like other documents of the Polish-Lithuanian Unions, in codified law compendiums spread and established in the public consciousness of Poland the concept of the Grand Duchy of Lithuania as the integral part of the Kingdom of Poland.

Related Publications:
Miejsce unii horodelskiej w polsko-litewskich negocjacjach unijnych w latach 1492-1506 / Dominik Szulc. Prace historyczne. 2014, 141, z. 2, p. 339-365.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34797
Updated:
2022-02-21 16:31:43
Metrics:
Views: 72    Downloads: 5
Export: