Minties veiklos plėtra valdyme grįstas organizacijos vystymasis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Minties veiklos plėtra valdyme grįstas organizacijos vystymasis: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2010.
Pages:
228 p
Notes:
Disertacija rengta 2006-2010 metais Vytauto Didžiojo universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Organization self-development based on mind activity expansion in management 2010 44 p
Summary / Abstract:

LTDisertaciniame darbe analizuojamas ryšys tarp vadovo plėtojamos minties veiklos valdyme ir verslo organizacijos vystymosi. Mąstymo apibrėžimų sisteminimas tokiuose socialiniuose moksluose kaip vadyba, sociologija, psichologija, ontopsichologija, metodologija leido atskirti ir patikslinti minties veiklos sąvoką. Minties veikla disertacijoje apibrėžiama kaip teorinis ir praktinis mąstymo procesas nuolatinėje vadybininko veikloje, naudojant refleksiją, suvokimą, įsisąmoninimą, intuityvų ir racionalų mąstymą. Minties veiklos procesas apima ir grynąjį mąstymą. Minties veiklos proceso trisluoksnėje schemoje šalia refleksijos, suvokimo ir įsisąmoninimo išskirti kaip svarbūs veiksniai intuicija ir racionalus mąstymas. Minties veiklos plėtojimas organizacijos valdyme per procesinį-veiklinį požiūrį siejamas su ateities kūrimo veiklomis, kurios padeda formuoti organizacijos vystymosi žingsnį. Remiantis kiekybinio tyrimo duomenimis, įvertinamos sąsajos tarp minties veiklos, organizacijos vystymosi ir ateities kūrimo veiklų (prognozavimo, prožektavimo, projektavimo, programavimo, planavimo, scenariavimo, projekto įgyvendinimo, autorinės priežiūros, ekspertizės, monitoringo, organizavimo ir valdymo). Identifikuotos stiprios koreliacijos tarp vadovo plėtojamos minties veiklos, organizacijos vystymosi ir darbuotojų vystymosi leido patvirtinti disertacijoje iškeltas hipotezes. Kokybinio ir kiekybinio tyrimo rezultatai leido suformuoti minties veiklos vystymo galimybes Lietuvos verslo organizacijose. Minties veiklos plėtojimo suvokimas ir identifikuotos vystymosi galimybės turėtų leisti vadovams, vadybininkams kurti naujas žinias, naujus sugebėjimus, įgūdžius, kurių dėka būtų sukuriamos naujos arba vystomos esamos organizacijos.

ENThere are analyzed connections between manager’s mind activity and self-development of business organizations in the doctoral dissertation. Synthesis of concepts ‘contemplation’ in management, sociology, psychology, ontopsychology, methodology was the reason to separate and redefine concept of ‘mind activity’. In the dissertation mind activity is defined as theoretical and practical thinking process in the manager’s permanent activity with the help of reflection, perception, awareness, intuitive and rational thinking. The process of mind activity covers absolute thinking as well. The three-layered scheme of mind activity has been supplemented in addition to reflection, perception and awareness, intuition and rational thinking have been distinguished. Expansion of mind activity in organization management according to process-action attitude is associated with future creation acts that help to make the step of self-development. According to quantitative research results connections between mind activity and future creation acts (Prognostication, Floodlighting, Projection, Programming, Planning, Making a scenario, Implementation of a project, Supervision of an author, Expertise, Monitoring) are determined. Strong correlations between manager’s mind activity, organization development and development of employees enabled to confirm hypothesis of dissertation reasonably. The results of quantitative and qualitative researches were the reason formatting opportunities of mind activity development in Lithuanian business organizations. The perception of mind activity expansion and identified opportunities for self-development should enable managers create new knowledge, new abilities and skills with the help of which new organizations could be created or the present ones could be developed.

ISBN:
9789955126126
Related Publications:
Methodological principles of rural development synergy evaluation / Rasa Pakeltienė, Vilma Atkočiūnienė. Socialiniai tyrimai. 2015, Nr.2 (38), p. 72-81.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34718
Updated:
2022-02-07 20:09:00
Metrics:
Views: 27
Export: