Darbu pagrįsto mokymo teorinis aspektas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbu pagrįsto mokymo teorinis aspektas
Alternative Title:
Theoretical aspect of work-based learning
In the Journal:
Studijos šiuolaikinėje visuomenėje. 2011, Nr. 2(1), p. 135-140
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiamas teorinis požiūris į darbu paremto mokymo metodą. Analizuojama darbu paremto mokymo samprata ir jos transformacija per pastaruosius dešimtmečius, apibendrinama Didžiosios Britanijos patirtis, taikant šį mokymo metodą; išskiriami veiksniai, darantys įtaką inovatyvių mokymo metodų poreikiui. Tyrimo tikslas – išanalizuoti praktika pagrįsto mokymo studijų metodą teoriniu aspektu. Atskleista, kad darbu pagrįstą mokymą galima apibūdinti dvejopai. Pirma, tai žinių, įgūdžių, gebėjimų įgijimo būdas, įsisavinant teorinę studijų informaciją per darbinėje, profesinėje, kasdieninėje veikloje atliekamas nekasdienes užduotis. Kitas požiūris apibūdina darbu pagrįstą mokymą, kaip aukštojo mokslo studijų programų pagrindą, jų organizavimo esminį principą. Darbu pagrįstas mokymas – aukštojo mokslo sistemos dalis, apjungianti universitetą, studentus ir darbdavius į visumą, dėl kurios šis metodas ir yra efektyvus. Darbu pagrįstas mokymas pasižymi lankstumu, studijų programų turinio pokyčiais, atsižvelgiant į ekonominės, socialinės aplinkos pasikeitimus būtent dėl nuolatinio glaudaus ryšio su trečiąja šalimi studijų procese – darbdaviais. Darbu paremtas mokymas organizuojamas penkiais etapais: kiekvieno studento turimų žinių įvertinimas, studijų plano, atsižvelgiant į studento tikslus ir norimas įgyti žinias, sudarymas, darbo metodų paaiškinimas, teorinių žinių taikymas atliekant praktines užduotis, naudingas darbdaviui ir susijusias su studento kasdiene darbine veikla, atliktų užduočių, tyrimų, projektų įvertinimas ir siektos kvalifikacijos suteikimas.Reikšminiai žodžiai: Darbu pagrįstas mokymas; Inovatyvūs studijų metodai; Innovative methods of stud; Innovative methods of study; Work-based learning.

ENThe article presents a theoretical attitude towards the teaching method based on practice. The concept of the practice based teaching and its transformation over the last decades are analysed, and the experience of the Great Britain in the application of the practice based teaching method is defined. The article also defines the factors influencing the need for innovative teaching methods. The aim of the research is to analyse the method of the practice based teaching from theoretical point of view. It has been revealed that the practice based teaching method can be defined in two ways. First of all, it is the way of obtaining knowledge, skills and abilities by mastering theory through the implementation of difficult tasks in practical and professional everyday activities. The other definition of the practice based teaching method is the basis of programmes of higher education and the key principle of organisation thereof. Practice based teaching is part of the system of higher education uniting university students and employers what makes this system effective. The method of practice based teaching is flexible and variable with regard to changes in the economic and social environment namely due to the close relation with the third party in the study process. i.e. the employer. The practice based teaching is organised in five stages: evaluation of each student’s knowledge, study planning with regard to the student’s aims and the knowledge he or she wishes to obtain, explanation of study methods, application of theoretical knowledge when performing practical tasks which are useful for the employer and related to the student’s everyday activities, evaluation of the performed task, studies and projects and provision of the qualification.

ISSN:
2029-431X
Related Publications:
Praktinio mokymo realioje darbo vietoje modernizavimo vertinimas : studentų požiūrio tyrimas / Virginija Kondratavičienė, Laima Sajienė. Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos. 2007, Nr. 13, p. 102-113.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34693
Updated:
2016-11-07 16:30:57
Metrics:
Views: 18
Export: