Kolokacijų svarba dvikalbiam teminiam žodynui

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kolokacijų svarba dvikalbiam teminiam žodynui
Alternative Title:
Importance of the use of collocations in a specialized bilingual dictionary
In the Book:
Keywords:
LT
Komunikacija / Communication; Lenkų kalba / Polish language; Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis Mokomojo teminio lenkų-lietuvių kalbų žodyno (Masojć, Rutkovska, Patiejūnienė 2007) rengimo patirtimi nagrinėjamas vienas iš svarbesnių su didaktinių žodynų susijusių klausimų – kolokacijų vieta teminiame mokomajame žodyne. Žodynui parinkti tokie žodžiai ir žodžių junginiai, kurie atskleistų lenkų ir lietuvių kalbų gramatikos bei semantikos ypatybes. Iliustruojant parinktus vienetus yra prasminga pateikti ne atsitiktines konstrukcijas, bet funkcionalius posakius, parankius vartoti įvairiose kalbinėse situacijose – kolokacijas, arba tekstinius stereotipus. Iš pradžių reikėtų pateikti daiktavardžio kolokantus nominalinėje grupėje, kurios centrą jis sudaro, atkreipiant dėmesį į žodžių tvarką grupėje, padalijus kolokantus į premodifikatorius ir postmodifikatorius, pvz.: nowy dom (naujas namas), dom mieszkalny (gyvenamasis namas), dom z werandą (namas su veranda). Kitas etapas būtų parodyti, kaip kinta daiktavardis, būdamas priklausomu žodžiu nominalinėje grupėje: róg domu (namo kampas). Būtina pateikti verbalinius kolokantus, kurie apibūdina dažniausias veiksmažodžio funkcijas (pvz.: dom znajduje się, niszczeje – namas stovi, genda). Po to eitų verbalinės struktūros, kuriose daiktavardis atlieka papildinio funkciją (pvz.: budować dom – statyti namą, burzyć dom – griauti namą). Kolokacijų parinkimo šaltinis turėtų būti kalbos duomenų bazė. Labai svarbus veiksnys, parodantis empirinį, praktinį žodžių junglumą, yra junginių dažnumas. Todėl prasminga būtų taikyti kompiuterinius metodus, kurie padėtų išrinkti kolokacijas iš visos leksinės duomenų bazės.Reikšminiai žodžiai: Bendroji hierarchinė klasifikacijos schema; Kolokacijos; Kolokacijų vartojimas; Komunikacinis aspektas; Lenkų kalba; Teminis dvikalbis žodynas; Teminis žodynas; Colloactions; Communicative aspects; General hierarchie classification scheme; Polish language; Specialized bilingual dictionary; Specialized dictionary; Use of collocations.

ENBased on the experience of compiling the Thematic Polish-Lithuanian Learner’s Dictionary (Masojć, Rutkovska, Patiejūnienė, 2007), the paper analyses one of the important issues related to didactic dictionaries, i.e. the place of collocations in the thematic learner’s dictionary. The dictionary contains such words and collocations that reveal the features of Polish and Lithuanian grammar and semantics. When illustrating the selected units, it is purposeful to present not the random constructions, but functional sayings that are handy to be used in various linguistic situations, i.e. collocations, or textual stereotypes. Collocated nouns in the nominal group, in which the noun is central, should be primarily presented, noting the word order in the group, having divided collocated words into premodifiers and postmodifiers, e.g. nowy dom [a new house], dom mieszkalny [a residential house], dom z werandą [a house with a terrace]. Another stage would be showing the alternation of the noun which is a dependent word in the nominal group: róg domu [the corner of the house]. Verbal collocated words which describe the most common functions of the verb must be presented (e.g. dom znajduje się, niszczeje [a house stands, decays]). They should be followed by verbal structures, in which a noun performs the function of a complement (e.g. budować dom [to build a house], burzyć dom [to demolish a house]). The language database should be the source of selecting collocations. A very important factor that shows the empirical, practical word valency is the frequency of collocations. Therefore, it would be meaningful to apply computer methods that will help to select collocations from the entire lexical database.

Related Publications:
Sintaksinių duomenų laukas aiškinamajame žodyne / Evalda Jakaitienė. Leksikografija ir leksikologija. D. 1, Aiškinamųjų bendrinės kalbos žodynų aktualijos / sudarytoja Ritutė Petrokienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006. P. 92-104.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34636
Updated:
2020-02-04 09:34:55
Metrics:
Views: 16
Export: