Komunizmo ir rusiškumo santykio problema Antano Maceinos publicistikoje ir "euroazijininkų" filosofijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Komunizmo ir rusiškumo santykio problema Antano Maceinos publicistikoje ir "euroazijininkų" filosofijoje
Alternative Title:
Problem of a relationship between communism and Russia in publications of Antanas Maceina and in the philosophy of Eurasians
In the Journal:
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos [Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies]. 2010, 9, p. 131-142
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Antanas Maceina; Eurazininkų filosofija; Euroazininkai; Komunizmas; Maceina; Rusiškumas; Antanas Maceina; Communism; Eurasianism; Lithuania; Maceina; Philosophy of Eurasians; Rusija (Russia).
Keywords:
LT
Antanas Maceina; Euroazininkai; Filosofija / Philosophy; Maceina; Rusiškumas.
EN
Communism; Eurasianism; Philosophy of Eurasians.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje siekiama palyginti komunistinės ideologijos ir Rusijos valstybės, komunizmo ir rusiškumo santykio refleksijas politinėje lietuvių emigracijoje ir porevoliucinėje rusų emigracijoje. Darbe analizuojamas 1971 m. Antano Maceinos paskelbtas straipsnis „Nuo ko mes bėgome? Komunizmo ir rusiškumo santykių klausimu“. Šiame Maceinos tekste cituojami du autoriai, priklausę taip vadinamajam euroazijininkų sąjūdžiui, originaliai interpretavusiam komunizmo ir rusiškumo santykį. Citavimo kontekstas leidžia spėti, kad Maceinai pastaroji interpretacija nebuvo žinoma. Euroazijininkų politinės ir filosofinės minties tyrinėjimų nėra daug ir šiuolaikinėje Lietuvoje. Maceinos straipsnyje pagrindinis kritikos objektas yra vadinamosios „banditų gaujos“ ir „iškabos“ teorijos, neteisingai interpretuojančios komunistinės ideologijos ir Rusijos valstybės bei rusų tautos santykį. Minėtos teorijos, filosofo požiūriu, nepakankamai įvertina pačios komunistinės ideologijos galią keisti žmogaus mąstymą ir visuomeninę egzistenciją. Sutikdamas su šia Maceinos kritika, vis dėlto autorius nepritaria filosofo teiginiui, kad beveik visa rusų politinė emigracija pasisakė už „banditų gaujos“ teoriją. Intelektinis ir politinis euroazijininkų sąjūdis pretendavo pateikti originalią komunizmo ir rusiškumo santykio interpretaciją, savotišką dviejų Maceinos kritikuojamų teorijų sintezę. Tačiau ši sintezė nebuvo sėkminga. Euroazijininkai nesugebėjo tinkamai įvertinti komunistinės ideologijos pavojingumo – tai ir tapo jų istorijos bei politinės filosofijos nuosmukio priežastimi.

ENThe paper aims to compare the reflections of the relationship between the Communist ideology and the State of Russia, or Communism and Russia, in the political emigration of Lithuanians and post-revolution emigration of Russians. The paper analyses the article “What from were we running away? Regarding the issue of the relationship between Communism and Russia” by Antanas Maceina, published in 1971. This text by Maceina cites two authors who belonged to the so-called Eurasian Movement which originally interpreted the relationship between Communism and Russia. The citing context allows guessing that the latter interpretation was unknown to Maceina. There are not many studies of the political and philosophical thought of the Eurasian Movement in present-day Lithuania. The main object of criticism in Maceina’s article is the so-called gang and plate theories which wrongly interpret the relationship between the Communist ideology and the State of Russia and the Russian nation. According to the philosopher, the abovementioned theories underestimate the power of the Communist ideology to change human thinking and public existence. Agreeing with this criticism expressed by Maceina, the author however disagrees with Maceina’s statement that almost all Russian political emigrants were for the gang theory. The intellectual and political Eurasian Movement purported to present an original interpretation of the relationship between Communism and Russia, which was kind of a synthesis of the two theories criticised by Maceina. Yet this synthesis was not successful. Eurasians failed to adequately evaluate the danger of the Communist ideology, which led to the decline in their history and political philosophy.

ISSN:
1822-5152; 2351-6461
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34614
Updated:
2018-12-17 12:55:52
Metrics:
Views: 9    Downloads: 2
Export: