Jono Kruopo pastabos apie Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos leksikografinį palikimą

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jono Kruopo pastabos apie Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos leksikografinį palikimą
Alternative Title:
Jonas Kruopas's remarks about the lexicographic heritage of Jurgis Ambraziejus Pabrėža
In the Book:
Keywords:
LT
Jurgis Ambraziejus Pabrėža; Jonas Kruopas; Kretinga; Lietuva (Lithuania); Leksikografija / Lexicography; Rankraščiai / Manuscripts; Terminija / Terminology.
Summary / Abstract:

LTJono Kruopo darbuose dažnai minimas Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771-1849). Leksikografai ir terminologai, sudarinėdami žodynus naudojosi J. A. Pabrėžos darbais. Kadangi J. Kruopas daug dėmesio skyrė terminologijai, domėjosi botanikos terminija, numatė patyrinėti didelės vertės turintį J. A. Pabrėžos rankraštinį palikimą. Kruopas atkreipia dėmesį į J. A. Pabrėžą ir pamini jį aprašydamas Mikalojaus Akelaičio sudarytą 20 puslapių rankraštį „Rodykle vardų sawiszkųjų“. J. Kruopas ne tik pats tyrinėjo senuosius žodynus, bet ir nuolat skatino jaunesnius darbuotojus rašyti disertacijas, vadovavo jų darbams. Jis pasiūlė straipsnio autorei tęsti jo pradėtą darbą apie J. A. Pabrėžą ir perdavė pradėtą rinkti medžiagą: J. A. Pabrėžos darbų sąrašus, literatūros apie jį bibliografinius duomenis, įvairių straipsnių nuorašus, iškarpas, ranka rašytas korteles ir pradėto rašyti teksto apie J. A. Pabrėžą keturių puslapių rankraštį, A. J. Pabrėžos rankraščių, esančių Kretingos vienuolyne, sąrašą; taip pat nurodė du svarbiausius rankraštinius J. A. Pabrėžos terminų žodynus. Patyrinėjęs senuosius leksikografijos ir terminologijos veikalus, J. Kruopas norėjo atsidėti darbui apie J. A. Pabrėžą ir jo rankraštinį palikimą. J. Kruopo surinkta ir perduota medžiaga yra reikšminga tęsiant jo pradėtą svarbų darbą. Apie J. A. Pabrėžos darbus paskelbtos kelios publikacijos, parengta ir išleista J. A. Pabrėžos „Taisliaus augyminio dalis“ (2009). Akademiniame Lietuvių kalbos žodyne yra nemažai J. A. Pabrėžos kalbos pavyzdžių, tačiau nauji tyrimai padėtų šio autoriaus leksiką pateikti tiksliau ir išsamiau.Reikšminiai žodžiai: Botanikos terminai; J. Ambraziejus Pabrėža; Jonas Kruopas; Leksikografija; Leksikografinis palikimas; Leksikografinis palikmas; Rankraščiai; Terminologija; Botanical terms; J. Ambraziejus Pabrėža; Jonas Kruopas; Lexicographic heritage; Lexicography; Manuscripts; Terminology; The lexicographic heritage.

ENJurgis Ambraziejus Pabrėža (1771–1849) is often mentioned in the works of Jonas Kruopas. When compiling dictionaries, lexicographers and terminologists have used the works of Pabrėža. Since Kruopas paid considerable attention to terminology, was interested in botany terms, he planned to explore a highly valuable manuscript heritage of Pabrėža. Kruopas notes Pabrėža and mentions him when describing the 20-page manuscript “Rodykle vardų sawiszkųjų” compiled by Mikalojus Akelaitis. Kruopas not only personally investigated the old dictionaries, but also constantly encouraged younger fellows to write PhD theses which he supervised. He suggested the author of the paper continuing his started work about Pabrėža and passed his collected material to her: lists of the works of Pabrėža, the bibliographical entries of literature about him, transcripts and clippings of various articles, hand-written cards and a four-page manuscript about Pabrėža, which he had started to write, the list of Pabrėža’s manuscripts kept at Kretinga monastery; he also indicated two most important manuscript term dictionaries of Pabrėža. Having examined the old lexicographical and terminological treatises, Kruopas wanted to focus on the study about Pabrėža and his manuscript heritage. The material, collected and transferred by Kruopas, is significant for the continuation of the started important work. Several publications about the works of Pabrėža have been released, and his “Taisliaus augyminio dalis” [Part of the System of Plants] was prepared and published (2009). The Academic Dictionary of Lithuanian contains a lot of examples of Pabrėža’s language, yet a new research will help to present the lexis of this author in a more accurate and detailed manner.

Related Publications:
  • J. A. Pabrėžos sisteminis augalų vardynas "Waardaa tayslyynee Augimiu..." (1834) / Angelė Vilutytė-Rimševičienė. Leksikografijos ir leksikologijos problemos / redaktorių kolegija: Pietro U. Dini ... [et al.]. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003. P. 50-58.
  • Lietuvių kalbos žodynas (t. I-XX, 1941-2002): elektroninis variantas / Lietuvių kalbos institutas ; redaktorių kolegija. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2005 (atnaujinta versija, 2018). 1 elektroninis išteklius (online).
  • Taislius augyminis / Jurgis Ambraziejus Pabrėža ; [parengė Ona Kažukauskaitė ir Rita Šepetytė ; rankraštį šifravo Rima Dirsytė, Aurelija Gritėnienė, Ona Kažukauskaitė, Rita Šepetytė, Aurelija Tamošiūnaitė ; rankraštį aprašė Ona Kažukauskaitė ir Elona Marija Ložytė]. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2009-2015. 3 d.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34551
Updated:
2020-02-04 09:33:32
Metrics:
Views: 25
Export: