Informacijos vartotojų poreikių poveikis pasirinkti įmonės finansinės apskaitos politiką

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Informacijos vartotojų poreikių poveikis pasirinkti įmonės finansinės apskaitos politiką
Alternative Title:
Impact of accounting information users' interests on company's financial accounting policy choice
In the Journal:
Ekonomika. 2004, t. 67 (2), p. 73-84
Keywords:
LT
Finansai. Kapitalas / Finance. Capital; Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises.
Summary / Abstract:

LTĮmonės finansinės apskaitos politikos - apskaitos principų, apskaitos metodų ir taisyklių, skirtų ūkio subjekto apskaitai tvarkyti ir finansinei atskaitomybei sudaryti bei pateikti, pasirinkimas yra aktualus ne tik įmonės vadovui, kuris ir turi ją parinkti, bet ir kitiems asmenims, naudojantiems finansinę informaciją sprendimams priimti, tačiau gali egzistuoti ir atvirkštinis ryšys - su įmone susijusių asmenų poreikiai gali daryti įtaką įmonei pasirinkti finansinės apskaitos politiką. Tyrimo tikslas - išnagrinėti apskaitos informacijos vartotojų poreikių daromą poveikį pasirinkti įmonės finansinės apskaitos politiką. Pagrindinis tyrimo metodas - mokslinės literatūros loginė analizė, apimanti teorinių teiginių palyginimą ir sintezę. Turint tikslą ištirti apskaitos informacijos vartotojų poreikių poveikį pasirinkti finansinės apskaitos politiką, naudota anketinė apklausa ir empirinės duotybės statistinė analizė. Siekiant nuosekliai išanalizuoti apskaitos informacijos vartotojų poreikių poveikį įmonei pasirenkant finansinės apskaitos politiką, straipsnyje nagrinėjamas teorinis požiūris bei apibūdinami pagrindiniai empiriniai tyrimai, aptariama atlikto empirinio tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai rodo, kad įmonėms, renkantis apskaitos politiką, nėra svarbūs informacijos vartotojų, išskyrus administruojančias institucijas, poreikiai, tačiau galima prognozuoti, kad stambiose įmonėse ateityje bus labiau atsižvelgiama į akcininkų, administruojančių institucijų bei visuomenės informavimo priemonių poreikius.Reikšminiai žodžiai: Apskaita; Apskaitos informacija; Apskaitos informacijos vartotojai; Apskaitos politika; Finansinės apskaitos politika; Accounting; Accounting information; Accounting information users; Accounting policies; Financial accounting policy.

ENThe choice of the company’s financial accounting policy, i.e. accounting principles, accounting methods and rules, aimed at keeping the records of an economic entity and drawing up and submitting financial statements, is relevant not only to the head of the company, who is responsible for choosing this policy, but also to other persons who use financial information for decision-making, yet there may exist a reverse relationship – the needs of persons related to the company might influence the company’s choice of the financial accounting policy. The study aims to investigate the impact of the needs of accounting information users on the choice of the company’s financial accounting policy. The main method is the logical analysis of scientific literature, which covers the comparison and synthesis of theoretical statements. With the aim to investigate the impact of the needs of accounting information users on the choice of the financial accounting policy, a questionnaire survey and the statistical empirical analysis were used. The paper examines the theoretical approach and describes the main empirical studies, as well as discusses the methodology of the empirical research. Study results show that when companies choose the accounting policy, the needs of information users are not important, except for administrating institutions; however, we may predict that large companies will increasingly take into account the needs of shareholders, administrating institutions and mass media in the future.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34547
Updated:
2018-12-17 11:26:13
Metrics:
Views: 34    Downloads: 14
Export: