Faust Socyn w Igołomii (przyczynek do dziejów antagonizmów religijnych w Polsce końca XVI w.)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Faust Socyn w Igołomii (przyczynek do dziejów antagonizmów religijnych w Polsce końca XVI w.)
In the Book:
Przez Kresy i historię po obrzeża polityki / red. Iwona Hofman, Wojciech Maguś. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. P. 525-554
Keywords:
LT
16 amžius; 17 amžius; F. Socinas; Faustas Socinas (Sozzini, Socyn); Igolomija; Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Genealogija. Heraldika / Genealogy. Heraldry; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology.
Summary / Abstract:

LTFaustas Socinas (it. Fausto Paolo Sozzini, lot. Faustus Socinus; 1539-1604) - italų teologas, antitrinitorių socinistų krypties kūrėjas. Straipsnyje aptariamas Fausto Socino vaidmuo Lenkijos ir Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės XVI amžiaus pabaigos religinio pobūdžio diskusijų ir konfliktų istorijoje. Faustas Socinas labai svarbus reformacijos ir kontrreformacijos laikotarpio Abiejų Tautų Respublikoje istorijai nagrinėti. Jo asmenybė ir darbai itin aktualūs aptariant religinio pakantumo aspektus ir raidą Lenkijos ir Lietuvos valstybėje nuo XVI iki XVIII amžiaus. Nepaisant to kad religiniais klausimais tuomet neapsieita be itin aršių diskusijų, konfliktų ir prievartos, be to, ne tik tarp reformatų ir katalikų, bet ir tarp gausybės pačios reformacijos krypčių. Fausto Socino pastangomis Kalvino mokymas apie Viešpaties Vakarienę (Eucharistiją) tarp ATR reformatų daugmaž pakeistas Cvinglio samprata. ATR reformatus itin paveikė Fausto Socino požiūris į Švč. Trejybę. Konkrečiau kalbama apie Fausto Socino gyvenimą ir veiklą Igolomijoje, kurioje 1598 m. pavasarį Faustas Socinas keletui savaičių rado prieglobstį po to, kai Krokuvoje, kurioje apsigyveno 1579 metais, imta deginti jo knygas ir persekioti. Igolomija - kaimas Mažojoje Lenkijoje (šalia Krokuvos), rašytiniuose šaltiniuose minimas nuo 1325-1327 metų (kartais minimi ir 1229 metai), kai ten buvusiam benediktinų vienuolynui buvo suteikta privilegija. Laikinas prieglobstis Igolomijoje buvo labai svarbus tiek pačiam Faustui Socinui, tiek formuojantis reformacijos krypčiai, įgavusiai socinizmo vardą.Reikšminiai žodžiai: F. Socinas; Faustas Socinas (Sozzini, Socyn); Genealogija; Igolomija; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Protestantizmas; Reformacija Lenkijoje ir Lietuvoje; Religinis antagonizmas; F. Socinas, Poland; Fausto Sozzini (Faust Socyn); Genealogy; Igolomija; Protestantism; Reformation in Poland and Lithuania; Religious antagonism.

ENFausto Paolo Sozzini (Lat. Faustus Socinus; 1539–1604) was an Italian theologian and a creator of the anti-Trinitarian Socinian movement. The article discusses the role of Fausto Sozzini in the history of religious discussions and conflicts in Poland and the Grand Duchy of Lithuania in the late 16th century. Fausto Sozzini is a highly important figure for the examination of the history of the Reformation and Counter-Reformation period in the Polish–Lithuanian Commonwealth. His personality and works are particularly relevant for the discussion of aspects and development of religious tolerance in the Polish–Lithuanian Commonwealth from the 16th to the 18th century. Religious issues then did not spare extremely heated discussions, conflicts and violence between not only reformers and Catholics, but also numerous movements of the Reformation itself. Fausto Sozzini succeeded in his efforts to more or less replace Calvin’s theology on the Lord’s Supper (the Eucharist) between reformers in the Polish–Lithuanian Commonwealth with Zwingli’ conception. Reformers in the Polish–Lithuanian Commonwealth were greatly affected by Fausto Sozzini’s attitude towards the Holy Trinity. The article details Fausto Sozzini’s life and activities in Igołomia in which he found shelter for a few weeks in spring 1598 after burning of his books and his persecution had begun in Cracow where he had settled down in 1579. Igołomia is a village in Lesser Poland Voivodeship (near Cracow), which was first mentioned in written sources in 1325–1327 (sometimes the year 1229 is mentioned). Temporary shelter in Igołomia was very important to both Fausto Sozzini himself and the formation of the Reformation Movement which acquired the name of Socinianism.

ISBN:
9788377801291
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34535
Updated:
2013-04-28 23:08:25
Metrics:
Views: 15
Export: