Jono Kruopo leksikografinė veikla

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jono Kruopo leksikografinė veikla
Alternative Title:
Jonas Kruopas's lexicographic activity
In the Book:
Keywords:
LT
19 amžius; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Leksikografija / Lexicography.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama vieno žymiausių XX a. II pusės lietuvių leksikografų Jono Kruopo mokslinė veikla.1952 m. Kruopas perėmė Juozo Balčikonio pradėtus daugiatomio Lietuvių kalbos žodyno rengimo darbus. Pradėjęs vadovauti žodynininkų kolektyvui, jis ėmėsi plačios žodyninės veiklos: akademinių žodynų – didžiojo Lietuvių kalbos žodyno tolesnių tomų ir mažojo Dabartinės lietuvių kalbos žodyno rengimo, senųjų raštų leksikos bei lietuvių leksikografijos istorijos tyrimų. Į lietuvių kalbos leksikografijos istoriją J. Kruopas pirmiausia įrašomas kaip akademinio Lietuvių kalbos žodyno vyriausiasis redaktorius: VI-X t. (1962-1976) ir I-II t. antrieji leidimai (1968-1969). Kruopas – pirmojo norminamojo aiškinamojo Dabartinės lietuvių kalbos žodyno (1954; 2-asis papildytas leidimas, 1972) vyriausiasis redaktorius. Kruopui rūpėjo visi pirmieji lietuvių kalbos šaltiniai: pirmoji lietuviška knyga, pirmieji žodynai, pirmosios gramatikos. 1947 m. minint pirmosios lietuviškos knygos 400 metų jubiliejų, jo rūpesčiu išleidžiami 2 leidiniai, skirti Mažvydo Katekizmui. 1952 m. apginta disertacija „1598 m. Merkelio Petkevičiaus katekizmo leksika“ yra svarbi lietuvių leksikologijai ir leksikografijai. Kruopas kryptingai dirbo leksikografijos istoriko darbą. Jo paskelbtais duomenimis ir vertinimais savo tyrimuose remiasi šių dienų kalbos istorikai. 1998 m. išleistų Kruopo Rinktinių raštų didžiąją dalį sudaro straipsniai, skirti rankraštinei lietuvių leksikografijai. Straipsniuose nurodyta XIX a. rankraštinių žodynų vieta ir svarba lietuvių leksikografijoje, nubrėžtos gairės išsamiems tyrimams.Reikšminiai žodžiai: Aiškinamasis žodynas; Leksika; Leksikografas; Leksikografija; Leksikografijos istorija; Leksikografinė veika; Lietuvių kalbininkas; Žodynai; Žodynas; Dictionaries; Dictionary; Explanatory dictionary; Lexicographer, history of lexicography; Lexicographical activity; Lexicography; Lexis; Lithuanian linguist.

ENThe paper discusses the scientific activities of Jonas Kruopas, one of the most outstanding Lithuanian lexicographers of the second half of the 20th c. In 1952, Kruopas took over the work of preparing a multi-volume Dictionary of Lithuanian, which had been started by Juozas Balčikonis. Having become the leader of the compilers’ team, he engaged in the broad lexicographical activities: the preparation of academic dictionaries – subsequent volumes of the Academic Dictionary of Lithuanian, the small Dictionary of Modern Lithuanian, as well as the research of lexis of the old writings and the history of Lithuanian lexicography. Kruopas primarily came down in the history of Lithuanian lexicography as the editor-in-chief of the Academic Dictionary of Lithuanian: Volumes 6–10 (1962–1976) and second edition of Volumes 1–2 (1968–1969). He was also the editor-in-chief of the first normative explanatory Dictionary of Modern Lithuanian (1954; second revised edition, 1972). He cared about all first sources of the Lithuanian language: the first Lithuanian book, dictionaries and grammars. In 1947, when commemorating the 400th anniversary of the first Lithuanian book, he took care to publish two publications dedicated to Mažvydas’ Catechism. The PhD thesis “1598 m. Merkelio Petkevičiaus katekizmo leksika” [The Lexis of Merkelis Petkevičius Catechism (1598)], defended in 1952, is relevant to Lithuanian lexicology and lexicography. The major share of the Selected Writings of Kruopas, published in 1998, consists of articles focusing on the Lithuanian manuscript lexicography. The articles indicate the place and importance of the 19th c. manuscript dictionaries in Lithuanian lexicography and delineate the guidelines for in-depth research.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34475
Updated:
2020-02-04 09:33:52
Metrics:
Views: 31
Export: