Balio Sruogos kūrinio "Dievų miškas" autoredagavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Balio Sruogos kūrinio "Dievų miškas" autoredagavimas
Alternative Title:
Self-editing process of Balys Sruoga's work "Dievų miškas" ("Forest of the Gods")
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2011, t. 35, p. 129-171
Keywords:
LT
Balys Sruoga; Lietuvių literatūra / Lithuanian literature; Rankraščiai / Manuscripts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriamas Balio Sruogos kūrinio „Dievų miškas“ autoredagavimo procesas. Tiriant lyginami „Dievų miško“ rankraštis (tekstas, užrašytas paties autoriaus ranka) ir mašinraštis (galutinis tekstas, paties autoriaus perspausdintas asmenine rašomąja mašinėle). Analizuojama tik „vidinė“ rašymo istorija (endogenezės kryptis). Šioje istorijoje visai nedalyvavo pašaliniai asmenys – cenzoriai, redaktoriai, patariantys draugai ir kolegos rašytojai. Siekiama atsakyti į klausimus: kaip autorius pats sąmoningai keitė priminį kūrinio tekstą; koks pakeitimų pobūdis; kuo išskirtinė kūrinio autoredakcija atlikimo atžvilgiu ir kodėl ji svarbi, vertinant kūrinį kaip meninę visumą. „Dievų miško“ rašymo procesas ir autorinio taisymo etapas tiriamas pirmą kartą. Lyginamojo pobūdžio genetinį tyrimą skatino ir lydėjo įtarumo hermeneutika – noras dar kartą atsigręžti ir labai konkrečiai patikrinti akademiniuose Raštuose (1997, t. 4) įsitvirtinusių teiginių, susijusių su „Dievų miško“ rankraščiu ir mašinraščiu, pagrįstumą. Tyrimo duomenys papildo ir koreguoja pirmines, ypač minimalias žinias apie „Dievų miško“ rankraštį. Pirmą kartą pristatomi mašinraštyje įvykę pakitimai. Iki šiol nežinojome „Dievų miško“ rašymo proceso ypatumų – kaip kūrinio tekstai (rankraštis ir mašinraštis) buvo formuojami ir sąmoningai keičiami. Be šio tyrimo neįsivaizduojama, kokie konkretūs pokyčiai įvyko, perrenkant ranka rašytą tekstą spausdinimo mašinėle, kokia jų reikšmė.Reikšminiai žodžiai: Autoredagavimas; Autorius; Balys Sruoga; Dievų miškas; Endogenezė; Genetinis tyrimas; Literatūra; Mašinraštis; Rankraštis; Author; Balys Sruoga; Forest of the Gods; Genetic research; Gentic investigation; Lithuanian literature; Manuscript; Self-editing; Self-editting; Typescript.

ENThe paper investigates the auto-editing process of “Dievų miškas” [Forest of the Gods] by Balys Sruoga. The paper compares the manuscript of the book (the text written by the author’s hand) and the typescript (the final text typeset by the author by his personal typewriter). Only the “internal” writing history is analysed (the endogenesis direction). Other people: censors, editors, advising friends and colleague writers did not take part in this history. The paper aims to answer the questions how the author consciously modified the initial text, what the nature of those modifications was, what was exceptional about auto-editing with regard to its performance and why it was important when evaluating the work as the artistic whole. The process of writing and auto-editing of “Dievų miškas” is explored for the first time. The comparative genetic research was promoted and accompanied by hermeneutics of distrustfulness – a wish to turn back once again and very concretely verify the validity of the statements established in the academic “Raštai” [Writings] (1997, V. 4) and related to the manuscript and typescript of “Dievų miškas”. The research data supplement and correct the primary, particularly minimal, knowledge about the manuscript of “Dievų miškas”. Modifications made in the typescript are presented for the first time. So far we have not heard about the peculiarities of the writing process of “Dievų miškas” – how the texts (manuscript and typescript) were formed and consciously modified. If not for this research, we could not imagine the actual changes that took place when typesetting the manuscript and their significance.

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34449
Updated:
2018-12-17 13:08:48
Metrics:
Views: 42    Downloads: 16
Export: