Plungės orkestro muzikų keliais ir pėdsakais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Plungės orkestro muzikų keliais ir pėdsakais
In the Journal:
Žemaičių žemė. 2008, Nr. 3, p. 18-23
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mokykla; Muzikinis ugdymas; Muzikinės tradicijos; Mykolo Oginskio orkestras; Oginskis; Orkestras; Plungė; Plungės muzikos mokykla; Žemaitija (Samogitia); Music education; Musical traditions; Oginskis; Orchestra; Orchestra of Mykolas Oginskis; Plungė; Plungė music school; Samogitia; School.
Keywords:
LT
20 amžius; Mykolo Oginskio orkestras; Mokykla / School; Muzika / Music; Oginskis; Orkestras; Ugdymas / Education; Muzika / Music.
EN
Musical traditions; Orchestra of Mykolas Oginskis; Orchestra; Plungė music school; Samogitia.
Summary / Abstract:

LTXIX a. pabaigos Plungė neįsivaizduojama be kunigaikščio Mykolo Oginskio orkestro ir muzikos mokyklos. Tiek viena, tiek antra anuo metu buvo retas kultūros reiškinys. Archyvinių Plungės muzikos mokyklos dokumentų beveik nėra išlikę, o ir tie, kurie sulaukė mūsų dienų, yra išblaškyti po įvairius archyvus. Plungės muzikos mokyklos ir orkestro istorijos klausimai, tokie kaip auklėtinių skaičius, materialinis jų išlaikymas, orkestro muzikinis repertuaras, veiklos laukas, yra žinomi tik fragmentiškai. Tarp jų patenka ir Plungės orkestro muzikų keliai ir pėdsakai. Plungės orkestras buvo sudaromas iš dvaro muzikos mokyklos auklėtinių. Pirmasis mokyklos ir orkestro kapelmeisteris buvo vokiečių kilmės muzikas Zingeris. Jį kapelmeisterio pareigose 1894 m. visam laikui pakeitė Pranciškus Dovydavičius. M. Oginskio iniciatyva 1896 m. Plungėje įkūrus Ugniagesių draugiją, Plungės kunigaikščių Oginskių dvaro orkestras buvo legalizuotas. Pirmieji draugijos įstatai nėra išlikę. Iš vėlesnių įstatų matyti, kad draugija buvo numačiusi išlaikyti savo chorą, rengti pasilinksminimus, koncertus, pobūvius ir vaidinimus. Plungėje vykusiose didesnėse šventėse anuo metu be orkestro nebūdavo apsieinama. Didžiausios iškilmės tais laikais vykdavo per kunigaikščio M. Oginskio vardines. Orkestras taip pat grodavo ir kunigaikščių Oginskių laikais rengtose žemės ūkio ir amatininkystės parodose. Orkestras garsėjo ir už Plungės ribų: aplinkiniai dvarininkai švenčių ir kitomis progomis vykstančių renginių metu kviesdavo atvykti orkestrą pas save. Orkestrantai lydėdavo kunigaikštį ir tolimesnių išvykų metu.

ENThe Plungė of the end of the 19th century cannot be imagined without the Mykolas Oginski’s orchestra and music school. The both were a rare cultural phenomenon. Practically none of archive documents of the Plungė music school survived to the present day. Those, which survived to the present day, have been scattered over various archives. Information on the history of the Plungė music school and orchestra, such as the number of students, material maintenance thereof, the repertoire of the orchestra, the field of activities, is fragmentary. The same could be said about the further path and traces of musicians of the Plungė orchestra. The Plungė orchestra was formed from students of the music school. The first Kapellmeister of the school and the orchestra was a German-origin musician Zinger. In 1894, he was replaced by Pranciškus Dovydavičius. In 1896, M. Oginski initiated the establishment of the Fellowship of Fire-fighters in Plungė, and the orchestra of the Plungė estate of Dukes Ogniski was legalised. The first statute of the fellowship did not survive to the present day. The following statutes demonstrate that the fellowship was planning to retain its chore, to organise festivities, concerts, balls and performances. No major festivals in Plungė were organised without the orchestra. The then major celebrations were organised to mark the name-day of Oginski. The orchestra also played at agricultural and craft exhibitions organised by the Dukes Oginski. The orchestra was also famous outside Plungė: the neighbouring lords invited the orchestra to participate in their celebrations. The orchestra also accompanied the duke during his trips to farther lands.

ISSN:
1392-2610
Related Publications:
Pučiamųjų instrumentų orkestrai tradicinėje Lietuvos kultūroje : nuo didikų rūmų iki sodžiaus / Rūta Žarskienė. Tautosakos darbai 2009, 38, p. 149-168.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34352
Updated:
2018-12-17 12:23:22
Metrics:
Views: 4    Downloads: 2
Export: