Trijų Lietuvos universitetų studentų sportininkų grupių vertybinės orientacijos ir jų raiška

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Trijų Lietuvos universitetų studentų sportininkų grupių vertybinės orientacijos ir jų raiška
Alternative Title:
Value orientations and their expression in student athletes representing three universities of Lithuania
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2011, Nr. 2 (64), p. 59-64
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education; Sportas / Sport.
Summary / Abstract:

LTSportas, kaip socialinis reiškinys, tampa svarbiu asmenybės ugdymo komponentu. Jis išsiskiria savo emociniais išgyvenimais, nes skatina tobulėti, tapti fiziškai stipriu žmogumi. Norint gerai suprasti žmogų, reikia žinoti jo vertybines orientacijas, bendražmogiškąsias vertybes, kurios kilnina jį kaip asmenybę, ugdo intelektą. Tai problema, kurią reikia spręsti. Buvo iškeltas tikslas – išryškinti studentų sportininkų gyvenimo principus kaip vertybines orientacijas ir šių vertybių ypatumus bei svarbą. Retrospektyvinės anketos metodu apklausti 73 studentai sportininkai, kurie buvo suskirstyti į dvi grupes: pirmą grupę sudarė 43 žaidėjai, antrą – 30 individualiųjų sporto šakų atstovų. Tyrimo metu nustatyta, kad studentai sportininkai, apibūdindami vertybines orientacijas, kurių buvo pateikta 347, vadovaujasi 82 skirtingomis sąvokomis. Tyrimo rezultatai parodė, kad studentai sportininkai svarbiausia vertybe, kaip gyvenimo principu, pripažįsta santykius su kitais žmonėmis – 180,0 vertinimų, tai sudaro 41,2 % bendro vertinimų skaičiaus (9,1 balo) (pirmas skaičius parodo vertinimų kiekybę, antras – kokybinį vertinimą). Tiriant išryškėjo vertybės, į kurias labiausiai orientuojasi studentai sportininkai, tai: dorovė – 106,0 ir 8,6, santykiai su tėvais ir artimaisiais – 54,0 ir 9,1 bei meilė – 20,0 ir 9,6. Daug dėmesio respondentai skyrė sau pabrėždami moralinių ir valios savybių svarbą – 158,0 ir 9,1.Gana svarbia vertybe tiriamieji laikė darbą – 90,0 ir 8,4, iš jo: mokslą – 32,0 ir 7,5, interesus – 26,0 ir 9,1, profesiją – 10,0 ir 8,4, sportą – 22,0 ir 8,9. Analizuojant ir lyginant reikšmingiausias žaidėjų ir individualiųjų šakų sportininkų vertybines orientacijas pastebėta, kad meilės, pagarbos tėvams ir artimiesiems, giminėms, vyresniems žmonėms vertybė yra labai reikšminga tiek žaidėjams, tiek sportininkams individualistams, atitinkamai 27,9 ir 10, 0 bei 28,1 ir 9,2. Šis konstruktas dominuoja tarp vertybių. Asmeninės šeimos vertybės irgi paremtos teigiamomis nuostatomis, nors jų raiška yra minimali. Moralinių ir valios savybių kaip vertybių raiška yra ganėtinai plati: 18,8 ir 8,9 tarp žaidėjų bei 14,1 ir 8,8 tarp individualiųjų sporto šakų atstovų. Vertinant mokslą ir profesiją didesni prioritetai buvo skiriami mokslui, atitinkamai 15,9 ir 8,0 bei 4,8 ir 8,5. Studentai sportininkai daugiau dėmesio kreipė į diplomų įsigijimą, o ne į žinias. Sportas ir interesai žaidėjams ir individualiųjų sporto šakų atstovams buvo ganėtinai reikšmingi: 31,1 ir 9,2 bei 17,2 ir 8,9. Pabrėžtas meistriškumo augimas ir idealių rezultatų siekimas. Tyrimo rezultatų analizė leidžia teigti, kad įvairių šakų sportininkų vertybinės orientacijos yra pastovios ir atspindi bendražmogiškąsias vertybes. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Gyvenimo principai; Retrospekcija; Studentai sportininkai; Vertybinės orientacijos; Life principles; Retrospection; Student athletes; Value orientations.

ENSport as social phenomena becomes crucial component of personality development, it gives emotional experience, stimulates perfection and becoming physically strong person. Aiming to understand person one must now his/her value orientations, human values. This is an issue that must be solved. The aim of our research was to identify student athletes‘ life principles as value orientation as well as characteristics and importance of these values. Using method of retrospective questionnaire, 73 student athletes were polled. They were split into two groups: first group made up of 43 players and second group of 30 representatives of individual sports. During the research there was found that student athletes use 82 different notions to describe value orientations (number of given values was 347). Research results have demonstrated that student athletes consider relations with other people as their main value (as life principle) – 180,0 assessments (41,2 % of general number of evaluations, 9,1 point) (first number shows quantity of evaluations and second gives qualitative evaluation). During the research there were identified values that student athletes stick to: moral – 106,0 and 8,6, relations with parents and other close people – 54,0 and 9,1 and love – 20,0 and 9,6. Much of attention respondents gave to themselves stressing importance of moral and volitional features – 158,0 and 9,1.Respondents considered work as quite an important value – 90,0 ir 8,4, including: studies – 32,0 and 7,5, interests – 26,0 and 9,1, profession – 10,0 and 8,4, sport – 22,0 and 8,9. During the analysis and comparison of most significant value orientations of players and individual sport athletes in had been noticed that values of love, respect to parents and close people, relatives, older people is very important to both groups – accordingly 27,9 and 10, 0, 28,1 and 9,2. This construct dominates among the values. Personal family values are also based on positive attitudes, but their expression was minimal. Expression of moral and volitional features as expression of values is quite wide: 18,8 and 8,9 among players, 14,1 and 8,8 among the representatives of individual sports. When evaluating studies and profession, higher priority was given to studies, 15,9 and 8,0, 4,8 and 8,5. Student athletes considered higher education diploma acquisition more important than knowledge. Sport and interests was quite important for players and individual sport representatives: 31,1 and 9,2, 17,2 and 8,9. Students stressed increasing of sport performance level and seeking for ideal results. Analysis of research results allows assuming that values of different sports representatives are permanent and reflecting human values. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34350
Updated:
2022-11-07 15:43:55
Metrics:
Views: 8
Export: