Jaunųjų paauglių darnaus fizinio vystymosi ugdymas neformaliuoju būdu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunųjų paauglių darnaus fizinio vystymosi ugdymas neformaliuoju būdu
Alternative Title:
Young adolescents‘ balanced physical development through non-formal education
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2011, Nr. 4 (66), p. 50-56
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education.
Summary / Abstract:

LTAnkstyvuoju paauglystės amžiaus tarpsniu vyksta intensyvūs morfologiniai ir fiziologiniai organizmo pokyčiai. Didžiausią įtaką jaunųjų paauglių fiziniam vystymuisi daro biologiniai ir aplinkos veiksniai. Vienas iš aplinkos veiksnių yra formalusis ir neformalusis ugdymas. Tradiciškai daugiau dėmesio skiriama formaliajam ugdymui, tačiau trūksta mokslinių tyrimų, kuriuose būtų analizuojama, kokią įtaką neformalusis fizinis ugdymas gali daryti jaunųjų paauglių fiziniam vystymuisi. Tyrimo tikslas – nustatyti neformaliojo fizinio ugdymo mokykloje įtaką jaunųjų paauglių fiziniam vystymuisi. Tiriamąją imtį sudarė pagrindinės ir parengiamosios fizinio pajėgumo grupių 5–6 klasių mokiniai (11-13 metų jaunieji paaugliai, n = 239). Pagal dalyvavimą neformaliajame ugdyme jaunieji paaugliai buvo suskirstyti į tris grupes: E1, E2, E3 – eksperimentinės grupės; K1, K2, K3 – kontrolinės grupės. Tyrime taikyti šie metodai: pedagoginis eksperimentas, dokumentų analizė, fizinio išsivystymo matavimai, statistinė analizė. Pedagoginis eksperimentas buvo vykdomas dvejus mokslo metus. Mokinių fiziniam išsivystymui nustatyti eksperimento pradžioje (2007-10, 11), viduryje (2008-05) ir pabaigoje (2009-05) buvo atlikti antropometriniai (ūgio, svorio) bei fiziometriniai (gyvybinės plaučių talpos – GPT, dešinės ir kairės plaštakų jėgos) matavimai ir nustatyti santykiniai dydžiai – kūno masės indeksas bei GPT santykinis rodiklis.11-13 metų jaunųjų paauglių antropometrinių rodiklių kaita vyko labai intensyviai. Abiejų lyčių tiriamųjų ūgio ir svorio rodikliai tiek pirmais, tiek antrais eksperimento metais didėjo statistiškai reikšmingai (p <0,05) ir buvo labai artimi arba didesni nei Lietuvos to paties amžiaus vidutinės reikšmės. KMI per dvejus mokslo metus statistiškai reikšmingai nekito tik E1 grupės mergaičių ir berniukų. Pedagoginio eksperimento metu kitų grupių (E2, E3, K1, K2, K3) KMI statistiškai reikšmingai (p <0,05) didėjo. Analizuojant fiziometrinių rodiklių kaitą nustatyta, kad tiriamuoju laikotarpiu išaugo visų grupių jaunųjų paauglių plaštakų jėga (p <0,05). Beveik visų grupių (išskyrus K1 ir K2 mergaites) GPT rodikliai taip pat kito statistiškai reikšmingai (p <0,01), tačiau eksperimentinių grupių šie pokyčiai buvo didesni. GPT santykiniai rodikliai statistiškai reikšmingai nekito tik abiejų lyčių E1 ir E2 grupių tiriamųjų. Kitų grupių jaunųjų paauglių šis rodiklis statistiškai reikšmingai blogėjo (p <0,05). Parengtos ir įgyvendintos neformaliojo fizinio ugdymo programos turinys, jungiantis ir integraliai plėtojantis žinias, gebėjimus, nuostatas, ir taikomi vaiką aktyvinantys mokymo (-si) metodai ir formos turėjo įtakos pozityviai jaunųjų paauglių fizinio vystymosi kaitai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ankstyvoji paauglystė; Fizinis vystymasis; Neformalusis fizinis ugdymas mokykloje; Early adolescence; Non-formal physical education; Physical development.

ENAn early adolescence is followed by intensive morphological and physiological body changes. Biological and environmental factors are considered to form the highest influence on young adolescents’ physical development. One of the environmental factors is education (formal and non-formal) process. Traditionally higher attention goes on formal education, and scientific researches on young adolescents’ balanced physical development training in non-formal approach are lacking. The purpose of the study was to investigate the influence of two-year non-formal physical education program on young adolescents’ physical development. The target sample consisted of primary and preparatory physical fitness of groups from grades 5-6 (n = 239). Considering pupils participation in non-formal education activities, children were appointed to one of three groups: E1, E2, E3 – experimental group, C1, C2, C3 - control group. Methods: pedagogical experiment, data analysis, measuring physical development level, statistical analysis. Pedagogical experiment continued for two years. Aiming to establish changes in physical development at the beginning (2007-10/11), in the middle (2008-05) and at the end (2009-05) of the experiment anthropometric (height, weight) and physiometric (vital lung capacity; right and left hands power) measuring was performed and comparative values – BMI that reveals weight and height proportion and VLC comparative index – were established.Young adolescents‘ of age 11-12 anthropometric indices’ alternation went highly intensively. Testees’ (of both sexes) height and weight indices during experiment year 1 and 2 grew statistically significantly (p<0,05) and were very close or even higher than the Lithuanian average meanings of the same age. BMI did not vary statistically significantly during two school years, except in group E1 girls and boys. BMI in other groups (E2, E3, C1, C2, C3) grew statistically significantly(p<0,05) during the pedagogical experiment. When analyzing physiometric indices alternation, it was established that young adolescents’ hands power indices grew statistically significantly (p<0,05) in all groups during the research period. VLC indices had varied statistically significantly (p<0,01) in all groups (except girls’ from groups C1 and C2), however, these changes were higher in experimental groups. Relative VLC indices did not vary statistically significantly except in groups E1 and E2 testees of both sexes and this index had declined statistically significantly (p<0,05) in other young adolescents’ groups. Nonformal education content had been formulated and implemented and it united and integrally developed knowledge, abilities and attitudes; there were applied child activating learning methods and forms – all these factors had positive influence on young adolescents’ physical development. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34296
Updated:
2022-11-07 15:43:54
Metrics:
Views: 19
Export: