Socialiniai energetikos rinkos trūkumai ir būdų juos įveikti tyrimas Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialiniai energetikos rinkos trūkumai ir būdų juos įveikti tyrimas Lietuvoje
Alternative Title:
Energy market failures related with affordability and investigation of measures to overcome them in Lithuania
In the Journal:
Ekonomika. 2003, t. 62, p. 91-108
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting; Ekonominė parama / Economic support; Gerovė / Welfare; Socialinė apsauga. Pensijos / Social security. Pensions.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – išanalizuoti galimas paramos gyventojams sumokėti už energiją schemas Lietuvoje, remiantis tokiais pagrindiniais kriterijais – schemos taiklumas, aprėpimas, administracinės išlaidos, gerovės sąnaudos, prognozavimo galimybė ir socialiai pageidaujamo energijos suvartojimo lygio užtikrinimas. Analizės rezultatai parodė, kad bendriausiu atveju geriausia paramos gyventojams schema yra gyvybiškai svarbūs tarifai, esant plaukiojantiems energijos suvartojimo apimčių blokams. Ši schema ypač patraukli, kai gerovės sąnaudos mokesčiams surinkti yra labai didelės, norint sukaupti lėšų subsidijoms, nes taikant gyvybiškai svarbius tarifus turtingesni gyventojai, mokėdami aukštesniu tarifu, subsidijuoja vargingus gyventojus, mokančius žemesniu tarifu. Lietuvoje dabar taikoma socialinės paramos sistema turi kelių paramos gyventojams sistemų elementų. Lietuvoje yra taikoma naštos limito schema, kuri grindžiama tik normatyvinių išlaidų dalies, tenkančios mokėjimams už šildymą ir karštą bei šaltą vandenį, subsidijavimu, kai ji viršija nustatytą išlaidų naštos limitą. Dabar Lietuvoje taikoma naštos limito schema remti neturtingų gyventojų energijos išlaidas yra neefektyvi visų pirma todėl, kad pagal aprėpimo kriterijų ji apima tik 8 proc. gyventojų, tuo tarpu skurdo lygis šalyje siekia 16 procentų. Gyvybiškai svarbių tarifų schemos arba kitų tikslinių mokėjimų schemos įvedimas Lietuvoje leistų visų pirma pagerinti paramos schemos aprėpimą ir taiklumą.Reikšminiai žodžiai: Būdų tyrimas; Energetikos rinka; Energijos kaina; Gerovės kaštai; Namų ūkiai; Parama gyventojams; Socialinė apsauga; Energy costs; Energy market; Househols; Investigation of measures; Social protection; Support of the population; Welfare costs.

ENThe paper aims to analyse the potential support schemes for residents with regard to payment for energy in Lithuania, based on the following main criteria: scheme targeting, coverage, administrative costs, welfare costs, predictability and ensuring the socially desirable energy consumption level. The analysis results revealed that in the most general case the best support scheme for residents is the lifeline rates with floating blocks of energy consumption volume. This scheme is particularly attractive where welfare costs are considerable with regard to the collection of taxes, since funds for subsidies have to be accumulated, because when applying lifeline rates wealthier residents pay the higher rate and subsidise poorer residents who pay the lower rate. The social support scheme which is currently applied in Lithuania contains the elements from several support schemes. Lithuania applies the burden limit scheme which is based only on the subsidy of the part of normative expenses on payment for heating, hot and cold water, when it exceeds the fixed burden limit. The current burden limit scheme for subsidising the energy expenses of poor residents is inefficient primarily due to the fact that according to the coverage criterion it covers only 8 per cent of residents; meanwhile the level of poverty in the country is 16 per cent. The introduction of the lifeline rate scheme or the scheme of other targeted payments in Lithuania will primarily improve the coverage and targeting of the support scheme.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34218
Updated:
2018-12-17 11:13:53
Metrics:
Views: 7    Downloads: 1
Export: