Lithuania, Poland, transatlantic dimension

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuania, Poland, transatlantic dimension
In the Journal:
Keywords:
LT
Jungtinės Amerikos Valstijos (United States of America; JAV; USA); Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Karinės organizacijos. NATO / Military organizations; Saugumas / Safety; Tarptautinis saugumas / International security; Tarptautinis bendradarbiavimas / International cooperation.
Summary / Abstract:

LTXX a. paskutiniais dešimtmečiais hierarchiško Jaltos sutarties ir ideologinės konfrontacijos pasaulio nebeliko. Atsirado nauja pasaulio tvarka, kurioje valstybių veiksmus lemia ne politinio bloko, o nacionaliniai interesai; pasikeitė ir grėsmių saugumui pobūdis. Šie pokyčiai paskatino valstybes peržiūrėti savo statusą ir vietą tarptautinėje sistemoje. Nepriklausomybę atkūrusi Lietuvos Respublika ir suvereni Lenkija – demokratinės valstybės ir rinkos ekonomikos – taip pat buvo priverstos ieškoti būdų užsitikrinti savo interesus, ypač nacionalinio saugumo srityje. Suirus Rytų blokui abi šalys atsidūrė saugumo vakuume. Nors Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija šia prasme buvo svarbi, greitai paaiškėjo, kad ji netaps pagrindine euroatlantine institucija, gebančia užtikrinti minėtų valstybių saugumą. Jų žvilgsnis atsigręžė į NATO aljansą, kuris taip pat ėmė adaptuotis prie naujos globalios tvarkos. 1991 m. lapkritį Romos NATO viršūnių susitikime buvo priimtas sprendimas įkurti Šiaurės Atlanto bendradarbiavimo tarybą, kuri paskatino transatlantinės saugumo zonos sienų plėtrą į rytus. Lietuva ir Lenkija tapo šios Tarybos narėmis, dalyvavo Partnerystės taikos labui programoje, Euroatlantinės partnerystės taryboje. Tačiau pagrindinis šių valstybių tikslas buvo visateisė narystė NATO. Šiame pranešime aptariama transatlantinė Lietuvos ir Lenkijos saugumo politikos dimensija, svarbiausi šios dimensijos elementai, sprendimų reikalaujantys klausimai bei Lietuvos ir Lenkijos strateginės partnerystės galimybės.Reikšminiai žodžiai: Bendradarbiavimas; Europos Sąjunga (European Union); Jungtinės Amerikos Valstijos (United States of America; JAV; USA); Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); NATO; Saugumas; Transatlantiniai ryšiai; Transatlantinis bendrabarbiavimas; Cooperation; European Union; Lithuania; NATO; Security; Transatlantic collaboration; Transatlantik relations; United State.

ENThe last decades of the 20th c. saw the end of the worlds of the hierarchic Yalta Treaty and ideological confrontation. A new world order, where actions of states are determined by national interests and not political blocks, emerged. The nature of perils to security also changed. These changes encouraged the states to review their status and place in the international system. The independent Republic of Lithuania and the sovereign Poland – democratic states and market economies – were also forced to search for ways of ensuring their interests, especially in the field of national security. With the decay of the Eastern Block, the both states faced a security vacuum. Although the European Organisation for Security and Cooperation was a very important institution in this respect, it soon became clear that it will not become the key Euro-Atlantic institution able to ensure the security of the mentioned states. They focused on the NATO Alliance, which also was adapting to the new global order. During the NATO summit in Rome in 1991, it was decided to establish the North Atlantic Cooperation Council which encouraged the eastern enlargement of the transatlantic security zone. Lithuania and Poland became members of this Council, participated in the Partnership for Peace initiative and the Euro-Atlantic Partnership Council. However, the main goal of these states was the rightful NATO membership. This report discusses the dimension of Lithuania and Poland’s security, the key elements of this dimension, the issues requiring decisions and the strategic partnership opportunities of Lithuania and Poland.

ISSN:
1392-5504
Related Publications:
Optimalaus regioninio aljanso paieškos : Lietuvos - Lenkijos strateginė partnerystė / Tomas Janeliūnas, Kristina Baubinaitė. Lietuvos metinė strateginė apžvalga. 2006, t. 4, p. 113-143.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34198
Updated:
2018-12-17 10:54:15
Metrics:
Views: 13    Downloads: 1
Export: