Impact assessment of Lithuania’s integration into the EU on relations between Lithuania and Kaliningrad Oblast of Russian federation

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Impact assessment of Lithuania’s integration into the EU on relations between Lithuania and Kaliningrad Oblast of Russian federation
In the Journal:
Keywords:
LT
Jungtinė Karalystė (Didžioji Britanija; Great Britain; United Kingdom, UK, GB); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Integracija / Integration.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas – atskleisti galimą narystės Europos Sąjungoje (ES) poveikį Lietuvos santykiams su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi. Tyrime nagrinėjamos trys pagrindinės sritys, turinčios esminės reikšmės darniam Lietuvos ir Kaliningrado srities santykių vystymuisi. Tai vizų politika, tranzitas per Lietuvos teritoriją ir prekybos režimas. Straipsnyje detaliai aptariami vizų, tranzito bei prekybos politikos skirtumai prieš Lietuvai įstojant į ES ir galimi jų pokyčiai šaliai įstojus į ES. Darbe taip pat įvertinama tokių pokyčių svarba, jų poveikis ir konkrečios politikos priemonės, kuriomis narystės ES naudą galėtų pajusti ir kaimyninės valstybės bei regionai. Straipsnyje tvirtinama, kad galutinės išvados dėl ES plėtros poveikio Lietuvos (ir bendrai ES) santykiams su Kaliningrado sritimi priklausys nuo ES požiūrio kaitos ir nuo Rusijos Federacijos lankstumo ES taikant specialų režimą vienam iš Rusijos regionų. Tvirtinama, kad labiausiai tikėtinas ir naudingiausias sprendimas visoms susijusioms šalims būtų ir toliau vystyti Kaliningrado srities kaip eksperimentinio regiono idėją, pripažįstant jo specifiškumą bei konkretizuojant pačią regiono idėją. Straipsnyje taip pat pateikiama pasiūlymų dėl vizų, tranzito ir prekybos režimų – nuo procedūrinių pakeitimų iki konkrečių inovatyvių sprendimų. Tokių pasiūlymų priėmimas turėtų įtakos kuriant didesnę taikos, stabilumo ir klestėjimo erdvę Europoje.Reikšminiai žodžiai: ES; Integracija; Kaliningrado sitis; Pervežimų tarifai; Rusia; Traziito politika, vizų politika; EU; European Union; Integration; Kaliningrad region; Lithuania; Rusia; Transit policy; Transit tariff; Visa politics; Europos Sąjunga (European Union).

ENThe article aims at exploring the potential impact of Lithuania’s EU membership on the relations between Lithuania and Kaliningrad Oblast of the Russian Federation. The study addresses three main areas with essential significance on the sustainable development of relations between Lithuania and Kaliningrad Oblast. The three areas are visa policies, transit through Lithuania, and trade regime. The article discusses extensively differences between visa, transit and trade policies before Lithuanian membership in the EU and potential changes to these policies after the accession to the EU. The article also assess the importance of these changes, their impact and concrete political means through which benefits of the EU membership could be felt in the neighbouring states and regions. The article claims that the final conclusions as to the impact of EU expansion on the relations between Lithuania (and the EU in general) and Kaliningrad Oblast will depend on the changing EU attitude and on the flexibility of the Russian Federation towards the EU in applying special regime to one of the Russian regions. It is claimed that the most likely and beneficial solution for the states involved would be further development of the idea of Kaliningrad Oblast as an experimental region. The article also gives proposals as to visa, transit and trade regimes – from procedural changes to concrete innovative solutions. The adoption of these solutions would impact the creation of a bigger area of peace, stability and wealth in Europe.

ISSN:
1392-5504
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34184
Updated:
2018-12-17 10:45:48
Metrics:
Views: 25    Downloads: 2
Export: