Lithuania and Russia: kowing the past, building genuine partnership for the future

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuania and Russia: kowing the past, building genuine partnership for the future
In the Journal:
Keywords:
LT
13 amžius; Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Karinės organizacijos. NATO / Military organizations.
Summary / Abstract:

LTŠtraipsnyje pristatoma Lietuvos ir Rusijos santykių apžvalga, aptariama dvišalių santykių istorija, ieškoma būtų spręsti aktualiausias partnerystės problemas. Lietuva ir Rusija yra kaimyninės šalys, kurias sieja ilga, marga ir netgi skausminga istorija. Pirmoje dalyje pristatoma Lietuvos ir Rusijos santykių retrospektyva, pradedant XIII a. LDK plėtra rytų slavų gyvenamose teritorijose, aptariant vėlesnę imperinę Rusijos politiką, tarpukarį bei sovietinę okupaciją ir baigiant Lietuvos nepriklausomybės paskelbimu bei šalies įsitraukimu į euroatlantines struktūras. Pažymima, kad po 1990 m. Lietuva ir Rusija siekia panašių vidaus politikos tikslų – užtikrinti ekonominės gerovės sąlygas, tačiau modernizacijos procesuose Lietuva vadovaujasi Europos Sąjungos normomis bei NATO keliamais reikalavimais, o Rusija atsigręžia į savo tradicines vertybes – patriotizmą, didžiavalstybiškumą, valstybės galios stiprinimą. Antroje dalyje šiandiena pritatoma kaip naujas valstybių bendradarbiavimo etapas, kuriam būdingi ne tik intensyvūs tarpvyriausybiniai ryšiai, bet ir aktyvus ekonominis bendradarbiavimas. Toliau aptariamas Rusijos Kaliningrado srities klausimas bei šio kaimyninės valstybės anklavo vieta Lietuvos regioninio bendradarbiavimo politikoje. Ketvirta, nagrinėjami veiksniai, kurie turės reikšmingos įtakos Lietuvos ir Rusijos santykiams ateityje – globalizacijos įtaka, naujo pobūdžio rizikos ir grėsmės, ekonominės gerovės stiprinimo interesai. Straipsnio pabaigoje svarstoma, kaip Lietuvos užsienio politikoje išsaugoti gerus dvišalius santykius su Rusija.Reikšminiai žodžiai: Dvišaliai santykiai; Istorija; NATO; Santykiai; Bilateral Relations; History; Lithuania; NATO; Relations; Rusija (Russia).

ENThe paper gives an overview of Lithuanian-Russian relations, discusses the history of bilateral relations, searches for ways to solve the most relevant partnership problems. Lithuania and Russia are neighbouring countries related by a long, varied and even painful history. The first part presents the retrospective of Lithuanian-Russian relations, starting with the expansion of the Grand Duchy of Lithuania in Eastern Slavic territories in the 13th c., discussing subsequent imperial Russian politics, the interwar period and the Soviet occupation and finishing with the proclamation of Lithuania’s independence and the country’s integration in Euro-Atlantic structures. After 1990, Lithuania and Russia sought similar goals of domestic policy, i.e. to ensure the conditions of economic welfare; however in modernisation processes Lithuania followed European Union norms and NATO requirements, while Russia turned back on its traditional values – patriotism, great power and strengthening of the state’s power. The second part presents the current period as the new stage of state cooperation, characterised by intensive intergovernmental relations and active economic cooperation. The issue of the Russian Region of Kaliningrad and the place of this enclave of the neighbouring state in Lithuania’s regional cooperation politics are discussed. The fourth part analyses factors that will have a significant influence on Lithuanian-Russian relations in the future, i.e. the impact of globalisation, new risks and threats, and the interests of consolidating economic welfare. Finally, the paper considers how Lithuanian foreign policy could preserve good bilateral relations with Russia.

ISSN:
1392-5504
Related Publications:
Šalies viešasis saugumas : tarptautinės teisės aktų suderinamumo analizė / Antanas Janušauskas, Egidijus Nedzinskas. Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka 2011, 6, p. 121-135.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34128
Updated:
2018-12-17 10:45:44
Metrics:
Views: 19    Downloads: 5
Export: