Šalies viešasis saugumas : tarptautinės teisės aktų suderinamumo analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šalies viešasis saugumas: tarptautinės teisės aktų suderinamumo analizė
Alternative Title:
National public safety: international legislation compatibility analysis
In the Journal:
Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka [Public security and public order]. 2011, 6, p. 121-135
Notes:
Tekstas.
Keywords:
LT
Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Europos Sąjungos teisė / European Union law; Kaimas. Kaimai / Villages. Country; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Teisės ir laisvės / Rights and freedoms; Viešoji tvarka ir saugumas / Public order and safety.
Summary / Abstract:

LTLietuva tebevertinama kaip svarbi grandis, jungianti Rytų Pabaltįjį su Vidurio Rytų Europa, todėl ji užima strategiškai svarbią vietą įvairių valstybių ir politinių institucijų politikos projekcijoje. Lietuvos Respublikai 2007 m. gruodţio 21 d. tapus visateise Šengeno erdvės nare, išaugo gyventojų migracinis mobilumas. Šiame darbe analizuoti Lietuvos Respublikos norminiai teisės aktai, sprendžiantys užsieniečių tranzito per valstybės teritoriją tvarką. Atkreiptinas dėmesys, kad pakankamai gerai vykdoma viena pagrindinių šioje srityje programa – Kaliningrado tranzito programa. Svarbiausias šios programos tikslas – užtikrinti supaprastintą asmenų tranzitą iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal per Lietuvos Respublikos teritoriją. Veikla turi vykti taip, kad atitiktų 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, Europos Sąjungos acquis, tinkamos Europos Sąjungos išorės sienų kontrolės ir saugumo, bendradarbiavimo tarp teisėsaugos institucijų Kaliningrado tranzito teritorijoje ir elektroninių duomenų apsaugos reikalavimus. Atliktas tyrimas leidžia teigti, kad Lietuvoje yra pakankamai gerai organizuojama ir vykdoma užsieniečių kontrolė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kaliningrado tranzitas; Tarptautiniai teisės aktai; Viešasis saugumas; Šalies viešasis saugumas, tarptautiniai teisės aktai, Šengeno erdvė, Kaliningrado tranzitas; Šengeno erdvė; Country's public security; Country's public security, international law, the Schengen area, the Kaliningrad Transit; International law; Public security; The Kaliningrad transit; The Schengen area.

ENLithuania still be an important link connecting the eastern Baltic states in the Middle East to Europe, so it occupies a strategically important place in various countries and political institutions and policy projection. On the 21st of December, 2007 after Lithuania became a member of Schengen area, migration mobility of inhabitants increased. In order to solve relevant problems there was analysed European Union requirements and Lithuanian Republic legal regulations that belong to the sphere when the country is a member of Schengen area. Firstly, there have been analysed the main legal standards and documents that consolidate the activities of institutions in this sphere as well as cooperation possibil ities of institutions controlling foreigners. The research project presents valuable cooperation experience of institutions dealing with foreigners' control. When analysing target preventive means in police foreigners' control sphere, the attention is paid to Kaliningrad transit programme, that is being quite successfully developed. The main aim of this programme is to ensure streamlined people transit from Russian Federation territory to Russian Federation Kaliningrad region and back via Lithuanian Republic territory, that must comply with Schengen agreement of the 14th of June, 1985 and 1990 Convention concerning the 14th of June, 1985 Schengen implementation regulations, European Union acquis, proper European Union external border control and security, cooperation between legal institutions in Kaliningrad transit territory and the requirements for electronic data base. [From the publication]

ISSN:
2029-1701; 2335-2035
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31504
Updated:
2018-12-17 13:03:11
Metrics:
Views: 17    Downloads: 3
Export: