Goals and objectives of the rural development in the European Union and Lithuania : a systematic approach

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Goals and objectives of the rural development in the European Union and Lithuania: a systematic approach
In the Journal:
Rural development. 2009, Vol. 4, b. 1, p. 151-154
Keywords:
LT
Ekonomikos plėtra / Economic development; Kaimas. Kaimai / Villages. Country.
Summary / Abstract:

LTEkonominis augimas, jo tempas, kokybė ir kt. priklauso ne tik nuo šalies žemės ūkio pajėgumo, bet ir nuo aiškiai suformuluotų ekonominio vystymosi tikslų ir uždavinių. Straipsnio tyrimo tikslas yra remiantis Europos Sąjungos ir Lietuvos įstatymais ir kitais moksliniais šaltiniais moksline forma pateikti žemės ūkio vystymosi Lietuvoje proceso laukiamus rezultatus. Galima teigti, kad žemės ūkio vystymo tikslai yra nukreipti į darnų vystymą ir gaunama parama gali būti nukreipta keturiomis šiandien pačiomis svarbiausiomis kryptimis: padidinti žemės, maisto ekonomikos ir miškininkystės sektorių konkurencingumą; išlaikyti kraštovaizdį ir pagražinti aplinką; pagerinti kaimo regionų gyvenimo kokybę ir diversifikuoti kaimo ekonomiką; paremti vietines aktyvias grupes rengiant strategijas ir jas įgyvendinant. Pirma kryptis yra nukreipta į žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektorių žmogiškuosius ir fizinius išteklius ir kokybiškos produkcijos gamybą. Antra kryptis skirta saugoti gamtinius išteklius ir nuosavybę. Trečia kryptis padeda vystyti vietinę infrastruktūrą ir žmogiškuosius išteklius kaimo vietovėse, siekdama pagerinti ekonominio augimo sąlygas ir darbo vietų kūrimą visuose sektoriuose. Ketvirta kryptis sudaro galimybę inovatyviai vadybai per vietinį „iš apačios į viršų“ požiūrį į kaimo vystymą. Taigi pagrindinis kaimo vystymo tikslas yra, kad žemės ūkis liktų konkurencingas, o Lietuvos kaimas – aktyvus ir gyvybingas. Žmonės turėtų ten gyventi ir būti užtikrinti dėl geros ateities. Tik pagerėjusi gyvenimo kokybė pritrauks žmones gyventi ir dirbti kaime.Reikšminiai žodžiai: Ekonomikos augimas; Kaimo plėtra; Kaimo vystymas; Uždaviniai; Economic growth; European Union; Goals; Lithuania; Rural development; Europos Sąjunga (European Union).

ENThe economic growth, its pace, quality and other characteristics depend not only on the agricultural capacity of the country, but also on the clearly formulated economical development goals and objectives. The change of the rural development conceptions in the chronological order, the essential aspirations and features of the present-day rural development conceptions and the directions as well as expected results of the rural development are discussed in this article. Most of the discussions are displayed as the debate in the scientific form. As the results of the investigation, the main directions of the agriculture and rural development in Lithuania are presented. [text from author]

ISSN:
1822-3230; 2345-0916
Related Publications:
Kaimo raidos tyrimų kompleksiškumo problema / Jonas Jasaitis. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2006, Nr. 1 (6), p. 87-95.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34027
Updated:
2016-08-17 09:51:24
Metrics:
Views: 18
Export: