Pakeitę pasitraukusiuosius: 38 Steigiamojo Seimo narių kolektyvinės biografijos kontūrai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pakeitę pasitraukusiuosius: 38 Steigiamojo Seimo narių kolektyvinės biografijos kontūrai
Alternative Title:
Replacing those who were gone: profile of the collective biography of 38 members of the Constituent Assembly (Seimas)
In the Book:
Steigiamajam Seimui - 90 / sudarytojai Saulius Kaubrys, Arūnas Vyšniauskas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2011. P. 71-87. (Lietuvos valstybingumo paveldas ; t. 1)
Keywords:
LT
20 amžius; 1918-1940. Lietuva tarpukario metais.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama iki šiol netyrinėta parlamentinė grupė: 38 atstovai, pakeitę žuvusius, mirusius ar atsisakiusius mandato Seimo narius, jų kolektyvinės biografijos ir biogramos. Tyrimo metu naudotasi Steigiamojo Seimo plenarinių sesijų stenogramomis, Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920–1922 metų) narių biografiniu žodynu (2006 m.), archyvine medžiaga ir spauda. Straipsnyje nagrinėjama Seimo narių keitimosi tvarka, šios grupės atstovų iš įvairiausių regionų kolektyvinė biografija, analizuojama, kokių apygardų atstovai keitėsi dažniausiai ir kokios partijos bei blokai daugiausiai keitė savo atstovus. Be to, siekiama nustatyti Seimo narių išsilavinimo vidurkį, visuomeninės bei politinės veiklos patirtį ir palyginti su ankstesniųjų bei esamų narių tam tikrais veiklos aspektais ir biografiniais duomenimis. Galiausiai aptariama šios Steigiamojo Seimo narių grupės veikla Seimo institucijose, aktyvumas Seimo sesijose svarstant įstatymus ar kitus teisės aktus, rengiant paklausimus Vyriausybei ir pan.Visi šie aspektai yra lyginami su pasitraukusiųjų iš Steigiamojo Seimo narių veikla, ieškant atsakymo į galutinį klausimą: ar keitėsi Seimas keičiantis jo nariams? Steigiamojo seimo nariai keitėsi, laikantis Seimo statute numatytų procedūrų. Per 29 Seimo darbo mėnesius pasikeitė 27.7 proc. parlamentarų, 7 nariai keitėsi 3 kartus; bendra dinamika buvo gana panaši visose 6 apygardose: kiekvienoje pasikeitė 5-8 nariai. Tarp Steigiamąjį Seimą sudariusių politinių partijų labiausiai kito Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos grupė, mažiausiai – socialdemokratų. Tautinių mažumų atstovų kaitos dinamika yra menkai žinoma, trūksta duomenų. Visų Seimo narių amžius, socialinis statusas bei profesinė kvalifikacija labai panašūs, tik ankstesniųjų narių išsilavinimo lygis buvo žemesnis nei vidutinis ir ypač lyginant su atsisakiusiųjų mandato lygiu. Vėliau atėjusių Seimo narių išsilavinimo lygis priklausė nuo to, kiek laiko jie dirbo Seime: pirmuosius, atsisakiusius mandato, pakeitė aukštesnio išsilavinimo nariai; keletas savamokslių ar turinčių tik pradinį išsilavinimą narių atėjo į Seimą tik 1922 m. ir sumažino išsilavinimo lygį Seime. [...]. [versta iš angliškos santraukos]Reikšminiai žodžiai: Biografija; Komisija; Parlamentarizmas; Pirmoji Lietuvos Respublika; Seimo narys; Steigiamasis Seimas; Biography; Commission; Constituent Assembly; Constituent Seimas; Member of Seimas; Parliamentarism; The First Republic of Lithuania.

ENThe article discusses a parliamentary group which has not been covered in historical research: 38 representatives who replaced the killed, deceased or seceded members of the Seimas, their collective biography and biogram. The article has been based on stenographs of plenary sessions of the Constituent assembly and Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920–1922 metų) narių biografinis žodynas [Biographic Dictionary of Members of the Lithuanian Constituent Assembly (1920–1922)] published in 2006, as well as on archival documents and periodicals. The article describes how the procedure for replacement of the Seimas members was established, provides a collective biography of this group of representatives from different angles in order to note in which district the representatives were changing most often and in what parties and blocs the representatives were being replaced most frequently. Furthermore, the average level of education, the experience in social and political activities of the members joining the Seimas are identified and compared with the corresponding aspects and biographical data of the persons being replaced as well as with the data of the entire corpus of representatives. Finally, the work of this group of the Constituent assembly members is discussed in terms of their participation at the Seimas institutions, public activities in discussions at the Seimas sessions while adopting laws and other enactments, making inquiries to the government, etc.All those aspects are compared with the activities of the seceded representatives of the Constituent assembly to find the answer to the ultimate question, i.e. whether the characteristics of the Seimas were changing along with the replacement of its members. Members of the Constituent assembly were being replaced in the procedure stipulated in its Statute. During 29 months of parliamentary work, 27.7 percent of the members of the Constituent assembly were replaced, 7 representatives were replaced 3 times; the overall dynamics of the representatives was quite similar in all 6 constituencies: 5-8 representatives were replaced in each of them. Out of the political forces forming the Constituent assembly, the highest and the lowest replacement rate should be attributed to the Lithuanian Peasant Populist union and to the Social democrats, respectively. The dynamics of the representatives of national minorities is uninformative. The age, social status and professional qualification indications of the replacing members of the Constituent assembly are quite close to those of all members and to the seceded ones, whereas the education of the former was lower than the total average and particularly in comparison to the education of the seceded members. In fact, the level of education of those representatives who joined later largely depended on the time they worked in the Seimas: the ones who seceded in the first year were replaced by representatives with a relatively high education; several people who were self-taught and had merely primary education entered the Seimas only in 1922 and consequently downgraded the qualitative composition of representatives. […]. [text from author]

ISBN:
9789955336594
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34001
Updated:
2016-07-25 09:42:42
Metrics:
Views: 20
Export: