Applying the principles of organisational intelligence in university strategies

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Applying the principles of organisational intelligence in university strategies
Alternative Title:
Organizacinės įžvalgos principų taikymas universitetų veiklos strategijoje
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2006, Nr. 3 (48), p. 63-72
Keywords:
LT
Universitetai / Universities; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje studijų sistema nepakankamai plėtojama remiantis žinių visuomenės poreikiais, kartais iškyla universitetų lokalūs interesai. Universitetai nebeįgyvendina aukštojo mokslo misijos skleisti mokslo žinias, o dėl to didėja visuomenės nepasitenkinimas universitetų vaidmeniu bei teikiamų paslaugų kokybe. Straipsnio tikslas yra įvertinti galimybes taikyti naujas vadybos paradigmas universitetuose. Viešajame sektoriuje veikiančios organizacijos dėl galiojančių teisės aktų ir susiformavusios kultūros yra biurokratinės. Esama struktūra tokiose organizacijose nėra palanki formuoti organizacinę įžvalgą. Organizacinė įžvalga straipsnyje suprantama kaip tam tikra organizacinė kultūra ir vertybės. Vienas iš pagrindinių organizacinės įžvalgos aspektų yra besimokanti organizacija. Universitetai, kurie greitai besikeičiančioje aplinkoje yra besimokančios organizacijos, turi sistemas ir struktūras, įgalinančias visų lygių personalą nuolatos mokytis bendradarbiaujant ir naudoti naujas žinias. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad universitetui tapti intelektualia organizacija neturėtų būti sudėtinga dėl žmogiškųjų išteklių intelektualumo, tačiau viena iš kliūčių yra išryškėjęs polinkis į individualią veiklą, o tai didina konfliktiškumą. Be to, universitete didžioji dalis žmogiškųjų išteklių dirba individualiai, o jų turimos žinios laikomos jų galios šaltiniu. Tad noras laisvai dalytis turimomis žiniomis yra minimalus, o konkurencija organizacijos ir jos padalinių viduje - augantis procesas.Reikšminiai žodžiai: Besimokanti organizacija; Lyderiavimas; Organizacinė įžvalga; Sprendimų priėmimas; Universitetas; Decision-making; Leadership; Learning; Learning organization; Organization, decision-making; Organizational intelligence; University.

ENThe study system in Lithuania has been insufficiently developed according to the needs of knowledge society, and sometimes the local interests of universities emerge. Universities have been no longer following the mission of higher education to spread scientific knowledge, thus society’s dissatisfaction with the role of universities and the quality of provided services has been increasing. The paper aims to evaluate the possibilities to apply new management paradigms in universities. Due to effective legal acts and formed culture public organisations are bureaucratic. The available structure in these organisations is not favourable for the formation of organisational insight. The paper considers organisational insight to be a certain organisational culture and values. One of the main aspects of organisational insight is a learning organisation. Universities that are learning organisations in a rapidly changing environment have systems and structures enabling the staff at all levels to constantly learn through cooperation and use new knowledge. At first glance, it seems that it should not be difficult for a university to become an intellectual organisation due to intellectual human resources; however, one of the obstacles is the prominent inclination to individual activities, which boost conflicts. Moreover, the major share of university human resources have been working individually, and their knowledge is considered to be the source of their power. Therefore, a wish to freely share available knowledge is minimal, and competition within the organisation and its divisions has been growing.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Ekonomikos transformavimasis: vadybos paradigma / Kazimieras Antanavičius, Povilas Zamalaitis, Povilas Zakarevičius, Jonas Kvedaravičius, Robertas Jucevičius, Irena Bakanauskienė, Violeta Šilingienė, Nijolė Petkevičiūtė, Pranas Žukauskas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2000. 445 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33975
Updated:
2018-12-17 11:54:46
Metrics:
Views: 19    Downloads: 2
Export: