[Lietuvių liaudies dainynas. T. 17, Karinės-istorinės dainos, [D.] 3.] : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
[Lietuvių liaudies dainynas. T. 17, Karinės-istorinės dainos, [D.] 3.]: recenzija
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2004, 28, p. 286-287
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariamas „Lietuvių liaudies dainyno“ septintasis tomas. Tai trečioji karinėms-istorinėms dainoms skirta dainyno knyga, kurią parengė folkloristė Vita Ivanauskaitė. Melodijas rengė etnomuzikologė Aušra Žiūkienė. Šioje recenzijoje lyginami to paties žanro dainų tomai. Aptariamoje knygoje publikuojamos dainos sietinos su XIX a. pabaigos – XX a. pradžios istoriniais įvykiais. Iš maždaug 3500 peržiūrėtų dainų tekstų į tomą pateko 320. Atrenkant tekstus, visų pirma paisyta jų meniškumo ir populiarumo. Lyginant su ankstesniuose tomuose skelbtomis karinėmis-istorinėmis dainomis, dabar į akis krinta atvira tėvynės meilės raiška bei tautinės tapatybės akcentavimas. Taigi dainos tampa savotišku dokumentu, bylojančiu, kada tautiškumas imamas suvokti kaip reikšmingas asmens tapatybės bruožas. Kita minėtina savybė – viešas krikščioniškosios religijos išpažinimas. Šis dainyno tomas liudija, kad XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje krikščioniškoji religija jau yra tapusi lietuvio pasaulėvokos pagrindu. Atskiro dėmesio vertas ir šio tomo įvadas. Jis prilygsta nedidukei studijai, o pateikimo būdu priartėja prie beletristinio teksto. Istorinė medžiaga pristatoma skaitytojui ne sausu akademiniu stiliumi, o remiantis gyvais tų įvykių liudijimais, paimtais iš kareivių ar jų artimųjų laiškų, dienoraščių bei atsiminimų. Tinkamai atrinktos, profesionaliai ir su meile pristatytos naujoviškos dainos pasirodo esančios ne mažiau įspūdingos nei tradicinės.Reikšminiai žodžiai: Dainynai; Tautosaka; Karinės istorinės dainos; Karinės-istorinės dainos; Lietuvių liaudies dainos; Lietuvių liaudies dainynas; Folklore; Lithuanian folk songs; Song book; Songbook of Lithuanian folk songs; War and historical songs; War historic songs; War-historic songs.

ENThe review discusses Volume 7 of “Lietuvių liaudies dainynas” [Lithuanian Folk Songbook]. It is the third book dedicated to military-historical songs, prepared by folklorist Vita Ivanauskaitė. The melodies were prepared by ethnomusicologist Aušra Žiūkienė. The review compares the volumes of songs of the same genre. The book under discussion publishes songs that are related to the historical events of the end of the 19th c. – the beginning of the 20th c. Out of approximately 3 500 reviewed song texts, 320 were included in the book. The selection of texts was primarily based on the criteria of artistry and popularity. Compared with military-historical songs published in previous volumes, this book could be characterised by open expression of love to the homeland and emphasis on national identity. Thus, songs become kind of a document testifying when nationality begins to be perceived as a significant feature of personal identity. Another feature is public confession of the Christian religion. This volume of the songbook testifies that at the end of the 19th c. – the beginning of the 20th c. Christian religion was already the basis of Lithuanian world-view. The introduction of this volume should be considered separately. It is like a small study and compares to a fictional text by the manner of presentation. Historical material is presented to the reader not in a dry academic manner, but referring to the real testimonies of those events, taken from the letters of soldiers or their families, diaries or memoirs. Suitably selected, professionally and with love presented original songs seem to be no less impressive than the traditional ones.

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33886
Updated:
2020-03-14 15:16:36
Metrics:
Views: 8    Downloads: 3
Export: