Miłosz zaczarowany

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Miłosz zaczarowany
Alternative Title:
  • Užburtasis Miłoszas
  • Miłosz enchanted
Keywords:
LT
20 amžius. 1918-1940; Cz. Miloszas; Česlovas Milošas (Czesław Miłosz); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Biblija / Bible; Lenkų literatūra / Polish literature; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTMiłoszo Pasaulis. „Naiviosios poemos“ pasirodė 1943m. balandį. Poetas tuo metu gyveno Varšuvoje. Už geto sienos vyko baisiausias iš nusikaltimų, kokius žinojo žmonija. „Pasaulis“ tai herojiškas grįžimas į vaikystę kaip žmogiškumo šaltinį. „Naiviosios poemos“ piešia vaikystės peizažą, svarbiausius jo elementus, kurie asocijuojasi su vaiko piešinio detalėmis – kelias namo, tvora, supanti sodą, namai, gėlės, medžių žaluma, paukščių laisvė, ryškus dangus, saulės spinduliai. Jos įgauna alegorinę prasmę, išreiškiančią bendrus visai žmonijai troškimus ir liūdesį. Ciklo kompozicija, pavaldi „įnikimo į paveikslą“ , „įėjimo į piešinio vidų“ principui, atskleidžia būdingą šios rūšies ikonografijai motyvą. Eilėraščiuose poetas veda skaitytoją žingsnis po žingsnio, padeda jam įžengti į laiko ir erdvės gilumą: pirmiausia veda jį keliu namo link, paskui pro vartus į terasą, vėliau – į namo vidų: laiptais į valgomąjį, į biblioteką. Kai skaitytojas ęsa atsirado namuose – dėmesį sutelkia ties peizažu pro langą – tam, kad iš šios perspektyvos, iš vidaus būtų galima pažvelgti į išorinį pasaulį, kuriame laukia pavojai. Visa ta kelionė skatina apmąstyti trys vertybes: tikėjimą, viltį ir meilę. Galutinės refleksijos, kurioje piešinio ir spalvų motyvas suformuoja imperatyvą kūrėjui ir kuri yra savotiškas intelektinis įsakas skaitytojui, ribas sukuria vaikiško supratimo horizontas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: A. de Saint-Exupery; Apokalipsė; Biblijos įvaizdžiai; Cz. Miloszas; Idilė; Komparatyvistika; Lenkų poezija; Stepono Batoro universitetas (Stephen Báthory University in Vilnius); Tarpukario Vilnius; Tarpukario švietimas; Vaikystė; Česlovas Milošas; Žygimanto Augusto gimnazija; A. de Saint-Exupery; Apocalypse; Biblical images; Childhood; Comparative literature; Cz. Milosz; Czeslaw Milosz; Idyll; Interwar Vilnius; Interwar education; Polish poetry; Sigismunt Augustus Gymnasium; University of Stefan Batory.

ENThe World. "A Naive Poem" by Czesław Miłosz was written in april 1943. at that time miłosz lived in Warsaw. Behind the walls of the ghetto the greatest and most terrible crime ever committed against humanity was happening. "The World" is a heroic return to a childhood as a source of humanity. "A Naive Poem" depicts childhood, sketches out main elements in a way that evokes associations with children’s paintings, which in both ways, holistically and through the details – the way to the house, the fence surrounding the garden, flowers, green trees, rays of the sun – which refer to the realm of allegorical meanings expressing human sorrow and desire. The composition of the cycle is based on the principle of "penetration into the picture", presenting a typical theme of this kind of iconography. The poet leads the reader step by step, using the following sequence to portrait the scenes of the childhood: first, the road leading to the house, then through the door to the porch, then into the house: climbing the stairs to the dining room, to the library, then focuses his attention on the view from the window so that from this perspective – from the inside – to look at the world, where, based on the impressions from the childhood, lurks dangers. The whole journey leads to the reflection about three theological virtues: faith, hope and love, and a final reflection, in which the theme of the picture and colors defines an imperative for the creator and, at the same time, gives the recipient a specific order. [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33870
Updated:
2013-04-28 23:00:24
Metrics:
Views: 14
Export: