Darbo organizavimo modelio pokyčių tendencijos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbo organizavimo modelio pokyčių tendencijos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje
Alternative Title:
Tendencies of change in the model of employment in Lithuania and European Union
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2007, t. 6, Nr. 1, p. 5-14
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Lankstumas; Lankstus darbo organizavimo modelis; Socialinė apsauga; Žinių ekonomika.
EN
Flexibility; Flexible model of employment; Knowledge economy; Model of work organization; Social security.
Summary / Abstract:

LTInformacinės visuomenės ir žinių ekonomikos raidos procesai yra susiję su struktūrinėmis ir institucinėmis permainomis, kurios turėjo įtakos ir darbo procesui bei gamybiniams santykiams. Daugelyje pasaulio šalių vyksta darbo ir gamybos organizavimo modelio transformacija, kurios pagrindą sudaro lankstumo didėjimo tendencijos. Šiame straipsnyje analizuojama, kaip šios tendencijos pasireiškia darbo organizavimo modelyje Lietuvoje ir Europos Sąjungoje pastaruoju laikotarpiu, po 2000 metų. Europos Sąjungos dokumentų bei Eurostat ir Lietuvos statistikos departamento 2000–2006 metais atliktų darbo jėgos ir užimtumo tyrimų statistikos duomenų analizės būdu buvo nagrinėjamos darbo organizavimo modelio pokyčių teorinės prielaidos bei darbo organizavimo modelio kaitos tendencijos. Tyrimas atskleidžia, kad Europos Sąjungos šalyse (ypač Danijoje, Švedijoje, Olandijoje, Jungtinėje Karalystėje) vis labiau ryškėja lankstaus darbo organizavimo modelio bruožai. Lietuvoje šie pokyčiai mažesni, darbo modelį sudaro tradicinio ir lanksčiojo darbo organizavimo formų elementai. Tačiau požiūris į darbo procesą jau keičiasi ir manytina, kad laipsniškai įsivyraus lanksčios darbo organizavimo formos. Šiuos procesus skatina Europos Sąjungos užimtumo politika: darbo rinkos lankstumas ir užimtumo saugumas išlieka prioritetinėmis sritimis, todėl šalims narėms rengiamos reformų gairės ir skiriama struktūrinių fondų parama joms įgyvendinti turėtų prisidėti prie darbo organizavimo modelio spartesnių pokyčių.

ENThe processes of development of information society and knowledge-based economy are followed by structural and institutional changes. As a consequence, the model of employment and relations of production were affected as well. The process of transformation of employment and production’s organization model proceeds in many countries. The transformation manifests itself by a tendency of increasing flexibility of the model. The main goal of this article is to investigate, how mentioned tendencies manifest in the model of employment in Lithuania and European Union in recent years (after the year 2000). My investigation shows that in EU countries (especially in Denmark, Sweden, Netherlands, and UK) the model of employment becomes more flexible. The changes in Lithuanian model of employment are less noticeable; its model of employment is composed by "traditional" and "flexible" elements of the forms of employment organization. However, the attitude towards the process of work is changing and it is likely that flexible forms of organization of work will gradually settle in Lithuania as well. These processes are fostered by European Union Employment policy: the flexicurity remains one of underlying its areas, therefore there are developed recommendations for member countries, concerning the flexicurity, and there is allotted support from structural funds for the implementation of the reforms. [text from author]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Moterų antreprenerystės formavimasis lyčių lygybės politikos kontekste / Julija Mažuolienė. Viešoji politika ir administravimas. 2020, t. 19, Nr. 1, p. 139-149.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33830
Updated:
2018-12-17 12:07:55
Metrics:
Views: 8    Downloads: 2
Export: