Dėl VLKK koreguotų paprastųjų daiktavardžių kirčiavimo normų

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl VLKK koreguotų paprastųjų daiktavardžių kirčiavimo normų
Alternative Title:
On the accentuation norms of simple nouns corrected by the State Commission of the Lithuanian Language
In the Journal:
Lituanistica. 2011, Nr. 4, p. 425-435
Keywords:
LT
Kodifikuota kirčiavimo norma; Reali vartosena; Paprastieji (pirminiai) daiktavardžiai; Kirtis; Bendrinė lietuvių kalba.
EN
Codified accentuation norm; Real-life usage; Simple nouns; Stress; Standard Lithuanian.
Summary / Abstract:

LTValstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK) 2003 m. pakoregavo 45 paprastųjų (pirminių) daiktavardžių kirčiavimo normas. VLKK nutarimas priimtas atsižvelgus į kalbos sistemingumo reikalavimus ir į kai kuriuos fragmentiškus realios vartosenos duomenis. Išsamesnių realios vartosenos tyrimų atskiruose Lietuvos regionuose ligi šiol nebuvo. Komisija siūlė atskirų paprastųjų daiktavardžių normas tikslinti nuosekliai laikantis normų keitimo per variantus principo – dažniausiai naujos kirčiavimo gretybės nurodomos kaip antrieji variantai, palyginti retai kai kuriuos nesisteminius kalbos faktus siūlyta keisti radikaliau (jų atsisakyti arba naujuosius variantus iš karto teikti kaip pagrindinius). Kai kuriais atvejais siūlyta atsisakyti buvusių kirčiavimo variantų – palikti tik sistemiškesnius ir dažniau vartojamus. Svarbiausias šio tyrimo tikslas ir uždaviniai – ištirti VLKK Rekomendacijoje (Dėl kai kurių pirminių (paprastųjų) daiktavardžių kirčiavimo Nr. K-2) koreguotų paprastųjų daiktavardžių kirčiavimo variantų realią vartoseną skirtinguose Lietuvos regionuose. Tyrime dalyvavo 500 žmonių iš skirtingų Lietuvos vietovių, t. y. Lazdijų ir Molėtų rajonų, Prienų miesto. Atliktas tyrimas rodo, kad dauguma patikslintų paprastųjų daiktavardžių normų yra remiamos realios vartosenos. Dvylikos paprastųjų daiktavardžių (dumblas, gandras, kardas, rakandas, šalmas, šarvas, tauras, urvas, žvynas, liauka, šlovė, rūšis) naująsias kirčiavimo normas reali vartosena palaiko tik iš dalies. Komisijos įteisinti naujieji antrieji kirčiavimo variantai, anksčiau laikyti kirčiavimo klaidomis, yra gerokai populiaresni už pagrindinius. Pasilikus tokioms vartojimo tendencijoms ir ateityje, kirčiavimo variantai galėtų būti sukeisti vietomis.Reali vartosena nepalaiko VLKK sprendimo sukeisti daiktavardžio sėbras kirčiavimo variantus vietomis. Šio daiktavardžio kirčiavimo norma ateityje koreguotina. Tyrimo duomenys apie paprastųjų daiktavardžių kirčiavimo realią vartoseną gyvojoje kalboje gali praversti kirčiavimo normų kodifikuotojams, kalbininkams, tyrinėjantiems kirčiavimo normų kaitą, vartosenos polinkius. [Iš leidinio]

ENIn 2003, the State Commission of the Lithuanian Language (SCLL) corrected the accentuation norms of 45 simple (primary) nouns. The decision of the SCLL was made with reference to language systemisation requirements and certain fragmentary data of real-life usage. No comprehensive studies of real-life usage in individual regions of Lithuania have been carried out to this day. The Commission proposed to correct the norms of individual simple nouns in consistence with the principle of the change of norms through variants: usually, the new accentuation variants are designated as secondary variants; the proposals to make more radical changes of certain nonsystematic linguistic facts were comparatively rare (to refuse them or to establish the new variants as the principal variants at once). In certain cases, the Commission offered to refuse the former accentuation variants by preserving more systematic and more commonly used variants. The key goal and objectives of this study were to find out the actual usage of the accentuation variants of the simple nouns corrected in the SCLL Recommendation (On Accentuation of Certain Simple Nouns, No. K-2) by conducting a survey in various Lithuanian regions. 500 people from different localities of Lithuania (Lazdijai District, Molėtai District and Prienai Town) participated in the survey. The survey has revealed that the majority of the corrected norms of simple nouns are supported by real-life usage. In the case of 12 simple nouns (dumblas, gandras, kardas, rakandas, šalmas, šarvas, tauras, urvas, žvynas, liauka, šlovė, rūšis), the new accentuation norms are supported by the actual usage only partially. The accentuation variants, previously considered as accentuation mistakes and now established as the secondary accentuation variants by the Commission, are much more popular than the principal variants.With such tendencies of real-life usage in the future, the order of accentuation variants could be reversed. The actual usage does not support the decision of the SCLL to reverse the accentuation norms of the simple noun sėbras. The accentuation norm of this noun should be corrected in the future. The research data on the actual accentuation of simple nouns could be of use to the codifiers of accentuation norms and linguists studying the change of accentuation norms and the tendencies of real-life usage. [From the publication]

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33771
Updated:
2018-12-17 13:07:58
Metrics:
Views: 11
Export: