Kai kurie probleminiai šaunamojo ginklo panaudojimo pataisos įstaigose aspektai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kai kurie probleminiai šaunamojo ginklo panaudojimo pataisos įstaigose aspektai
Keywords:
LT
Ginklo panaudojimas prieš nuteistuosius; Pataisos įstaiga; Pataisos įstaigos; Šaunamasis ginklas; Šaunamojo ginklo panaudojimo pagrindas; Žmogaus teisės.
EN
A correctional institution; Based on the use of a firearm; Firearm; Human rights; Imprisonment institution; The use of weapons against the convicted.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami šaunamojo ginklo panaudojimo pataisos įstaigose tikslai, pagrindai ir tvarka, taip pat kai kurie probleminiai šaunamojo ginklo panaudojimo pataisos įstaigose aspektai. Daroma išvada, kad šaunamieji ginklai pataisos įstaigose gali būti panaudoti tik išimtiniais atvejais, kai visi kiti įmanomi būdai ir priemonės jau yra panaudoti arba kai nebėra laiko ir galimybių jų panaudoti. Ši įstatymo nuostata yra esminė šaunamojo ginklo panaudojimo pataisos įstaigose prielaida. Ši prielaida turi būti interpretuojama itin siaurai, t. y. kaip leidžianti panaudoti mirtiną grėsmę keliančią jėgą (taip pat ir šaunamąjį ginklą) tik „neišvengiamai būtinais“ (kelia akivaizdų ir tiesioginį pavojų kito asmens (asmenų) gyvybei ar sveikatai) atvejais. Atsižvelgiant į šią prielaidą, bandančio pabėgti nuteistojo gyvybės atėmimas būtų nepateisinamas. Atsižvelgiant į tai, tikslinga kiekvienos pataisos įstaigos perimetre aiškiai pažymėti ribas, kurias peržengus nuteistajam būtų galimas jo įspėjimas, įspėjamasis šūvis ir šaunamojo ginklo panaudojimas prieš nuteistąjį. Pataisos įstaigų pareigūnų, turinčių teisę panaudoti šaunamąjį ginklą, šaudymo įgūdžių tobulinimo pratimai turi vykti nuolat ir nuosekliai, jie turi apimti šaudymo įgūdžių ekstremaliomis situacijomis formavimą. 4. Visais atvejais, kai dėl šaunamojo ginklo (arba specialiųjų priemonių) panaudojimo pataisos įstaigose žūsta žmogus, nedelsiant turi būti pranešama prokurorui, kuris privalo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl mirties aplinkybių ir šaunamojo ginklo (arba specialiųjų priemonių) panaudojimo teisėtumo.

ENThe article analyses the purposes, grounds, and procedure of using firearms in correctional facilities as well as some of the problematic aspects of using firearms in correctional facilities. It is concluded that firearms may be used in correctional facilities only in exceptional cases, when all other possible methods and tools have already been used or when there is no time and possibilities to use such. This legal provision is an essential prerequisite for using a firearm in correctional facilities. This prerequisite should be interpreted especially strictly, i.e. as allowing the use of a force causing danger of death (including a firearm) only in “absolutely necessary” cases (those raising an obvious and direct threat to the life or health of (an)other person(s)). Given this prerequisite, the deprivation of life of a convict attempting to abscond from prison would not be justified. In this regard, it is appropriate to clearly mark boundaries at the perimeter of each correctional facility. If such boundaries are stepped over by a convict, there would be a warning to him, a warning short, or use of a firearm against the convict. Shooting skills improvement exercises for officers of correctional facilities who have the right to use a firearm must be carried out regularly and consistently and must include the formation of shooting skills in emergency situations. In all cases where the use of a firearm (or special means) in a correctional facility causes a fatality, it should be immediately reported to a prosecutor who must institute a prejudicial investigation on the circumstances of the fatality and legality of the use of a firearm (or special means).

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33558
Updated:
2016-07-26 16:06:48
Metrics:
Views: 15
Export: