Poetinės kalbos reforma B. Sruogos lyrikoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Poetinės kalbos reforma B. Sruogos lyrikoje
Alternative Title:
Reform of poetic language in B. Sruoga's lyrics
Keywords:
LT
Poetinė kalba.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama Balio Sruogos atlikta poetinės kalbos reforma – nagrinėjami jo pasiūlyti modernaus lyrizmo, muzikalumo ir estetizmo konceptai, Maironio poetinės kalbos raiškos adaptavimas ir transformavimas, stipriai paveikęs vėlesnę lietuvių poeziją. Akivaizdūs B. Sruogos siekiai sujungti garsinę medžiagą su jausmu kone visuose kūrinio lygmenyse. Maironio įvestą aukštąjį išraiškos stilių B. Sruoga kūrybiškai pritaiko simbolistine estetika persiėmusio lyrinio subjekto „sielos peizažo“ raiškai. Muzikalumas jo eilėse tampa adekvatus emocionalumui ir subjektyvumui. Folklorinis dainingumas atskleidžia B. Sruogos poezijos esmingumą ir jo vertybinį požiūrį į lyrinį subjektą – įvairovę vienybėje. Instrumentacinis eilių muzikalumas atveria kuriančiojo įtampą, siekį žengti link poetinės kalbos savimonės problematikos. Šios poetinės B. Sruogos pastangos liudija organinio stiliaus paieškas įvairialypio lietuviško modernizmo kontekste. Reikšminiai žodžiai: modernizmas, simbolizmas, lyrizmas, estetizmas, muzikalumas, reforma. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Poetinė kalba.

ENThe article analyzes the reform of a poetic language carried out by Balys Sruoga: the author examines the concepts of modern lyricism, musicalism, and aesthetism suggested by him; adaptation and transformation of Maironis’ poetic language that significantly influenced later Lithuanian poetry. B. Sruoga’s obvious attempts to connect audio material to feeling are seen on almost all levels of his works. The style of high expression, introduced by Maironis, is creatively adapted by B. Sruoga for the expression of “soul landscapes” of a lyrial subject, who is pervaded by symbolic aesthetics. Musicality in his poems becomes adequate to emotionality and subjectivity. Singsong nature of the folklore reveals the depth of B. Sruoga’s poetry and his normative attitude towards a lyrical subject – variety in unity. Instrumental musicality of stanzas reveals tension experienced by the creator, a desire to step in the direction of the problems of self-awareness of a poetic language. These poetic attempts of B. Sruoga speak of the quest for organic style in the context of a multi-dimensional Lithuanian modernism. Keywords: modernism, symbolism, lyricism, aesthetics, musicality, reform.

ISBN:
9986197899
Related Publications:
Grožis ir menas: estetikos ir meno filosofijos idėjų istorija / Antanas Andrijauskas. Vilnius : Vilniaus dailės akademija, 1996. 707 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3337
Updated:
2020-11-22 20:06:45
Metrics:
Views: 23    Downloads: 3
Export: