Pradinių klasių moksleivių psichosocialinės aplinkos ir jų požiūrio į matematiką sąveika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pradinių klasių moksleivių psichosocialinės aplinkos ir jų požiūrio į matematiką sąveika
Alternative Title:
Interaction of schoolchildren's attitudes to mathematics and their psychosocial environment in primary school
In the Journal:
Ugdymo psichologija. 2004, Nr. 11-12, p. 83-87
Keywords:
LT
Mokslinis ugdymas / Scientific education.
Summary / Abstract:

LTMokymosi sėkmė priklauso nuo daugelio veiksnių ir sąlygų: mokinio, mokytojo asmenybės, mokyklinės situacijos, mikrosocialinės aplinkos bei makroaplinkos veiksnių. Straipsnyje nagrinėjamos harmoningai asmenybei išugdyti būtinos sąlygos visose ugdymo institucijose: šeimoje, mokykloje ir bendruomenėje, keliamas klausimas, ar sudaromos palankios sąlygos pradinuko sėkmingam mokymuisi, kokie psichosocialinės aplinkos veiksniai padeda, o kokie trukdo vaiko ugdymui, jo mokymosi motyvacijai ir rezultatams. Siekiant atskleisti pradinių klasių moksleivių psichosocialinės aplinkos ir jų požiūrio į matematiką sąveiką, 2001-2003 m. atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo 3389 mokiniai, besimokantys 1-5 klasėse įvairiuose Lietuvos miestuose bei rajonuose. Remiantis gautų rezultatų analize, galima teigti, kad psichosocialinė pradinukų aplinka turi įtakos matematikos mokymuisi. Dalis mokinių (38,5 proc.) matematikos mokosi todėl, kad nenori atsilikti nuo savo draugų, o dalis (21,2 proc. tyrime dalyvavusių mokinių) - nes nori būti geresni už kitus. Net 68 proc. moksleivių gauna nemokamą maitinimą mokykloje: tai reiškia, kad daugeliui šeimų reikalinga valstybės parama vaikui ugdyti, nes šeima negali garantuoti harmoningo asmenybės vystymosi. Per pamokas mokytojai retai naudoja žaidimą kaip mokymo metodą (44,4 proc. moksleivių nurodė norį daugiau matematinių žaidimų). Atlikto tyrimo rezultatai leidžia kitaip pažvelgti į pradinukų mokymąsi, padeda optimizuoti papildomojo matematinio ugdymo vyksmą, atsižvelgti į moksleivių socialinės aplinkos veiksnius, darančius įtaką jų matematiniams gebėjimams.Reikšminiai žodžiai: Matematika; Matematikos mokymas; Mikrosistema; Mikrosistemos; Mathematic; Mathematical education; Mathematics; Micro system.

ENThe learning success depends on many factors and conditions: learner, teacher’s personality, school situation, microsocial environment and microenvironment factors. The paper investigates the conditions that are necessary in order to develop a harmonious personality in all education institutions: family, school and community; asks a question whether favourable conditions are created for the successful learning of the primary school pupil, which factors of the psychosocial environment help and which ones interfere with the child’s education, his learning motivation and results. Seeking to reveal the interaction of the psychosocial environment of primary school pupils and their attitude towards maths, a study was carried out in 2001–2003, which involved 3389 pupils learning in forms 1–5 in various Lithuanian cities and regions. Based on the analysis of obtained results, we could state that the psychosocial environment has an impact on the learning of maths. Some pupils (38.5 per cent) learn maths, because they do not want to lag behind their peers, whereas others (21.2 per cent of the respondents) want to be better than their peers. As much as 68 per cent of pupils receive free meals at school, which means that many families are in need of state support for the development of the child, because the family cannot guarantee the harmonious personality development. At classes, teachers rarely use games as the teaching method (44.4 per cent of pupils said they would like to play more mathematical games). The results of the study enable a different look at the teaching of primary school pupils, help to optimise supplementary maths education, pay regard to the factors of pupils’ social environment that influence their mathematical abilities.

ISSN:
1392-639X
Related Publications:
Psichikos sveikatos sutrikimų turinčių vaikų šeimos situacijos tyrimas / Sigita Lesinskienė, Asta Dervinytė Bongarzoni, Natalja Fatkulina, Rolandas Zuoza, Sofja Vasiliauskienė, Loreta Jackevičienė. Sveikatos mokslai. 2020, t. 30, Nr. 1, p. 65-69.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33342
Updated:
2018-12-17 11:25:39
Metrics:
Views: 10    Downloads: 6
Export: