Gyvenimo istorija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gyvenimo istorija
Editors:
Gaigalaitė, Vita, vertimas [trl]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004.
Pages:
319 p
Series:
Ištakos
Article in the Book:
Lempertienė, Larisa. Intelektualo autoportretas epochos fone. p. 9-20
Keywords:
LT
Lietuvos žydų kultūra, senoji Lietuvos kultūra.
EN
Culture of lithuanian jews; Old lithuanian culture.
Reviews:
Recenzija leidinyje Knygų aidai. 2005, Nr. 1, p. 11-17
Summary / Abstract:

LTKilusio iš mažai žinomo Lietuvos miestelio Saliamono Maimono „Gyvenimo istorija“, parašyta vokiškai, išėjo 1792 metais. Šioje žydų filosofo autobiografinėje knygoje, išverstoje į lietuvių kalbą, atsiskleidžia unikalus Saliamono ben Jošua (1753–1800) gyvenimas ir šio žmogaus asmenybė. Apie asmeninio gyvenimo įvykius Maimonas kalba aiškiai ir smulkiai, tačiau pasirenka fiksuoti tik tai, kas formavo jį kaip asmenybę ir filosofą. Dviejų dalių autobiografija gyvai atskleidžia asmeninius vaikystės ir paauglystės išgyvenimus, atspindi tradicinę jo laikų žydų bendruomenę ir įvairias tos bendruomenės sferas – pradedant ekonomikos klausimais ir baigiant įvairių ideologinių srovių kova. Minėti ypatumai knygą paverčia svarbiu Lenkijos ir Lietuvos žydų bendruomenės tyrinėjimo šaltiniu. Knygoje ne tik užfiksuota individo istorija, bet ir pateiktas platus kontekstas. Maimonas plačiais ekskursais prasiskverbia į judaizmo istoriją ir teoriškai apmąsto jo teologinius ypatumus. Jis skeptiškai ir kritiškai vertina tradicinę žydų bendruomenę bei jos vidaus nuostatus. Taip pat kritiškai piešia ir vietinę krikščioniškąją aukštuomenę. Autorius vertina kiekvieną, besistengiantį įgyti išsilavinimą. Intelektualas pasakoja apie savo pažintį su Maimonidu (Moze ben Maimonu), kurio veiklos dvasia Maimonui buvo ypatingai artima. Daug dėmesio knygoje skiriama kelionėms į Vakarų Europą, apsistojimui Berlyne, jį globojusiam Mosei Mendelssohnui ir Immanuelio Kanto filosofijos aptarimui. Ši knyga, esanti filosofinių Maimono darbų nuošalyje, padeda suprasti jų atsiradimo priežastis.

ENSalomon Maimon originated from a hardly known Lithuanian town. His “Gyvenimo istorija” [Life's Story] was written in German and published in 1792. In the Jewish philosopher's autobiography, which was translated into Lithuanian, a unique life and personality of Shlomo ben Yehoshua (1753–1800) is revealed. Maimon tells about his life events clearly and in detail, however, he chooses to record only those facts which were important to the formation of his personality and philosophy. A two-part autobiography vividly reveals his personal experiences during the childhood and adolescence, reflects traditional Jewish society of that time and various spheres of that society, starting with economic issues and finishing with the fight of various ideological streams. The features mentioned above make the book an important source for the research of the Polish and Lithuanian Jewish society. The book not only contains a story of an individual, it renders a wide context as well. Maimon penetrates into the history of Judaism using wide excursus and theoretically considering its theological features. He sceptically and critically evaluates a traditional Jewish society and its internal norms. Also, he critically depicts the local Christian nobility. The author appreciates every person who attempts to acquire higher education. An intellectual is telling the story about the acquaintance with Maimonides (Mosheh ben Maimon) whose spirit of activity was especially near to Maimon. In the book, a lot of attention is paid to trips to West Europe, a stay in Berlin, Mosheh Mendelssohn, who took care of him, and the philosophy of Immanuel Kant. This book, which is put apart from Maimon's philosophic works, helps to understand the reasons of their appearance.

ISBN:
9955475714
Related Publications:
Kantas ir Deleuze’as: kokia yra giliausia vaizduotės paslaptis? / Jūratė Baranova. Problemos. 2013, t. 84, p. 153-169.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32776
Updated:
2016-09-23 17:12:07
Metrics:
Views: 14
Export: