The Phenomenon of information psychological influence and its application in business organizations

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Phenomenon of information psychological influence and its application in business organizations
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2011, Nr. 16, p. 859-866
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Verslo organizavimas; Informacijos psichologinė įtaka; Psichogeniniai metodai; Įtakos metodai; Vadovai; Business organization; Information psychological influence; Influence methods; Psychogenic methods; Managers.
Keywords:
LT
Informacijos psichologinė įtaka; Įtakos metodai; Psichogeniniai metodai; Vadovai; Verslo organizavimas.
EN
Business organization; Influence methods; Information psychological influence; Managers; Psychogenic methods.
Summary / Abstract:

LTŽmogaus smegenų veikimo ypatybės, gebėjimas atspindėti aplinką ir kontroliuoti žmogaus sąveiką su ja, kai šiai sąveikai įtaką daro ne tik sąmoningas suvokimas, bet ir žmogaus pasąmonė, leidžia keisti asmens gaunamos informacijos turinį ir vertinimą. Straipsnyje siekiama pristatyti teorines įžvalgas apie tai, kaip veikia ir kaip yra taikoma informacinė psichologinė įtaka verslo organizacijose ir jų išorinėje aplinkoje. Straipsnyje atskleidžiami šiuo metu taikomi įtakos metodai ir nurodomos galimos tokios įtakos neigiamos pasekmės verslo organizacijoms ir jų išorinei aplinkai. Naujausi tyrimai rodo, kad dauguma verslo organizacijų taiko ir naudoja įvairius informacinės psichologinės įtakos metodus, kurie suteikia galimybę daryti įtaką žmonėms organizacijos viduje ir už jos ribų. Įtaka daroma ne tik įprastiniams žmonių jausmams, bet ir pasąmonei. Tam tikrais atvejais tai suteikia išskirtinį vienpusišką pranašumą organizacijai, tačiau tuo pat metu ignoruojami ar net pažeidžiami žmonių, kuriems daroma įtaka, interesai, jiems to net nežinant. Straipsnyje pristatomi įvairūs informacinės psichologinės įtakos metodai: psichogeninis, psichoanalitinis (psichokorekcinis), neurolingvistinis, psichotropinis, psichotroninis. Teigiama, kad šie metodai leidžia daryti įtaką žmonėms pasitelkus ydingą ir klaidingą informaciją, o tai gali turėti neigiamų pasekmių tiek konkrečiam individui, tiek visai visuomenei. Todėl informacinės psichologinės įtakos pasekmės nėra vienareikšmiškos tiek organizacijoje, tiek jos santykyje su išorės veikėjais.

ENThe article presents the theoretical insights into the phenomenon of information psychological influence and its manifestation in business organizations. The newest scientific and applied researches prove that majority of business organizations apply and use various information psychological influence methods, which afford the opportunities to influence the objects (people) both inside and outside of organizations not only on traditionally conventional and acceptable level of human sense-organs but also on subconscious level striking for organization objectives. In specific cases it gains exclusively one-sided advantage for the organization itself at the same time ignoring or even infringing the interests of influenced objects without any apperception by them. In the paper various types of information psychological influence methods are presented: psychogenic, psychoanalytic (psychocorrective), neurolinguistic, psychotropic, psychotronic. It is stated that these methods allow embedding into a person as an influence object of perverse and false information, which may have negative outcomes both for individuals and the society as a whole. Information psychological influence is not single-sided both inside the organization and in its relations with ambient environment objects. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Informacinio psichologinio poveikio atskiriems individams bei jų grupėms metodai ir jų taikymas politikos procesuose / Petras Oržekauskas, Saulius Šimanauskas. Viešoji politika ir administravimas. 2005, Nr. 13, p. 98-107.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32293
Updated:
2018-12-17 13:04:22
Metrics:
Views: 13
Export: