Service-learning as a strategy for citizenship education

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Service-learning as a strategy for citizenship education
Alternative Title:
Mokymasis teikti paslaugas kaip strategija pilietybės ugdymui
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2005, Nr. 10, p. 134-141
Keywords:
LT
Pilietiškumo ugdymas / Civics education; Prekės ir paslaugos / Goods and services; Suaugusiųjų mokymas / Adult education.
Summary / Abstract:

LTNemažai Vakarų Europos šalių ir ne per seniausiai tapusios Europos sąjungos narėmis valstybės siekia naujų priemonių, kurios galėtų paankstinti nukentėjusios gyventojų dalies integraciją ir įtraukimą. Politikai ir projektuotojai Europos sąjungoje ir jos šalyse narėse tiria esamą gerovę ir ugdymo politiką, kurioje ypatingai yra pabrėžiamas troškimas mobilizuoti kiek įmanoma daugiau piliečių aktyviam ir prasmingam dalyvavimui visuomeninėje veikloje. Turint galvoje Europinį kontekstą ir realybę yra atlikta nemažai tyrimo ir veiklos projektų tiek Europiniame, tiek nacionaliniame, tiek vietiniame lygmenyje, kurie buvo diegiami su tikslu tyrinėti ir skatinti pilietybės ugdymą. Tačiau pagrindinis rūpestis ir susitelkimas iki šiol buvo ties formaliu, neformaliu ir oficialiu pilietybės ugdymu vidurinėse mokyklose arba ties mokymusi visą gyvenimą kaip ir suaugusiųjų švietimu. Apibendrinant visų pirma galima teigti, kad pilietybės ugdymo ir mokymosi teikti paslaugas metodai iššaukia klausimą dėl vertybėms abejingo ugdymo. Ugdymas yra etikos ir moralės dalykas. Bet net jeigu žinios yra ideologinės neturėtume liautis kontroliavę savo ideologijų. Svarbu paminėti, kad studentų sąmoningumas neturėtų būti skiepijamas. Antra, žinios įgytos per patyrimą yra patikimiausios ir labiausiai vertinamos. Mokymasis teikti paslaugas yra ne tiktai pilietybės ugdymo strategija, bet ir su įdirbiu susijęs mokymas.Reikšminiai žodžiai: Pilietinis mokymas; Mokymo paslaugų strategija; Aktyvaus pilietiškumo ir edukacinio švietimo Europoje dermė; Mokymo paslaugų samprata; Paslaugų teikimo modeliai; Paslaugų teikimo vertinimo kriterijai.

ENA number of Western European countries and more recently new member states of the European Union are seeking new measures which may advance integration or inclusion of disadvantaged sections of the population. Politicians and planners in the European Union and their member states are examining existing welfare and educational policies where the particular emphasis is placed on the desire to mobilize as many citizens as possible for active and meaningful participation in society. Taking into account the European context and reality, there is a number of research and action projects both at the European, national and local levels that have been implemented with the aim to research and promote citizenship education, but their main concern and focus so far has been both formal, non-formal and informal citizenship education at secondary schools or life-long learning as well as adult education. To sum up, first of all, citizenship education and service-learning method calls into a question value-neutral education. Education is a question of ethics and morality. But even if knowledge is ideological we should not cease to control our ideologies. It is important to note that students‘ consciousness should not be indoctrinated. Secondly, knowledge gained from experience is the most valuable and trustful. Service-learning is not only a strategy of citizenship education, but work-linked training as well. [From the publication]

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Studentų praktika: nuo konceptualizavimo link jos atlikimo Lietuvos savivaldybėse vertinimo / Irmina Matonytė, Jolanta Palidauskaitė. Viešoji politika ir administravimas. 2011, t. 10, Nr. 2, p. 299-311.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/322
Updated:
2018-12-17 11:31:56
Metrics:
Views: 17    Downloads: 3
Export: