Europos sąjungos lyčių lygybės politikos iššūkiai Lietuvos mokyklai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Europos sąjungos lyčių lygybės politikos iššūkiai Lietuvos mokyklai
Alternative Title:
Challenges of gender equality policy of the European Union for the school of Lithuania
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2010, Nr. 15, p. 14-27
Keywords:
LT
Kokybė; Lyčių lygybė; Mokymosi pasiekimų rezultatai ir; Mokymosi pasiekimų rezultatai ir rodikliai; Rodikliai; Socializacija; Technologinis ugdymas; Ugdymas.
EN
Education; Gender equality; Learning autcomes and indicators; Learning outcomes and indicators; Lithuania; Quality; Socialisation; Socialization; Technological education.
Summary / Abstract:

LTUgdymo pasiekimų standartai, nurodantys svarbiausias brandos ir pasiekimų gaires, apibrėžia bendrojo lavinimo mokykloje siekiamą moksleivių žinių, mokėjimų, įgūdžių ir gebėjimų kokybės lygį bei pageidautinas nuostatas. Ilgą laiką Lietuvos švietimo sistemoje laikomasi neutralaus požiūrio lyčių atžvilgiu, nors LR švietimo įstatymo 5 straipsnio vienas principų skelbia: „Lygios galimybės - švietimo sistema yra socialiai teisinga, ji užtikrina asmenų lygybę, nepaisant jų lyties,... ( ); kiekvienam asmeniui ji laiduoja švietimo prieinamumą,...()". Straipsnis supažindina su vienu ES lyčių lygybės politikos įgyvendinimo instrumentų - matavimo rodikliais, kurie sudaro galimybę stebėti jaunimo lygybės tarp lyčių supratimo lygmenį ir lygybės įtvirtinimo procesą šalyse narėse bei atlikti tarptautinius palyginimus. Rodikliai – kiekybinė ir kokybinė informacija, grįsta vaiko socialinio ir kultūrinio dalyvavimo kontekstu bei ugdymo turiniu bendrojo lavinimo mokykloje. Numatyta vertinti lyčių lygybės ugdymo rezultatų kokybę, lyčių (mergaičių ir berniukų) mokymosi pasiekimų ir gebėjimų vertinimą trimis kokybės rodikliais. [Iš leidinio]

ENStandards of education attainments, indicating the most important guidelines of maturity and attainments, define the level of quality of pupils' knowledge, faculties, skills and abilities pursued at the comprehensive school and desirable approaches. For a long time the system of education of Lithuania has been following neutral attitude towards gender, although one of the principles of article 5 of the Law on Education of the Republic of Lithuania says: "equal opportunities: the system of education is socially fair, it ensures persons' equality regardless of their gender,... ( ); it ensures availability of education for every person,...()". The article familiarises with one of the instruments for implementing gender equality policy of the EU: measurement indicators, which create a possibility to observe the level of understanding gender equality among young people and the process of consolidation of equality in countries-members and to make international comparisons. The indicators are quantitative and qualitative information, grounded on the child's social and cultural participation context and educational content at the comprehensive school. It is foreseen to evaluate quality of the results of developing gender equality, learning outcomes and abilities of genders (girls and boys) applying three qualitative indicators. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32137
Updated:
2018-12-17 12:53:52
Metrics:
Views: 4    Downloads: 2
Export: