Sexuality, social marginalization and wounded masculinity : a male sex worker’s case

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Sexuality, social marginalization and wounded masculinity: a male sex worker’s case
Alternative Title:
Seksualumas, socialinė marginalizacija ir sužeistas vyriškumas: sekso darbuotojo atvejis
In the Journal:
Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas [Culture and Society: Journal of Social Research]. 2011, Nr. 2 (2), p. 37-54
Keywords:
LT
Seksualiniai scenarijai; Seksualinis darbas; Seksualumas; Socialinė atskirtis; Vyriškumas; Vyriškumas, seksualinis darbas, seksualumas, seksualiniai scenarijai, socialinė atskirtis.
EN
Masculinity, sex work, sexuality, sexual scripts, social exclusion; Mascunility; Sex work; Sexuality; Sexula scripts; Social exclusion.
Summary / Abstract:

LTSuvokiant seksualumą kaip socialinį darinį ir naudojantis seksualinio scenarijaus teorija, šiame straipsnyje gilinamasi į sekso darbuotojo, save vadinančio eskortu, seksualinių praktikų ypatumus. Siekiama atsakyti į klausimą, kokiais kultūriniais, socialiniais ir seksualiniais scenarijais eskortas vadovaujasi seksualiniame darbe ir kaip jo gyvenimo istorija koreliuoja su seksualiniu elgesiu. Straipsnyje remiamasi išsamiu pusiau struktūruotu interviu, imtu iš eskorto. Amerikiečių tyrinėtojų Johno Gagnono ir Williamo Simono seksualinio scenarijaus teorija paaiškina asmeninių ir socialiai kontekstualizuotų reikšmių santykį, atskirdama intrapsichinį, tarpasmeninį ir kultūrinį seksualinių scenarijų lygmenis. Interviu su sekso darbuotoju metu atsiskleidė visi trys seksualinio scenarijaus lygmenys. Žema socialinė padėtis, traumos vaikystėje, išsilavinimo trūkumas ir siaura profesinių galimybių skalė lėmė būtent tokį gyvenimo būdo pasirinkimą. Interviu metu paaiškėjo, kad skurde kuriama tapatybe siekiama paneigti vargo tikrovę. Kita vertus, pačiu savo darbu eskortas ir patvirtina, ir dekonstruoja tradicinį vyrišką seksualinį scenarijų, siejamą su nuotykiais. Pats eskorto darbas rizikingas, tačiau riziką stengiamasi kuo labiau sumažinti. Informantui svarbu kontroliuoti situacijas. Jis taip pat griauna moterų ir vyrų eskortų kaip psichologiškai pažeistų asmenų stereotipą. Tai žmogus, priimantis savo gyvenimo būdą su ironija, jį reflektuojantis, aiškiai suvokiantis savo profesijos stigmą, tačiau esamu gyvenimo laikotarpiu nerandantis kitų išeičių.

ENPerceiving sexuality as a social formation and using a theory of sexual scenario, the article goes deeper into sexual practical features of a sex worker who calls oneself an escort. It is aimed to answer a question “what cultural, social and sexual scenarios are followed by the escort in the sexual work and how does his/her life correlate to sexual behaviour?”. The article is based on a comprehensive and half structured interview given by an escort. American researchers John Gagnon and William Simon's theory about a sexual scenario explains the relationship between personal and social contextualised meanings by separating intrapsychical, interpersonal and cultural levels of sexual scenarios. During the interview with the sex worker, all three levels of sexual scenarios were revealed. Low social status, childhood traumas, lack of education and narrow professional opportunities conditioned the choice of such life-style. During the interview it was revealed that it is intended to deny the slave's reality by an identity created in poverty. On the other hand, the job of an escort proves that it deconstructs a traditional male sexual scenario that is related to adventure. This job itself is very risky, although it is intended to lower the risk as much as possible. The most important for the informant is to control situations. It also destroys a stereotype of the escort as a job of men and women who are psychologically affected people. It is a person who accepts his/her life-style with irony, reflects to it, clearly understands the stigma of this profession but does not find other solutions at the current period.

ISSN:
2029-4573; 2335-8777
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32117
Updated:
2020-07-28 20:26:17
Metrics:
Views: 73    Downloads: 3
Export: