The East Baltic name for 'spider' : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The East Baltic name for 'spider': recenzija
In the Journal:
Baltistica. 2006, t. 41, Nr. 1, p. 101-102
Keywords:
LT
Wojciech Smoczyński. Język litewski w perspektywie porównawczej.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje plačiau apžvelgiama rytų baltų žodžio „voras“ etimologija. W. Smoczyński savo knygoje „Język litewski w perspektywie porównawczej“, remdamasis prieš daugelį metų Leskieno pasiūlyta etimologija, šį žodį kildina iš lietuvių kalbos veiksmažodžio „veriu“, „vėriau“, „verti“ ir iš indoeuropiečių šaknies „*h2uer-“. Deja, ignoruojami fonologiniai šios derivacijos sunkumai, siūlant neįtikinamą naujovišką apofonija *ā ~ *ē vietoj *ō ~ *ē. Straipsnyje atsiribojama nuo šios tradicinės etimologijos, manant, kad ji esanti klaidinga. Autoriaus nuomone, lie. „voras“, turintis senąjį balsį *ā, gali būti kildinamas iš indoeuropiečių būdvardžio „*wāros“ ‘su įlinkusiomis į vidų kojomis, susikūprinęs; su kojomis, toli viena nuo kitos‘. Šis žodis taip pat lyginamas su panašiais lotynų kalbos būdvardžiais: „vārus“ ‘su įlinkusiomis į vidų kojomis‘ ir „vāricus“ ‘su kojomis, toli viena nuo kitos‘. Ši etimologija įtikinama tiek fonologiškai, tiek semantiškai, nes vorai yra gyviai su aštuoniomis įlinkusiomis į vidų kojomis, esančiomis toli viena nuo kitos.Reikšminiai žodžiai: Indoeuropiečių kalbos; Baltų kalbos; "Voras"; Žodžiai.

ENThe article takes a wider look at etymology of the word voras (spider) in the Eastern Baltic languages. In his book Język litewski w perspektywie porównawczej Smoczyński suggests that this word originated form the Lithuanian word veriu, vėriau, verti (to bead) and the Indo-European root *h2uer- based on etymology of suggested by Leskienas many years ago. Unfortunately phonologic difficulties of this derivation are ignored by suggesting an unconvincing new apophony *ā ~ *ē instead of *ō ~ *ē. The article dissociates from this traditional etymology as it is considered wrong. The author thinks that Lithuanian voras, which has an old vowel *ā, could have originated from the Indo-European adjective *wāros – the one with saggy legs, crooked; with legs that are away from each other. This word is also compared to the similar Latin adjectives: vārus – the one with saggy legs and vāricus – with legs that are away from each other. This etymology is convincing both phonologically and semantically as spiders are creatures with eight saggy legs, which are away from each other.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3204
Updated:
2018-12-20 23:08:49
Metrics:
Views: 25    Downloads: 3
Export: