Profesinės sąjungos, jų vaidmuo ir poveikis ekonomikai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesinės sąjungos, jų vaidmuo ir poveikis ekonomikai
Alternative Title:
Trade unions, their role and impact on the economy
In the Journal:
Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai [Applied economics: systematic research]. 2010, t. 4, Nr. 2, p. 65-82
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darbo santykiai; Profesinių sąjungų ekonomika; Profesinė sąjunga; Profesinės sąjungos Lietuvoje; Labor relations; Trade unijon; Trade union; Trade union economics; Trade unions in Lithuania.
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Darbo santykiai / Labour relations; Prekyba. Prekybos tinklas / Trade. Distributive trades; Profesinė sąjunga; Profesinių sąjungų ekonomika.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami bei sisteminami profesinių sąjungų tyrimai. Remiantis moksline literatūra, išryškinamas ekonominis profesinių sąjungų vaidmuo, poveikis ekonomikai, Lietuvos profsąjungų specifika, perspektyvos. Pasaulio mokslininkų tyrimus profesinių sąjungų požiūriu galima sisteminti į keturis apibendrinančius blokus: 1) profesinių sąjungų tyrimai dėmesio centro požiūriu; 2) profesinių sąjungų pažinimą iš įvairių mokslo disciplinų perspektyvos; 3) tyrimų srovės, analizės lygmenų, orientacijos prasme; 4) akcentuojant bei konceptualizuojant, kaip tyrimų dalyką, atskirus profesinių sąjungų elementus. Profesinių sąjungų apibrėžimai varijuoja nuo ekonominio veikėjo iki humanizmo filosofiją atspindinčio, vieno iš esminių socialinės lygybės subjekto. Teorijoje akcentuojamas ekonominis profesinių sąjungų vaidmuo, diskusija apie profesinių sąjungų atgimimo, adaptacijos šiuolaikinėmis sąlygomis galimybes kelia daugiau klausimų, nei suteikia vienareikšmiškų atsakymų. Lietuvoje narystė profesinėse sąjungose bei padengimas kolektyvinėmis sutartimis – vieni žemiausių Europoje. Besitęsianti ekonominė krizė bei dešiniųjų atstovai valdžioje nėra palankūs šalies profesinėms sąjungoms. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, manytina, kad Lietuvos profesinės sąjungos yra silpnos ir negali būti vertinamos kaip efektyvios, įtakingos ekonominių, darbo santykių dalyvės.

ENThe article analyses and provides a system review of studies on trade unions. Based on scientific literature, it highlights economic role of the trade unions, the effect on economy, special features of Lithuanian trade unions and their perspectives. Studies by scientists across the world in terms of trade unions can be classified into 4 general blocks: 1) studies on the trade unions as regards focus of attention; 2) investigation of trade unions from perspective of various scientific disciplines; 3) fields of studies based on levels of analysis and orientation; 4) by focussing on and conceptualising in terms of study subject specific components of trade unions. Definitions of trade unions vary and range from economic operator until one reflecting philosophy of humanity, which is a key entity in social equality. The theory stresses economic role of trade unions while discussion on rebirth of trade unions and their adaptation possibilities in current environment poses more questions than provides straightforward answers. In Lithuania, membership in trade unions and coverage in collective agreements is among lowest in Europe. Continuing economic crisis and the right government is not favourable to national trade unions. In view of the circumstances, it is likely that Lithuanian trade unions are weak and cannot be treated as effective and influential players of economic and industrial relations.

ISSN:
1822-7996; 2335-8742
Related Publications:
  • Lietuvos politinė sistema : sąranga ir raida / sudarytojai Algis Krupavičius, Alvidas Lukošaitis. Kaunas : Poligrafija ir informatika, 2004. 558 p.
  • Lithuania : CSR on a wish list / Raminta Pučėtaitė, Virginija Jurėnienė and Aurelija Novelskaitė. Corporate social responsibility and trade unions: perspectives across Europe. London: Routledge, 2015. P. 100-117.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31911
Updated:
2018-12-17 12:53:49
Metrics:
Views: 30    Downloads: 12
Export: