Expression of the changing role of gymnasium teachers

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Expression of the changing role of gymnasium teachers
In the Book:
Enkulturation durch sozialen Kompetenzerwerb / Gerd-Bodo von Carlsburg (Hrsg.). Frankfurt, M.: Lang, 2011. P. 383-396. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 22)
Keywords:
LT
Gimnazijos mokytojų rolė; Gimnazijos mokytojų vaidmuo; Gimnazijos mokytojų vaidmuo, auklėtojų išraiška; Pedagogo išraiška; Pedagogų ekspresija.
EN
Educator expression; Educator's expression; The role of gymnasium teachers.
Summary / Abstract:

LTGimnazijų mokytojai aktyviai dalyvauja keliant profesinę kvalifikaciją, tą skatinantys motyvai yra įvairūs. Gimnazijose profesinių veiklų aplinka yra charakterizuojama kaip neabejotinai konkurencinga, todėl mokytojai nori jaustis kompetentingi ir stengiasi įgyti reikiamų kompetencijų. Įvertinti besikeičiantį mokytojo vaidmenį edukacijos procese mokytojai siekia ne tik dėl pragmatinio pobūdžio tikslų, bet ir vedami ambicijų įgyti aukštesnę kategoriją, gauti didesnį atlyginimą, susipažinti su profesinėmis naujovėmis. Mokytojai gilina informacinių technologijų, vadybos ir psichologijos žinias. Vis dėlto aktyvesnis įgytų žinių taikymas susijęs ne tik su mokytojų iniciatyvumu, pasikeitusiu vaidmens suvokimu, bet taip pat su mokyklos kultūra ir vadovavimo stiliumi. Nors gimnazijų mokytojai įgyja specialių žinių, jie ne visada turi galimybių jas panaudoti ir įgyvendinti mokyklos strategijas, jie nėra aktyvūs mokyklos kaip organizacijos kūrėjai. Nepaisant mokytojų patirties kintančioje edukacijoje, augančių visuomenės lūkesčių, jų vaidmuo moderniuose edukacijos procesuose yra nepakankamas. Straipsnyje analizuojami apibendrinti duomenys apie gimnazijų mokytojų pasirengimą organizuoti modernų edukacinį procesą, aptariamas mokytojų kaip mokinių asistentų vaidmuo, koordinatorių ir rėmėjų veikla edukacijos procese, atsižvelgiant ir į tokius aspektus kaip mokytojų kvalifikacija, gimnazijos moksleivių dalyvavimas formaliame ir neformaliame ugdyme. Taip pat pateikiama mokinių nuomonė apie mokytojų darbą.

ENTeachers working at gymnasiums actively participate in the improvement of their professional qualification. Reasons for that are very different. An environment of professional activities in gymnasiums is characterised as undoubtedly competitive, therefore the teachers want to feel competent and try to acquire proper competences. A changing teacher's role in an education process is evaluated. Teachers seek for this not only because of pragmatic aims but because of ambitions to acquire a higher category and salary and to become familiar with professional news, as well. Teachers deepen their information technology, management and psychology knowledge. However, a more active application of acquired knowledge is related not only with teachers' initiative or a different perception of their role but with the school's culture and management style, as well. Although teachers in gymnasiums acquire special knowledge, sometimes they do not have possibilities to use it and implement the school's strategies; they are not active creators of a school as an organisation. Despite teachers' experience in changing education process and increasing expectations of the society, their role in modern education processes is not sufficient. An article analyses generalised data about the preparation of teachers who work at gymnasiums to organise a modern education process. Also, it discusses a role of teachers as students' assistants, activities of coordinators and supporters in an education process with regard to such aspects as a teacher's qualification and students' participation in formal and non-formal education. Also, a students' opinion about teachers' work is provided.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31257
Updated:
2017-01-27 13:17:16
Metrics:
Views: 74
Export: