Integruotas mokymas - viešosios nuomonės objektas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Integruotas mokymas - viešosios nuomonės objektas
Alternative Title:
Integrated education - a object of the public opinion
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 42, p. 28-37
Keywords:
LT
Integruotas mokymas; Neįgalus vaikas; Ugdymas.
EN
integrated education; Disabled children; Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas tėvų, auginančių fizines ir proto negales turinčius vaikus, bei užsienio ekspertų požiūris į neįgaliųjų ugdymą bendrojo lavinimo mokykloje. Parengtu klausimynu siekta sužinoti tėvų nuomonę apie jų vaikų mokymąsi bendrojo lavinimo mokykloje; apklausta 119 tėvų, auginančių vaikus su fizine ir proto negale visoje Lietuvoje. Ekspertų iš užsienio šalių prašyta atsakyti į tuos pačius klausimus, atsižvelgus į padėtį jų šalyje. Tyrimas parodė, jog šalyse, kuriose integruotas neįgaliųjų ugdymas yra tapęs visuotinai priimtina specialiojo ugdymo forma, pripažįstama, jog tokia pedagoginė sąveika tarnauja pirmiausia visuomenei, siekiančiai vystytis humanistine kryptimi. Gilias integruoto mokymo tradicijas turinčių šalių patirtis ir specialūs tyrimai liudija, kad integruotas neįgaliųjų ugdymas ypatingai vertingas tuo, jog susidaro natūralios sąlygos formuoti žmones, pajėgius kurti demokratinę visuomenę. Lietuvos tėvų apklausa rodo, kad jų vaikams užtikrintos ateities garantas yrа demokratinė visuomenė, tačiau jie dar nemato tikrųjų tokios visuomenės tradicijų Lietuvoje, todėl menkai pasitiki ja ir mano, kad bendrojo lavinimo mokykloje jų vaikų laukia daug pavojų, o suaugę jie turės pasitenkinti valstybės išlaikytinių vaidmeniu arba kautis už savo teises. Integruoto neįgaliųjų mokymo bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimui pirmiausia reikia kurti tarpusavio santykių, bendravimo ugdymo programas, įgyvendinti mokymo formų, turinio, pedagoginės sąveikos modifikacijas.

ENThe article analyses attitudes of parents raising children with physical and developmental disabilities and attitudes of foreign experts into education of the disabled in general education schools. Questionnaire used was aimed at finding out how parents feel about educating their children in a general education school. Interviews with 119 parents raising physically and mentally disabled children across Lithuania were conducted. Foreign experts were asked to answer the same questions with regards to situation in their countries. The survey showed that in countries where integrated education of the disabled is a universally accepted form of special education it is recognized that such pedagogical interaction first of all serves the public striving toward humanism-focused development. Experience of countries with deep traditions of integrated teaching and special research show that integrated education of the disabled is in particularly valuable in that it creates natural conditions for developing individuals capable of creating democratic society. Survey of Lithuanian parents shows that the guarantee of secure future for their children is democratic society but for the moment parents do not see true traditions of such society in Lithuania therefore have little trust in it and believe that general education schools pose great dangers to the disabled children, moreover, in the future their kids will have to live on state benefits or fight for their rights. The implementation of integrated teaching of the disabled in general education schools first of all requires programmes aimed at building mutual relationships, cooperation development and changes to the forms of teaching, contents, and pedagogical interaction.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30704
Updated:
2018-12-17 10:45:05
Metrics:
Views: 9    Downloads: 7
Export: