Šilalės apylinkėse užrašyta tautosaka

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šilalės apylinkėse užrašyta tautosaka
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Tautosaka; Šilalė; Šilalė, folkloras, apžvalga; Folklore; Šilalė; Šilalė, folklore, review.
Keywords:
LT
Šilalė; Tautosaka / Folklore.
EN
Šilalė, folklore, review.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama Šilalės apylinkėse užrašyta tautosaka. Autorė pažymi, kad darbų esama daug, todėl ji savo straipsnyje aptars tik pagrindinius. Apžvelgiamos monografijos, kuriose publikuojami Šilalės apylinkės tautosakos pavyzdžiai, pažymint, kad ankstyviausias yra Arnoldo Endzelyno sudarytas tautosakos rinkinys, kuriame pateikiami Šilalės miestelyje užrašyti penki smulkiosios tautosakos tekstai (mįslės). Taip pat daug dėmesio skiriama 1926-1934 m. sudarytam Jono Kempino rinkiniui ir jame užrašytiems tekstams, skirtiems dainuojamajai, pasakojamajai ir smulkiajai tautosakai. Plačiausiai aptariami Lietuvių tautosakos rankraštyne esantys tekstai. Konstatuojama, kad apžvelgus šioje vietovėje užrašytą tautosakinę medžiagą, galima teigti, jog ji rinkta nuo XX a. 3-iojo dešimtmečio pradžios iki 10-ojo dešimtmečio vidurio. Visi rinkėjai stengėsi ją užrašyti kuo kruopščiau, net mokiniai stengėsi laikytis tautosakos užrašymo taisyklių. Tačiau kelių rinkinių tekstų kalba stipriai redaguota. Panašu, jog taisė mokinių grupių vadovai, nes tekstuose esančių žodžių gramatinių formų paprastai nevartoja nei kaimo žmonės, nei moksleiviai. Pažymima, kad ir dainuojamosios, ir pasakojamosios, ir smulkiosios tautosakos surinkta labai daug ir įvairių žanrų, tai vaikų, darbo, vestuvinės, karinės-istorinės dainos. Iš pasakojamosios tautosakos daugiausia užrašyta padavimų, mažiau mitologinių sakmių, pasakų ar pasakojimų. Iš smulkiosios tautosakos dažniausios mįslės, patarlės ir priežodžiai, gerokai retesni garsų mėgdžiojimai ir panašūs kūriniai.

ENThe article is about a written folklore of Šilalė area. The author indicates that there are many folklore works, therefore, she will describe only the main ones. The studies that contain folklore examples of Šilalė area, by emphasizing that the earliest source is Arnoldas Endzelynas folklore collection where five texts (riddles) of the minor folklore are included, are discussed. Also, a lot of attention is paid to Jonas Kempinas collection (prepared in 1926–1934) and the included texts that were intended for singing, narrative and minor folklore. The most discussed are the texts from Lithuanian folklore manuscript. After the review of the written folklore material of the area it is possible to state that it was collected from the beginning of the 3rd decade of the 20th c. to the middle of the 10th decade. All collectors tried to make thorough records, even students tried to follow the recording rules. However, the language of the texts of a few collections is obviously edited. It seems that the texts were edited by heads of student groups because the grammatical forms that were found in texts were not used neither by folk people, nor by students. It is emphasized that a lot of examples of singing, narrative and minor folklore and a lot of songs of children, work, wedding, war-history of different genres were collected . The narrative folklore mostly included stories; there were less mythological stories, fairy-tales or narratives. The minor folklore mostly included riddles, proverbs and sayings; onomatopoeic words and similar pieces were rare.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30584
Updated:
2018-04-16 17:03:04
Metrics:
Views: 9
Export: