Paprotinės teisės reliktai XX a. pirmojoje pusėje Šilalės apylinkėse

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paprotinės teisės reliktai XX a. pirmojoje pusėje Šilalės apylinkėse
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Arkliavagystė; Dvasinė kultūra; Kraitis; Materialinė kultūra; Paprotinė teisė; Pasoga; Paveldėjimo teisė; Tradicinė gyvensena; Šeimos teisė; Šilalė; Šilalės apylinkės; Customary law; Dowry; Family law; Horse-stealing; Law of succession; Material culture; Spiritual culture; Traditional way of living; Unwritten law; Šilalė; Šilalė region; Šilalė surroundings.
Keywords:
LT
Arkliavagystė; Dvasinė kultūra; Kraitis; Materialinė kultūra; Pasoga; Paveldėjimo teisė; Šeima / Family; Šilalė; Šilalės apylinkės; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Tradicinė gyvensena; Žydai / Jews.
EN
Customary law; Dowry; Family law; Horse-stealing; Law of succession; Material culture; Spiritual culture; Šilalė region; Šilalė surroundings; Traditional way of living; Unwritten law.
Summary / Abstract:

LTDarbo objektas – paprotinės teisės reliktai Šilalės apylinkėse XX amžiaus pirmoje pusėje. Paprotinė teisė nagrinėjama remiantis atitinkamais užrašytais žmonių pasakojimais. Pirmame straipsnio skyriuje supažindinama su dešimties krašto kaimų žemėvaldos ir žemėnaudos tradicijomis: rėžinių kaimų ežių, bendrų ganyklų ribų nustatymu, atsiskaitymo už ganymą ir ganyklas ypatumais. Antrame darbo skyriuje nagrinėjami tradicinės Šilalės apylinkių šeimos ir paveldėjimo teisės bruožai. Aptariamos būdingos vaikų teisės į tėvų turtą, tradiciniai paveldėjimo ypatumai ir pasitaikydavusios išimtys, pasoga, kraitis, ūkio dalybų papročiai, ūkio perdavimo sutarčių sudarymas, „išimtinės“ (t.y. senų tėvų išlaikymo) tradicija. Trečiame skyriuje apibūdinama XX amžiaus pirmos pusės Šilalės krašto kaimams būdinga prievolių teisė, susijusi su įvairiomis specifinėmis ūkininkų sutartimis, kuriomis jie įpareigodavo kitai šaliai atlikti tam tikrus veiksmus mainais už tai ką nors gaudami. Šiame skyriuje taip pat aptariamos ir specifinės rankpinigių, „uodeginės“, magaryčių tradicijos, apibūdinami prekybinių sandėrių su prekybininkais žydais bei čigonais ypatumai, aprašomi ūkių nuomos, skolinimosi ir kiti atitinkamos paprotinės teisės aspektai. Ketvirtas skyrius skirtas aktualiai analizuojamo meto problemai arklių vagystėms bei su jos sprendimu susijusiems atitinkamiems veiksmams – tai yra arkliavagių baudimui - aprašyti.

ENThe object of the work is the reliquiae of custom law in the area of Šilalė at the first half of the 20th c. Custom law is analysed in reference with the appropriate written stories of people. The first chapter of the article is about ten traditions of village landowning and land use in that area: boundaries of planned villages, determination of boundaries of common greenland and payment peculiarities for pasturage and greenland. The second chapter is about traditional families in Šilalė area and the inheritance law. The typical rights of children to their parents' property, traditional inheritance and exceptional cases, dowries, property division customs, property transference agreements and “exceptional” (maintenance for old parents) traditions are described. The third chapter is about the law of obligations that is related to various specific agreements between farmers which obliged them to perform some works in return of something that was typical to villages in Šilalė area at the first half of the 20th c. The chapter also describes the traditions of deposit, pocket-money “uodeginės” and regale after an agreement, the features of trade agreements with Jewish and gipsy tradesmen, the renting and lending of property and other aspects of the law of obligations. The fourth chapter describes a very important issue of that time – stealing of horses – and the actions that are related to it, i.e. the punishment of thefts.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30579
Updated:
2018-04-16 17:02:41
Metrics:
Views: 8
Export: