Pailgočio senovė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pailgočio senovė
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Archeologiniai tyrimai; Darbo įrankiai; Geležies amžius; Ginklai; Kapinynai; Kapinynas; Laidosena; Papuošalai; Pilkapiai; Senasis-vidurinysis geležies amžiai; Įkapės; Žemaitija (Samogitia); Žemaičiai; Archaeological excavation; Barrows; Burial grounds; Burial rites; Grave items/goods; Iron Age; Old cemetery; Old-Middle Iron Ages; Ornaments; Samogitia; Samogitians; Weapons; Working tools.
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Darbas / Labour. Work; Ginklai; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Papuošalai; Senasis-vidurinysis geležies amžiai; Žemaičiai / Samogitians. Zemaitian.
EN
Grave items/goods; Old cemetery; Old-Middle Iron Ages; Ornaments; Samogitia; Working tools.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašomi ir analizuojami archeologinių tyrimų metu (medžiaga skelbta anksčiau) Pailgočio kapinyne (Šilalės r.) surasti kapai bei jų įkapės. Kapinyne tyrinėjimo darbai buvo vykdomi 1989–1991 m. Jų metu buvo ištirta gana didelė teritorija – 2336 kv. metrų plotas. Tyrinėjimų metu ištirta 113 perkasų ir 12 šurfų. Kapinyne rasta 16 griautinių kapų. Jie aptikti įvairiame gylyje. Nuo ko priklausė laidojimo gylis, sunku pasakyti: gal nuo laidojimo metų laiko, mirusiojo amžiaus ar lyties. Kapuose ir atsitiktinai tirtose perkasose rasta įvairios paskirties 78 geležiniai ir žalvariniai dirbiniai: darbo įrankiai, ginklai, buities reikmenys ir papuošalai. Ankstyviausi kapai aptikti PR (kapai Nr. 7–11) ir ŠR (kapai Nr. 15 iri 6) kapinyno dalyse – šiuos kapus galima datuoti II a. antrąja puse – III a. ar IV a. pr. po Kr., t. y. senajam geležies amžiui ir priskirti Žemaitijos pilkapių kultūrinei sričiai. Vėlyvesni kapai aptikti kapinyno V dalyje. Jie per 12–14 m nutolę nuo ankstesnio laikotarpio kapų. Šie kapai datuotini V-VI-VIII a. ir priskirtini žemaičių plokštinių kapinynų sričiai. Taigi, nors kapinyne rasta nedaug kapų, tačiau pagal įkapes aiškiai galima išskirti dvi jau minėtas kultūrines sritis. Pailgočio kapinynas pagal laidoseną, įkapes glaudžiai siejasi su kitais Šilalės r. tirtais laidojimo paminklais, esančiais į ŠV, Š, ŠR, R – Kaštaunaliais, Pagrybiu, Paragaudžiu, Požere, Šarkais, Žąsinu.

ENThe article describes and analyses graves and cerements of Pailgotis cemetery (Šilalė district) that were found during archaeological researches (the material has already been published). The research in the cemetery was performed in 1989–1991. A quite large territory (2336 sq.m.) had been researched. During the research, 113 excavations and 12 diggings were analysed. There were 16 skeleton graves found in the cemetery. The graves were in different depths. It is hard to tell why the depth of graves was different; maybe because of the season or the age or sex of the dead. In the graves and the separately analysed excavations, 78 iron and brass ware of a different purpose were found: tools, weapons, domestic tools and jewellery. The earliest graves were in south-east (graves No 7–11) and north-east (graves No 15 and 6) parts of the cemetery; it may be dated at the second half of the 2nd c.–3rd c. or the beginning of the 4th c. AD, i.e. the old Iron-age, and may be attributed to the cultural sphere of Samogitian tumulus. The later graves were found in part V of the cemetery. They are 12–14 m further from the graves of an earlier period. These graves are dated at 5th–6th–8th c. and are attributed to Samogitian plate cemetery. Although there were not many graves found in the cemetery, according to cerements it is possible to distinguished the already mentioned two cultural spheres. According to a burial type and cerements, Pailgotis cemetery is closely related to other analysed mortuary monuments in Šilalė district, that are in directions of North West, North, North East and East – Kaštaunaliai, Pagrybys, Paragaudis, Požerė, Šarkai and Žąsinas.

Related Publications:
Ąžuolas mitologijoje ir istorinėje atmintyje / Libertas Klimka. Ąžuolas folklore ir kultūroje / sudarė Stasys Skrodenis. Šilalė: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010. P. 67-81.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30567
Updated:
2018-04-16 16:55:28
Metrics:
Views: 9
Export: