Lietuvių katalikų jaunimo sąjungos (LKJS) "Pavasaris" Laukuvos kuopa 1918-1940 metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių katalikų jaunimo sąjungos (LKJS) "Pavasaris" Laukuvos kuopa 1918-1940 metais
Alternative Title:
Laukuva company of Lithuanian Catholic Youth Union (LCYU) "Spring" in 1918-1940
In the Book:
Laukuva. D. 1 / vyriausiasis redaktorius Virginijus Jocys. Vilnius: Versmė, 2005. P. 306-322. (Lietuvos valsčiai; kn. 14)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Laukuva; "Pavasaris", sąjunga; Laukuva; Society; "Pavasaris".
Keywords:
LT
Pavasaris, sąjunga.
EN
Pavasaris; Society.
Summary / Abstract:

LTAutorius statistinių duomenų pagalba aptaria „Pavasario“ Laukuvos kuopos atsiradimą, veiklą ir narių skaičių. Pradžioje nurodoma, kad „Pavasario“ sąjunga išaugo iš 1907 – 1941 m. Lietuvoje prie „Žiburio“ ir „Blaivybės“ draugijų skyrių veikusių jaunimo kuopelių. Jau tada buvo nustatyti jos tikslai (tikybiškai, doriškai ir tautiškai lavinti jaunimą) ir narių įsipareigojimai (mokėti ir mokyti lietuvių kalbą, propaguoti prieš išeiviją, domėtis ir palaikyti savo tautosaka, istoriją, kultūrą). Straipsnis sudarytas susisteminus archyvinę medžiagą. Jame daug duomenų apie sąjungos pajamas, globėjų aukas ir kiti finansiniai paskaičiavimai. Atskirai yra pateikiamas Pavasarininkų himnas, Laukuvos kuopos antspaudas, gausu nuotraukų (kuopos narių, atskirų veikliausių pavasarininkų, kuopos vakarėlių vaidinimai). Autoriaus nuomone, viskas, kas buvo pateikiama straipsnyje sudaro gražiausius Laukuvos pavasarininkų veiklos akimirkas, kuriuos jam pavyko rasti Lietuvos centriniame valstybės archyve. Pats autorius apgailestauja, kad nepavyko rasti nė vieno visuotinio susirinkimo protokolo. Tai straipsnis skirtas paminėti žmones paskirusius visas savo jėgas Lietuvos praeičiai ir lietuviškos savimonės ugdymui.

ENThe author discusses (with the help of statistical data) the birth of the company of “Spring” (Pavasaris), its proceedings and number of members. The company originated from the youth unions functioning beside associations of “Lantern” (Žiburys) and “Sobriety” (Blaivybė) in 1907-1941. At this period its goals (to educate youth religiously, in virtue and in the spirit of nation) and member responsibilities (to know and to teach Lithuanian language, propagate against emigration, to be interested and nurture folklore, history and culture) were determined. The article has a lot of information about the income, donations from patrons and other financial accounting of the association. It also provides the anthem and stamp of the association. It includes a lot of pictures (member pictures, pictures from performances and parties). According to the author the material demonstrates the prettiest moments from life of this association. The author regrets that it was not possible to find any protocol of the meeting. The article is dedicated to people who put all their efforts to support the past of Lithuania and to nurture Lithuanian self-awareness.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2980
Updated:
2020-06-19 11:15:48
Metrics:
Views: 103
Export: