Determination of insurable interest in cargo insurance contracts

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Determination of insurable interest in cargo insurance contracts
Alternative Title:
Draudimo intereso nustatymas krovinių draudimo sutartyse
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2011, Nr. 18 (1), p. 161-176
Keywords:
LT
Draudimas / Insurance; Transportas / Transport.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, nagrinėdamas draudimo interesą krovinių draudimo sutartyse, autorius nagrinėja draudimo intereso teorinius aspektus ir draudimo interesą reglamentuojančias teisės normas. Tyrinėdamas draudimo intereso nustatymo krovinio draudimo sutartyse problemas, autorius išnagrinėjo galimus tranzite esančių krovinių draudimo variantus ir, analizuodamas transporto bei prekių pirkimą-pardavimą reglamentuojančias teisės normas, sprendė apie konkretaus asmens draudimo intereso turėjimą apdraustojo krovinio atžvilgiu ir apie teisines galimybes tokį interesą apsaugoti, sudarant krovinio draudimo sutartį. Autoriaus nuomone, Lietuvoje galiojantis draudimo intereso teisinis reglamentavimas, kai šis interesas įstatyme buvo prilygintas nuostoliui, kurį įvykus draudžiamajam įvykiui gali patirti draudėjas, apdraustasis arba naudos gavėjas, neužtikrina prekių apyvartoje dalyvaujančių asmenų turtinių ir ekonominių interesų apsaugos. Krovinio siuntėjui (prekių pardavėjui) apdraudus išsiunčiamas prekes, kai krovinio draudimo sutartis sudaroma krovinio siuntėjo naudai, yra apsaugomas tik krovinio siuntėjo interesas, tačiau visiškai neapsaugomas krovinio gavėjo (prekių pirkėjo) interesas.Atsiradus žalai, o prekių sugadinimo ir/ar praradimo rizikai jau perėjus krovinio gavėjui, krovinio siuntėjas negauna jokios draudimo apsaugos. Jei krovinio siuntėjas (prekių pardavėjas) sudaro krovinio draudimo sutartį krovinio gavėjo (prekių pirkėjo) naudai, tokia sutartis visiškai nesaugo paties krovinio siuntėjo interesų. Sugadinus arba praradus tranzite esantį krovinį, jei prekių praradimo ar sugadinimo rizika nebuvo perėjusi krovinio gavėjui, krovinio siuntėjas, neturintis draudimo apsaugos, faktiškai patirs žalą. Lietuvoje galiojantis teisinis draudimo intereso reglamentavimas suteikia labai ribotas galimybes sudarius krovinių draudimo sutartį apsaugoti banko, finansavusio prekybos operaciją ir turinčio įkeitimo teisę į krovinį, interesus. Bankas dėl esančio tranzite krovinio sugadinimo arba praradimo gali patirti tiesioginę žalą tik tuomet, jei yra jūra gabenamo krovinio konosamento turėtojas ir pasinaudodamas konosamento, kaip vertybinio popieriaus, savybėmis, save legitimuoja krovinio savininku. Taigi, draudžiant tranzite esantį krovinį banko naudai, gali būti užtikrinta banko interesų apsauga. [...]. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Draudimo teisė; Krovinio draudimo sutartis; Krovinio vežimo sutartis; Transporto rizikų draudimas; Cargo insurance contract; Contract of carriage of goods; Insurance law; Insurance of transport risks.

ENWithin the context of the insurable interest in cargo insurance contracts, in this publication the writer analyses the theoretical aspects of the insurable interest and the relevant laws. Dealing with the problems of determining the insurable interest in cargo insurance contracts the writer has examined the possible options of insurance of the cargo in transit, and while analysing the law governing transport and the sale of goods he examines a person‘s insurable interest in the cargo insured and legal remedies to protect such an interest by concluding a cargo insurance contract. The writer believes that the legal regulation of the insurable interest in Lithuania, interpreting the insurable interest as a loss sustained by a policyholder, the insured or the beneficiary upon an event insured against, fails to guarantee the protection of proprietary and economic interests of persons engaged in the circulation of commodities. Laws governing cargo insurance contracts in Lithuania do not provide a flexible protection of interests of the participants in trade operations and impedes the development of trade and transit, therefore the legal regulation of cargo insurance, especially of the insurable interest should be improved. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29586
Updated:
2019-01-16 23:04:59
Metrics:
Views: 23    Downloads: 5
Export: