Antivalstybinė Klaipėdos krašto nacionalsocialistų veikla ir priedangos organizacijos 1935-1937 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Antivalstybinė Klaipėdos krašto nacionalsocialistų veikla ir priedangos organizacijos 1935-1937 metais
Alternative Title:
Anti-constitutional activities and cover organisations of national-socialist movement in Klaipėda region in 1935-1937
In the Journal:
Lietuvos istorijos studijos [LIS] [Studies of Lithuania's History]. 2006, t. 17, p. 54-66
Keywords:
LT
20 amžius; 20 amžius. 1918-1940; Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Judėjimai / Movements; Kariuomenė / Army.
Summary / Abstract:

LTNacistinis judėjimas Klaipėdos krašte, kaip ir kiekvienas XX a. pirmosios pusės socialinis-politinis reiškinys, turėjo pradžią ir pabaigą. Pirmoji nacionalsocialistinės pakraipos organizacija regione buvo įkurta dar 1928 m. Po dešimtmečio, t. y. 1938 m. pabaigoje, Klaipėdos krašto „nacifikacija“ buvo baigta. Ar šis reiškinys turėjo įtakos Klaipėdos krašto netekimui – tai jau atskiras klausimas. Kad ir kaip ten būtų, žinodami šias datas, bent jau galime nusibrėžti aiškias nacionalsocialistinio judėjimo genezės chronologines ribas. Akivaizdu, jog nacionalsocializmo idėjų atsiradimas, institucionalizavimas, sklaida ir galiausiai įsigalėjimas Klaipėdos krašte buvo tęstinis ir nepertraukiamas reiškinys. Būtų klaidinga manyti, kad įsigalėjus Kariuomenės teismo nuosprendžiui nacizmas patyrė triuškinamą smūgį ir buvo išguitas iš Klaipėdos krašto visiems laikams. Tačiau toks vaizdas susidaro, nes ligšioliniuose istorikų veikaluose nacistinio judėjimo Klaipėdos krašte genezės atkarpai nuo 1935 m. iki 1937 m. yra skiriamos vos kelios eilutės arba ji visai ignoruojama. Taigi judėjimo 1935–1937 m. peripetijos lieka „baltoji istorijos dėmė“. Detalesnių studijų stygius ir lėmė šio straipsnio tikslą, uždavinius bei objektą. Autorius siekė užpildyti Klaipėdos krašto nacionalsocialistinio judėjimo tyrimų spragas – atskleisti nacių veiklos 1935–1937 m. metodus, nustatyti kokybinius judėjimo pokyčius ir įvardyti nacionalsocializmo sklaidos priedangai naudotas organizacijas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Klaipėdos kraštas [Klaipeda region]; Nacistinis judėjimas; Organizacijos; Nariai; Pogrindinė ir legali veikla.

ENThe Nazi movement in Klaipėda area, as each social-political phenomenon of the first half of the 20th century, had its beginning and its end. The first organization of national-socialist character was founded in the region already in 1928. In a decade, i. e. at the end of 1938, the “nazification” of Klaipėda area was finished. Whether the said phenomenon influenced the deprivation of Klaipėda area is another question. At any rate, being aware of the dates, we are able to draw the clear chronological limits of the genesis of the national-socialist movement. It is obvious that the emergence of national-socialist ideas, the institutionalization, dissemination and, finally, their entrenchment in Klaipėda area was a continuous phenomenon. It would be a mistake to think that upon entering into effect of the judgment of the court martial, the Nazism experienced the final smash and was hunt away from Klaipėda area for good. However such a view comes into existence, since the historians’ works dedicate only several lines to the history of genesis of Nazi movement in Klaipėda area from 1935 to 1937 or it is ignored all in all. Therefore the peripeteias of the movement in 1935–1937 remain “a white spot of history”. The lack of more detailed studies determined the aim, tasks and subject of the article. The author reached for filling in the gaps of studies of the national-socialist movement in Klaipėda area, i. e. revealing the methods of Nazi activities in 1935–1937, identifying the quality changes of the movement and naming the organizations, used for covering of dissemination of national-socialist ideas.

ISSN:
1392-0448; 1648-9101
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2926
Updated:
2018-12-17 11:45:06
Metrics:
Views: 40    Downloads: 12
Export: