Edukacinio stimuliavimo sąvokinė erdvė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Edukacinio stimuliavimo sąvokinė erdvė
Alternative Title:
Educational stimuliation conceptual space
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2000, Nr. 1 (22), p. 69-72
Keywords:
LT
Motyvacija / Motivation; Stimuliavimas; Ugdymas / Education.
EN
Education; Educational stimuliation; Stimuliation.
Summary / Abstract:

LTPasauliui žengiant į XXI amžių, kuris neretai apibūdinamas kaip žinių ir organizacijų visuomenė (Drucker, 1993), moderni visuomenė (Barnett, 1990), vis reikšmingesnis tampa švietimas, sudarantis galimybę žmogui įsigyti žinių ir gebėjimų veikti kintančioje aplinkoje. Deja, Lietuvos švietimo sistemos reformos procese, nors ir vykstant pokyčiams, ne visada pasiekiama norimų rezultatų. Nemaža dalis besimokančiųjų nutraukia mokymąsi. Kyla klausimas: ar švietimo institucijų veikla pasižymi edukaciniu stimuliavimu, t.y. ar skatina individą ugdytis? Straipsnio tikslas - atskleisti edukacinio stimuliavimo sąvokinę erdvę. Problema analizuojama nauju metodologiniu požiūriu. Nagrinėjant motyvacijos sąvoką psichologiniu, vadybiniu, pedagoginiu aspektais ir tuo pat metu gilinantis į edukacinio stimuliavimo sampratą, pabrėžiamas jų esminis skirtumas. Atkreipiamas dėmesys, kad tiek motyvacija, tiek edukacinis stimuliavimas gali skatinti individą saviugdai, tačiau jų esminis skirtumas yra tas, kad motyvacija susijusi su individo veikla, o edukacinis stimuliavimas - su švietimo sistemos, atskirų jos struktūrinių elementų veikla.Pažymima, kad edukacinio stimuliavimo ir motyvacijos sąvokos gali būti painiojamos. Jų pagrindinis skirtumas yra tas, kad motyvacija žymi gilų psichologinį poveikį, tuo tarpu edukaciniame stimuliavime nesigilinama į vidinius ar išorinius individo motyvus, motyvavimo mechanizmus ir pan. Tačiau, nors edukacinis stimuliavimas susijęs su institucijos veikla bei nėra kaip motyvavimas glaudžiai sietinas su giliu psichologiniu poveikiu individui, visgi institucijos veikloje turėtų būti įvertinama ne tik jos misija bei iš jos kylantys tikslai, uždaviniai, vizija ir pan., bet ir atitinkama asmenybės teorija, kuria derėtų vadovautis kasdieninėje veikloje, ieškant galimybių skatinti individą saviugdai. [versta iš angliškos santraukos]

ENWhen the world is crossing the threshold of the XXI century, which is often called to be knowledge and organisation society (Drucker, 1993), in a modern society (Bamett, 1990) education providing opportunities to acquire knowledge and skills for functioning in a changing environment is becoming more and more important. Unfortunately, Lithuanian educational reform does not always reach the desirable results although some changes are taking place. It happens that students abandon educational institutions. A question arises: Are educational institutions' activities characteristic of educational stimulation - does it foster individual development. The goal of the article is to reveal the conceptual space of educational stimulation. It is presented in a new methodological approach. Having analysed concepts of motivation in psychological, managerial, pedagogical aspects and at the same time the notion of educational stimulation, their essential difference is emphasised. The attention is focused to the point that both motivation and educational stimulation can induce an individual to self-education, however, their essential difference is that motivation is related to an individual's activity, and educational stimulation - to the activity of educational system, its separate structural elements.It is as well pointed out that the concepts of educational stimulation and motivation can be mixed up. Their essential difference is that motivating emphasises deep psychological influence, while one does not go deep to individual's internal or external motives, motivating mechanisms, and so on in educational stimulating. In this context one's attention is paid to the fact that even educational stimulating is related to the activity of an institution and it is not as motivating to be closely related to deep psychological impact upon an individual, and mission and objectives, purposes, vision and so on, should be considered in a daily activity when looking for the possibilities to induce an individual for self-education. [text from author]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29160
Updated:
2018-12-17 10:44:54
Metrics:
Views: 13    Downloads: 1
Export: